شهرستان یاسوج

اسامی روستاهای شهرستان یاسوج

 • اسامی روستاهای شهرستان یاسوج
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان یاسوج

اسامی روستاهای یاسوج استان کهگیلویه و بویر احمد به شرح زیر است :

روستاهای شهرستان بویر احمد:

 • علی‌آباد سرتل (بویراحمد)
 • علی‌آباد مختار

آ

 • آب بهاره‌چین
 • آب پوتی گلال
 • آب چنداران علیا گلال
 • آب‌مورد دم لوداب
 • آباده (بویراحمد)
 • آب‌اسپید گوزنان
 • آب‌اسه تل‌دراز
 • آب‌بلی زیلائی
 • آب‌بید دلی‌ریچ علیا
 • آب‌بیدک زیلائی
 • آب‌چنارو (بویراحمد)
 • آب‌چندار گوزنان
 • آب‌چنداران تل‌دراز
 • آب‌چنداران سفلی گلال
 • آبدروشه چین
 • آب‌دره جونک
 • آب‌سردان تل‌دراز
 • آب‌سردان سفلی جوکار
 • آب‌سردان علیا جوکار
 • آب‌سفید سقاوه
 • آب‌گردو (بویراحمد)
 • آب‌گرمک گوزنان
 • آب‌مورد تنگیار
 • آزادی دم لوداب

ا

 • آبریزی پریکدان
 • ابگل (بویراحمد)
 • ابلمی گوزنان
 • ابلون
 • احمدقلندری
 • اسکندری برمیون
 • اسلام‌آباد تنگ سرخ
 • اسلام‌آباد تنگ سه‌ریز
 • اسلام‌آباد جلیل
 • اسلام‌آباد حیدرآباد
 • اسلام‌آباد گرگیان
 • اشکفت سفلی گلال
 • اشکفت سیاه (بویراحمد)
 • اشکفت علیاگلال
 • اشکفت قاطری مورزرد
 • اکبرآباد (بویراحمد)
 • الله‌آباد (بویراحمد)
 • امیرآباد بابکان
 • امیرآباد سفلی
 • امیرآباد علیا
 • امیرآباد وسطی کی محمدخان
 • امیرشیرخان
 • انارک برمیون
 • انجمه
 • اوضاع گلال

ب

 • باجولی
 • بادام‌دان کوشک علیا
 • بازرنگ
 • باغ انجیرک
 • باغچه جلیل
 • بالرود
 • برآفتآب تهلیون
 • برآفتآب زیزی
 • برآفتآب علیاگلال
 • برآفتاب سیلاب
 • برج جوکار
 • برد پهن زیلائی
 • بردپهن تنگ تامرادی
 • بردپهن عبداللطیف
 • بردخیاری
 • بردکلنگ علیاچهارتل
 • بردگپی چربیون
 • برقولنگ باجولی
 • برقولنگ سفلی
 • برقولنگ علیا
 • برمیون
 • بلوطک خورشید
 • بلهزار
 • بنارشهدالی
 • بنستان جلیل
 • بنه درازموشمی
 • بورک سفلی
 • بورک علیا
 • بونه دم سفیدار
 • بهاره بردخیاری
 • بهاره بیدشاهی
 • بهسون موشمی
 • بهمن گزلی
 • بی‌بی خاتون (بویراحمد)
 • بیدبجی پیران دالون
 • بیدبرزه سفیدار
 • بیدمیدان
 • بیلوخر

پ

 • پاتاوه (بویراحمد)
 • پاتاوه دلی‌تا
 • پاتاوه گلال
 • پاچات جوکار
 • پاچات چربیون
 • پاچات دلی‌تا
 • پازنان
 • پازنان دلی علی‌پناه‌بیگی
 • پراشکفت
 • پریکدون
 • پس چات شرانگ رنگ
 • پستوک
 • پورجاوید
 • پوزه بلی بلند
 • پوزه تیزآب صفر
 • پوزه سفید
 • پوله
 • پیروزگ

ت

 • تاکسیسه سفلی
 • تاکسیسه علیا
 • تالیشه علیا
 • تل بن پراشکفت
 • تل خاری بندردلی گردو
 • تل خاری دم دلی گردو
 • تل خاری عباس دلی گردو
 • تل خالی
 • تل خسرو
 • تل سیاه (بویراحمد)
 • تل سیدفخراحمد
 • تل گهی
 • تلخه دان بزرگ امیرآباد
 • تلخه دان جوکار
 • تلخه‌دان رون
 • تل‌دراز
 • تل‌سیاه لوداب
 • تمداری
 • تمنک سفلی (بویراحمد)
 • تمنک علیا (بویراحمد)
 • تنک الک
 • تنگ آبشور
 • تنگ بوستان زیزی
 • تنگ خشک (بویراحمد)
 • تنگ رودزیزی
 • تنگ زردگلال
 • تنگ سهالی بلوطی
 • تنگ سیب داربری
 • تنگ کلاجیکی تهلیون
 • تنگ مشکان
 • تنگ ناکمی
 • تنگ‌آب سردار
 • تنگاری
 • تنگریس
 • تنگ‌سرخ
 • تهلیون

ج

 • جدول دارتامختار
 • جدول غوره مختار
 • جدول غوره مهریان
 • جدول غوره نره‌گاه
 • جوبریز
 • جوکار (بویراحمد)
 • جونک
 • جهادآباد چشمه تاگی
 • جهان‌آباد برآفتاب
 • جهان‌آباد سفلی (بویراحمد)
 • جهان‌آباد مرکزی

چ

 • چات باریک جهان‌آباد
 • چال انجیر
 • چال باغچه زیلایی
 • چال بنیودشت روم
 • چال خرسی سیلاب
 • چال سیاه گلال
 • چال سیاه من چاتون جوکار
 • چال شاهین خدابخش
 • چال کوب پراشکفت
 • چاه پازنان
 • چشمه انجیرفیروزآباد
 • چشمه بلوطک
 • چشمه بمونی چربیون
 • چشمه پوتی له فراخ
 • چشمه پهن چربیون
 • چشمه پهن دشت روم
 • چشمه پهن گنجگان
 • چشمه تاگی
 • چشمه تبرقو
 • چشمه تی دالون
 • چشمه جفته تنگ الک
 • چشمه جیوری سرسقاوه
 • چشمه جیوری منتنگون
 • چشمه چنارتنگ سرخ
 • چشمه چناریاسوج
 • چشمه خانی فیروزآباد
 • چشمه خرسی پیروزگ
 • چشمه دره امیرآباد
 • چشمه رشیدمله بهرام بیگی
 • چشمه رقات
 • چشمه سرخ (بویراحمد)
 • چشمه سیب دلی گردو سفلی
 • چشمه قنات جونک
 • چشمه گری دلی گردو
 • چشمه گلی شهنیز
 • چشمه لشه‌ای جوکار
 • چشمه محمدبیگی دم رون
 • چشمه‌سفید مارگون
 • چفتآب برمیون
 • چل محمدباقری پراشکفت
 • چنارستان سفلی
 • چنارستان علیا
 • چنارستان وسطی
 • چنگ دم لوداب
 • چهارانگج جوکار
 • چهارتل میرمحمدفصیح
 • چ

  • چهارتنگ قلندری
  • چهارمورون تمداری
  • چهارمورون جوکار
  • چهل دختران (بویراحمد)
  • چیتاوه پراشکفت

  ح

  • حبیب‌آباد مزدک
  • حسن‌آباد تبرقو
  • حسن‌آباد تنگ سرخ
  • حسین خانی
  • حسین‌آباد سفلی (بویراحمد)
  • حسین‌آباد علیا (بویراحمد)
  • حسین‌آباد مختار
  • حمزه خانی
  • حیدرآباد تنگ سه‌ریز
  • حیدرآباد سفلی
  • حیدرآباد علیا

  خ

  • خادم‌آباد مختار
  • خرم راه
  • خرون راه
  • خشکدان بابکان
  • خشکدان علیا
  • خلف‌آباد (بویراحمد)
  • خنگ (بویراحمد)
  • خیارکال

  د

  • داربری تامرادی علیا
  • داربری جوکار
  • داربری محمدحسین ذیلائی
  • داودآباد مختار
  • دروهان جلیل
  • دروهان گلال
  • دره بنگرو گردنگاه
  • دره بیدجوکار
  • دره بیددلی گردو
  • دره بیدمورزرد
  • دره بیدی سفیدار
  • دره تی تهلیون
  • دره چپی جوکار
  • دره خانی پراشکفت
  • دره خونبازی دم سقاوه
  • دره درازچین
  • دره دزدان (بویراحمد)
  • دره صحه
  • دره کلگه پراشکفت
  • دره کی صالحی
  • دره کی علی‌خانی
  • دره گروچنگ
  • دره گروفیروزآباد
  • دره ماری بابکان
  • دره ماهینی
  • دره ناری دم لوداب
  • دره‌دره رضاآباد
  • دسیری
  • دشتکون کلمک گلال
  • دلاوری گرگیان
  • دلی (بویراحمد)
  • دلی بجک سفیدار
  • دلی تنگو سفلی
  • دلی تنگو علیا
  • دلی ریچ سفلی
  • دلی گردو علیا
  • دم بیل دون دلی ریچ علیا
  • دم تنگ تیکاب
  • دم تنگ شیخ سرکه
  • دم سفیدار
  • دم سقاوه عزیز
  • دمآب بهاره چین
  • دواب بیلوخر
  • دواب کالوس
  • دوبندچشمه پوتی
  • دوبندشهنیز
  • دوپوت
  • دوراهه سفلی گلال
  • دوراهی سفیدار
  • دوروه
  • دوریشون
  • دولت‌آباد (بویراحمد)
  • ده آقاشفیع
  • ده برآفتآب سفلی
  • ده برآفتآب علیا
  • ده برآفتاب ولی جوکار
  • ده بردل دم سقاوه
  • ده بزرگ پراشکفت
  • ده بزرگ فیروزآباد
  • ده بنیاب چربیون
  • ده بیدچربیون
  • ده تاوه مرادی
  • ده چل دلی ریچ علیا
  • ده چل دلی‌تا
  • ده چل دم لوداب
  • ده دم برم مورزرد
  • ده سرشک
  • ده سم لوداب
  • ده سوخته دم لوداب
  • ده شیخ دیلگون
  • ده فاضل‌آباد رون
  • ده قنات چربیون
  • ده کهنه مزدک
  • ده میرقمصوردلی ریچ علیا
  • ده نسه دلی گردو سفلی
  • ده نسه مذکورگلال
  • ده نوکاکان
  • ده نوگلال
  • دهنو لوداب
  • دهنو یاسوج
  • دهنوجوکار
  • دینتل حبیب‌آباد

  ر

  • راجونه کاری
  • راه دارخانه آب‌نهر

  ز

  • زتین سفلی
  • زتین علیا
  • زردخانی
  • زردک (بویراحمد)
  • زرنگلی رون
  • زرین دوتو
  • زیرتوت
  • زیرکمر
  • زیرنا
  • زیرنسه زیزی
  • زیزی

  س

  • سادات چاهن
  • سادات‌آباد (بویراحمد)
  • سراب خمزان کوچک
  • سرابتاوه
  • سرتنگ پیواره
  • سرتنگ تنگ سرخ
  • سرتنگ فیروزآباد
  • سرتنگی
  • سرچات بادهوا
  • سرچاتی علی میرزا
  • سرچال (بویراحمد)
  • سردشت کالوس
  • سردودم رون
  • سردورون
  • سرسقاوه قبرستان
  • سرکورکی دلی ریچ علیا
  • سرکورکی سفیدار
  • سرگردنگاه
  • سرگرساسرگون
  • سرگری کلاغ خورده
  • سروزگ دره بید
  • سروک (بویراحمد)
  • سفیدارمرکزی
  • سواره بابکان
  • سه چاه گلال
  • سه‌تنگون
  • سه‌ریز
  • سی لارستان سفلی دم لوداب
  • سی لارستان علیا دم لوداب
  • سیب مدآب سفلی
  • سیسه گرگ سفلی
  • سیسه گرگ علیا
  • سیلاب (بویراحمد)
  • سیوکی جلیل

  ش

  • شاه غالب
  • شاه مختار
  • شاهزاده محمد (بویراحمد)
  • شرانگ رنگ مورزرد
  • شش برد
  • شهدالی ادریس
  • شهدالی سلبعلی
  • شهدالی عبدی
  • شهرونی
  • شهنک سقاوه
  • شهنیز
  • شهیدآباد تنگ سه‌ریز
  • شیجونی سقاوه
  • شیخ سرکه
  • شیرینی سقاه

  ص

  • صفرآباد چین

  ط

  • طاوه بادام
  • طلعه زار سفلی
  • طلعه زار علیا
  • طوف دره‌بید
  • طوف فاضل تهلیون

  ظ

  • ظفرتهلایی

  ع

  • عباسعلی خانی
  • عدور
  • عسکرآباد دلی بجک

  غ

  • غضنفر خانی
  • غلامعلی پیروزگ

  ف

  • فاریآب کلمک

  ق

  • قاسم‌آباد جلیل
  • قباسوخته
  • قلات برآفتاب
  • قلات مرکزی حمیدآباد
  • قلعه بنی موشمی
  • قلعه سقاوه

  ک

  • کالوس سفلی
  • کالوس علیا
  • کالوس مرکزی
  • کالوس وسطی
  • کاهدونکی موشمی
  • کبوتران (بویراحمد)
  • کبونه
  • کتوزار مورزرد
  • کردلاغری
  • کره دان زیزی
  • کریم‌آباد (بویراحمد)
  • کل قنات جهان‌آباد
  • کل مله‌ای جوکار
  • ک

   • کلاغ خورده سفلی
   • کلگه پاتخت
   • کلگه دلی ریچ علیا
   • کلمک گلال
   • کلوار (بویراحمد)
   • کمک خداداد
   • کمک خدارحم
   • کمک راه‌خدا
   • کمک صفر
   • کمک عزیزالله
   • کمک گرگعلی
   • کمک نادعلی
   • کوشک علیا (بویراحمد)
   • کول ارزن
   • کولندزیلایی
   • کوه پهن سفلی
   • کهوا
   • کهیار دره‌بید
   • کیمه سفلی
   • کیمه علیا

   گ

   • گاوبرگ
   • گاودانه لوداب
   • گرآب علیا (بویراحمد)
   • گرداب سقاوه
   • گردکان
   • گردن پرتراج تنگ پیواره
   • گردن تل برمیون
   • گردنگاه
   • گردنه چهارمورون مارگون
   • گردوکنگک
   • گرکلاغ نشین
   • گرکلاغ نشین امیرآباد
   • گرگیان
   • گشور زیلائی
   • گل دیگ سیلاب
   • گل و بلبل
   • گلشن بزرگ مختار
   • گله خورموشمی
   • گنج بسیار
   • گنجگان سفلی
   • گنجگان علیا
   • گنجه‌ای سه‌ریز
   • گنجه‌ای کهنه
   • گودبلهی
   • گودتاک
   • گودتلخدان زیلائی
   • گوراب (بویراحمد)
   • گوزنان
   • گوشه شاهزاده قاسم
   • گهورمرده سیلاب

   ل

   • لال شهرونی کی محمدخان
   • لعل مینا
   • لمآب آب‌چندار
   • لمآب برمیون
   • لم‌آب گل اسپید
   • له فراخ مله نامداران
   • له فراخ موشمی
   • له گاوی دالون
   • له وارحسین علیا
   • له‌ماری جوکار
   • له‌مله سفلی جوکار
   • له‌مله علیا جوکار
   • له‌مله وسطی جوکار
   • لیراوک
   • لیربورک
   • لیرسوخته لوداب

   م

   • مادوان سفلی
   • مازه خریده
   • محراب‌آباد (بویراحمد)
   • محمدآباد اشورپاشور
   • محمدآباد تنگ سه‌ریز
   • محمودآباد علیا (بویراحمد)
   • ملادارا سرتلی
   • مله آبگیر
   • مله باریک بابکان
   • مله خویش سفلی
   • مله سله علیا
   • من لوا
   • منصورآباد سراب خمزان
   • منصورخانی
   • مورجوکار
   • موردراز رهبر
   • موردراز سفلی
   • موردراز علیا
   • موردراز وسطی
   • موردی (بویراحمد)
   • مورزرد نصرالله
   • مورغم وسطی
   • مورگاه کاکان
   • مورگاه کوشک
   • موشمی سفلی
   • موشمی علیا
   • موشمی وسطی
   • مهریان (بویراحمد)
   • میان دره جوکار
   • میرزا رحیم

   ن

   • نجف‌آباد (بویراحمد)
   • نخجیر
   • نده برمیون
   • نرکلگه
   • نرگسی (بویراحمد)
   • نرگسی گوزنان
   • نره‌گاه مرکزی
   • نسه الله‌داد
   • نسه سفلی
   • نسه علیا
   • نسه کوه علی‌چین
   • نسه گودولی خان جوکار
   • نسه گودهرمون جوکار
   • نسه محمدطاهر
   • نسه مذکورو نصرالله
   • نسه مورغم
   • نسه‌کوه ویسی چین
   • نصرالله جهان‌بین

   و

   • وارمله کلاغ خورده
   • وردبردهری تنگاری
   • وردسیسه مارگون
   • وزگ منصورآباد
   • وزگستان
   • ولی حسین

   ه

   • هفت چشمه (بویراحمد)
   • هود (بویراحمد)

   ی

   • یوسف‌آباد مختار


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران