رده روستاهای شهرستان رشت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رشت

اسامی روستاهای رشت استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌سرا
 • آجی‌بوزایه
 • احمدسرا (رشت)
 • اژدها بلوچ
 • اسطلک
 • اسکده
 • اسماعیل‌آباد (رشت)
 • اشکیک
 • اشمنان‌طالم
 • المان (خشکبیجار)
 • آلمان (رشت)
 • امامزاده هاشم (رشت)
 • امشه
 • امیربکنده
 • امیلدان
 • امین‌آباد (رشت)
 • انستیتوتکنولژی لاکان
 • ایمن‌آباد

و

 • ورازگاه
 • ویشکا
 • ویشکاورزل
 • ویشکاسوقه
 • ویشکاماتیر
 • ویشکاننک

آ

 • آتشگاه (رشت)
 • آینه‌ور

ب

 • بازقلعه اکبر
 • بازقلعه ملک
 • باغ امیربکنده
 • باغچه‌بنه
 • بالاکویخ
 • بالامحله برکاده
 • بالامحله چوکام
 • بالامحله گفشه
 • برکاده پایین
 • برمچه بالامحل
 • برمچه پایین‌محل
 • بسته‌دیم
 • بلسبنه
 • بلسکله
 • بلسکله امام‌جمعه
 • بلسکله سیدابوالقاسم
 • بلکده
 • بنکده
 • بهدان (رشت)
 • بیج
 • بیجاربنه (رشت)
 • بیجارپس
 • بیجارخاله
 • بیجرودکل

پ

 • پاچکنار
 • پایین‌کویخ
 • پسویشه
 • پس‌بیجارگفشه
 • پستک
 • پسیخان
 • پشتستان گوراب‌جیر
 • پشکه
 • پلکو
 • پیچاه
 • پیربست لولمان
 • پیرده (رشت)
 • پیرعلی‌ده
 • پیرکلاچاه
 • پیرموسی (رشت)
 • پیش‌کنار
 • پیشه‌ور
 • پیله‌داربن

ت

 • تازه‌آباد خاچکین
 • احمد گوراب
 • تازه‌آباد (بخش مرکزی رشت)
 • تازه‌آباد (خشکبیجار)
 • تازه‌آباد (رشت)
 • تازه‌آباد (لشت نشا)
 • تازه‌آباد صدر
 • توچاه‌المان
 • توچی‌پایه‌بست
 • تورانسرا
 • توکسرشیجان
 • تویسراوندان
 • تخسم
 • تمل (رشت)
 • تمل (خشکبیجار)
 • تیسیه

ج

 • جانکبر
 • جوبنه
 • جوپشت (رشت)
 • جوربیجارکل
 • جورده (رشت)
 • جورکویه
 • جوریاب
 • جوکول‌بندان
 • جعفرآباد (رشت)
 • جفرود بالا
 • جلیدان
 • جیرسرا (رشت)
 • جیرسرویشکا
 • جیرسرباقرخاله
 • جیرسرچوکام
 • جیرکویه
 • جیرهنده

چ

 • چاپارخانه (رشت)
 • چافوچاه
 • چالکش
 • چالکش‌لات
 • چوکده
 • چولاب
 • چونچنان
 • چپرپرد
 • چپرپردزمان
 • چپک شفیع‌محله
 • چپک ناظمی‌محله
 • چلک (رشت)
 • چلیکدان
 • چنجه

ح

 • حاجی‌بکنده
 • حسن‌آباد (رشت)
 • حشکوا

خ

 • خاجان چهاردانگ
 • خاجان دودانگ
 • خاچکین
 • خالکی
 • خشت‌مسجد
 • خشت‌مسجد (رشت)
 • خشک‌اسطلخ
 • خشک‌رود (رشت)
 • خناچاه
 • خنفچه

د

 • دافچاه
 • دافسار
 • دواب‌مردخ
 • دوباج
 • دره‌پشت
 • دلچه
 • ده‌مردسرا
 • دهبنه اسلام‌آباد
 • ده‌سر
 • دهنه سرشیجان

ر

 • راسته‌کنار
 • راسته‌کنار (رشت)
 • رواجیر
 • رودبارکی
 • رودبرده
 • رودپشت (رشت)
 • رودکل
 • رجاکل
 • رشت‌آباد (رشت)
 • رفوه‌چاه
 • رکن‌سرا

ز

 • زرنگ‌محله
 • زهنده
 • زیرده (رشت)

س

 • سالستان (رشت)
 • سوخته‌لوله
 • سوقه
 • سوکاچا
 • سده (رشت)
 • سراوان (رشت)
 • سروندان (رشت)
 • سرخشکی
 • سقالکسار
 • سلکی‌سر
 • سلیمان‌داراب بالا
 • سیاه‌اسطلخ
 • سیاه‌اسطلخ سقطالملک
 • سیاه‌اسطلخ میرزاربیع
 • سیاهرودکنار
 • سیاه‌صوفیان
 • سیاه‌گلوندان

ش

 • شالکو
 • شکاراسطلخ
 • شکارسرا
 • شمس‌بیجار
 • شهرستان (خشکبیجار)
 • شهرستان (سنگر)
 • شهمیرسرا
 • شیجان
 • شیخان‌گفشه
 • شیخ‌علی‌بست
 • شیرایه (رشت)
 • شیشه‌گوراب

ص

 • صف‌سر
 • صیقلان‌ورزل

ط

 • طارم‌سر
 • طالش‌محله (رشت)
 • طالشان
 • طالم سه‌شنبه
 • طرازکوه
 • طش

ع

 • عزیزکیان
 • علویان (رشت)
 • علی‌سرا (رشت)
 • علی‌آباد (رشت)
 • علی‌بزایه
 • علی‌نوده

غ

 • غلامرضاباغ

ف

 • فتاتو
 • فخرآباد (رشت)
 • فرشکی‌چوکام
 • فرشم
 • ف

  • فشتکه
  • فشکچه
  • فشتم
  • فلکده
  • فیض‌آباد (رشت)

  ق

  • قاضیان

  ک

  • کالمرز
  • کوریجان (رشت)
  • کویشاد
  • کته‌سر
  • کتیک لاهیجان
  • کتیگر
  • کچا
  • کدوسرا
  • کرباسده
  • کرچوندان
  • کردخیل‌ولم
  • کژده
  • کسار
  • کشل‌ورزل
  • کفته‌رود
  • کلاچاه
  • کلش‌طالشان
  • کماکل
  • کنارسر
  • کنارسراربابی
  • کنسستان
  • کیاسرا (رشت)
  • کیساوندان
  • کیسارورزل

  گ

  • گالش‌خیل
  • گالش‌گاچه
  • گالش‌محله (رشت)
  • گوراب (رشت)
  • گوراب‌ورزل
  • گوراب‌جیر
  • گوراب‌سر
  • گراکو (رشت)
  • گراکه
  • گرفم
  • گلبازو
  • گلسرک
  • گیلاوندان
  • گیلوادشتان
  • گیلوامحله
  • گیل‌پرده‌سر

  ل

  • لات (رشت)
  • لاشه (رشت)
  • لاکان (رشت)
  • لاله‌گفشه
  • لاله‌دشت
  • لچه‌گوراب
  • لسکو
  • لله‌کا
  • لیچاه
  • لیموچاه

  م

  • ماشال‌اعلم
  • مامودان
  • موشنگا
  • مبارک‌آباد (رشت)
  • مبارک‌آباد (کوچصفهان)
  • محمدآباد (رشت)
  • مرزدشت
  • مریدان (رشت)
  • مژده
  • مشکاپشت
  • مصردشت
  • ملاسرا (رشت)
  • ملکده
  • منگوده
  • میانده (رشت)
  • میانکل (رشت)
  • میان‌محله (رشت)
  • میان‌محله‌گفشه
  • میشامندان

  ن

  • نارنج‌کل
  • نواسطلخ
  • نوحدان
  • نوده (رشت)
  • نورود
  • نوشر (رشت)
  • نویده
  • نشرودکل
  • نصرالله‌آباد (رشت)
  • نیساچاه

  ه

  • هندوانه پردسر

  ی

  • یوسف‌آباد (رشت)
  • یوسف‌محله


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران