شهرستان گناوه

اسامی روشتاهای شهرستان گناوه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گناوه

اسامی روستاهای گناوه استان بوشهر به شرح زیر است :

ا

 • احشام احمد (گناوه)
 • احمدحسین
 • اسلام‌آباد (گناوه)

ب

 • بقعه
 • بهمنیاری شرقی
 • بهمنیاری غربی
 • بینک

پ

 • پوزگاه

ت

 • تاج‌ملکی
 • تل تل
 • تل‌برج

ج

 • جزیره جنوبی (گناوه)
 • جزیره شمالی (گناوه)

چ

 • چاه‌بردی
 • چاه‌شور (گناوه)
 • چاهک (گناوه)
 • چشمه (گناوه)
 • چم‌شهاب
 • چهاربرج (گناوه)
 • چهارروستایی
 • چهارمحل

ر

 • رودشور (گناوه)

س

 • سربست (گناوه)

ش

 • شول (گناوه)

ع

 • عباسی (بوشهر)

ف

 • فخرآوری

ق

 • قلعه‌حیدر
 • قلعه‌سرهان

ک

 • کوهک کوچک
 • کلر (گناوه)
 • کمالی (گناوه)

گ

 • گاوسفید بزرگ
 • گاوسفید کوچک
 • گوابین
 • گدائی (گناوه)
 • گشویی
 • گمارون
 • گنجشکی

م

 • مال‌خلیفه (گناوه)
 • مال‌قاید
 • مال‌محمود
 • مال‌محمدعبدالعلی
 • مجنون (گناوه)
 • محمدصالحی
 • محمدی (گناوه)
 • میلک (گناوه)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران