شهرستان ورامین

اسامی روستاهای شهرستان ورامین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ورامین

اسامی روستاهای ورامین استان تهران به شرح زیر است :

 • علی‌آباد فرسوده
 • علی‌آباد محیط

ا

 • ابراهیم‌آباد (ورامین)
 • اجربست
 • احمدآباد (ورامین)
 • احمدآباد وسط
 • اسدآباد (ورامین)
 • اسکولو
 • اسماعیل‌آباد (ورامین)
 • امامزاده عبدالله (ورامین)
 • ایجدان
 • ایجدانک

آ

 • آب‌باریک (ورامین)

ب

 • باغ خواص
 • بوالعرض
 • بندعلیخان

پ

 • پلنگ‌دره (ورامین)

ت

 • تپه عطا
 • تجره (ورامین)
 • تقی‌آباد شهرستان

ج

 • جعفرآباد اخوان
 • جعفرآباد جنگل (ورامین)
 • جلیل‌آباد (ورامین)
 • جهان‌آباد (ورامین)

چ

 • چاله اردک
 • چاله غازان
 • چرمشهر

ح

 • حاج‌آباد عرب‌ها
 • حاجی‌آباد سالار
 • حسن‌آباد کوه گچ
 • حسین‌آباد (ورامین)
 • حسین‌آباد جواهری
 • حسین‌آباد قشقایی
 • حسین‌آباد کاشانی
 • حصار بالا (ورامین)
 • حصار علیا (ورامین)
 • حصارحسن بیک
 • حصارسرخ (ورامین)
 • حصارقاضی
 • حصارکوچک
 • حصارگلی

خ

 • خاوه (ورامین)
 • خالدآباد (ورامین)
 • خواجه‌ولی سفلی
 • خواجه‌ولی علیا
 • خورین (ورامین)
 • خنجرآباد (ورامین)
 • خیرآباد خالصه

د

 • داودآباد (ورامین)
 • دوازده امام (ورامین)
 • دولت‌آباد (ورامین)
 • در بالا
 • دمزآباد
 • دهدآقان
 • دهماسین

ر

 • رستم‌آباد (ورامین)
 • ریحان‌آباد (ورامین)

ز

 • زواره ور
 • زلف‌آباد (ورامین)

س

 • سوره (ورامین)
 • سعدآباد املاک
 • سعیدآباد (ورامین)
 • سلمان‌آباد (ورامین)

ش

 • شوران (ورامین)
 • شترخوار (ورامین)
 • شعیب‌آباد کهنه
 • شعیب‌آباد نو
 • شکرآباد (ورامین)
 • شکرآباد کویر
 • شمس‌آباد (ورامین)
 • شمس‌آباد عرب

ص

 • صالح‌آباد (ورامین)

ط

 • طارند پایین
 • طاهرآباد (ورامین)
 • طغان (ورامین)

ظ

 • ظهیرآباد

ع

 • عباس‌آباد (ورامین)
 • عزت‌آباد غفاریه
 • عزیزآباد (ورامین)
 • عسگرآباد (ورامین)
 • عسگرآباد عباسی

ف

 • فتح‌آباد (ورامین)
 • فخرآباد (ورامین)

ق

 • قاسم‌آباد (ورامین)
 • قاسم‌آباد اخوان
 • قاسم‌آباد اسکندربیک
 • قویینک زهری
 • قشلاق جلیل‌آباد
 • قشلاق شمس‌آباد
 • قشلاق عمرآباد
 • قشلاق قویینک
 • قشلاق معین‌آباد
 • قلعه بالا (ورامین)
 • قلعه خواجه (ورامین)
 • قلعه‌نو (ورامین)
 • قنات کوچک اقصی
 • قنات کوچک علیا

ک

 • کریم‌آباد اقصی
 • کهریزک بوربور

م

 • موسی‌آباد بختیاری
 • موسی‌آباد کاشانی
 • مونیه (ورامین)
 • مبارکیه
 • محسن‌آباد (ورامین)
 • محمودآباد طباطبائی
 • محمودآباد کهنه
 • محمودآباد نو
 • محمدآباد اعلاء
 • محمدآباد عرب
 • مزرعه رازق‌آباد
 • مزرعه کریم‌خانی
 • معین‌آباد (ورامین)
 • مهدی‌آباد (ورامین)

ن

 • نجف‌آباد (ورامین)
 • نصیرآباد (ورامین)
 • نظرآباد (ورامین)

ه

 • هفت جوبه

ی

 • یام (ورامین)
 • یوسف‌آباد (ورامین)
 • یوسف‌آباد خالصه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران