شهرستان آمل

روستاهای شهرستان آمل

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان آمل

اسامی روستاهای آمل استان مازندران به شرخ زیر است :

ا

 • اوجاک
 • اوجی‌آباد
 • ابوالحسن‌آباد
 • ابومحله
 • ابدنگسر
 • اتاق‌سرا (آمل)
 • اجبارکلا
 • اخا
 • اخازیر
 • اسپاهی‌کلا
 • اسپند (آمل)
 • اسپیاربن
 • اسپیاری
 • اسکومحله
 • اسکی‌محله
 • اسکی‌محله (آمل)
 • اسلام‌آباد (آمل)
 • اشرف‌آباد (آمل)
 • اشکارکلا
 • اغوزبن
 • اغوزکتی
 • افسانه‌سرا
 • اله‌کاج
 • الیمستان
 • امره (آمل)
 • امیرآباد (آمل)
 • امیری (آمل)
 • امیری سفلی (آمل)
 • امین‌آباد (آمل)
 • انچ‌پل
 • اندوار
 • انصاری‌محله
 • انهه
 • آهن‌کتی
 • آهنگرکلا (دشت‌سر)
 • ایرا (آمل)

و

 • واسکس (آمل)
 • وانا
 • ورکاده
 • وسطی‌کلا (آمل)
 • ولیس‌ده
 • ولیک سفلی
 • ولیک علیا

آ

 • آب اسک
 • آب‌بخشان
 • آب‌سرفت
 • آبگرم (لاریجان)
 • آقامحمدآباد
 • آلو (آمل)
 • آهن‌سر
 • آهنگرکلا (آمل)
 • آهنگرکلا سفلی
 • آهنگرکلا علیا

ب

 • بائیجان
 • باریک‌محله
 • باغبانکلا
 • بالاهشتل
 • بامتی
 • بامرکلا
 • بانصرکلا
 • بوالقلم
 • بوران (آمل)
 • بورمحله
 • بختیارکتی
 • بزرودشت
 • بزمینان
 • بلیران
 • بیش محله (آمل)
 • بیش‌محله

پ

 • پاریمه
 • پاسکی‌محله
 • پاشاکلا (آمل)
 • پاشاکلا (دابوی جنوبی)
 • پاشاکلا (دشت‌سر)
 • پاشاکلابیش محله
 • پایین‌هشتل
 • پولیکیاده
 • پپین
 • پردمه
 • پرن
 • پلور
 • پلریه
 • پلک سفلی
 • پلک علیا
 • پلمون
 • پلهم‌کتی
 • پنجاب (آمل)
 • پیشگون

ت

 • تازه‌آباد (آمل)
 • تازه‌آباد (لیتکوه)
 • تجن‌جار سفلی
 • تجن‌جار علیا
 • تجنک (آمل)
 • ترا (آمل)
 • تیربیجان
 • ترک‌کلا
 • تسکابن
 • ورامده
 • تلیران
 • تمسک
 • تنهاکلا (آمل)
 • تیار
 • تیران (آمل)
 • تیرکان
 • تیرکلا (آمل)
 • تینه

ج

 • جالیکلا
 • جعفرآباد (آمل)
 • جمشیدآباد (آمل)

چ

 • چائوسرمحله
 • چاره (آمل)
 • چالی‌کیاده
 • چمه‌بن
 • چندرمحله
 • چنگ‌میان
 • چنگاز

ح

 • حاجی دلا
 • حاجی‌آباد (آمل)
 • حسن‌آباد (آمل)
 • حسین‌آباد (هرازپی جنوبی)
 • حسین‌آباد (آمل)
 • حسین‌آباد (دابوی جنوبی)

خ

 • خاص‌کلا
 • خوشواش
 • خونی‌سر
 • خراب میانرود
 • خرم (آمل)
 • خرمن‌کلا
 • خشکرود (آمل)

د

 • داودکلا
 • دارکلا (آمل)
 • دایو (آمل)
 • دوتیره
 • درازان
 • درزیکلا (آمل)
 • درکاپی
 • درمه‌کلا
 • دره‌کنار
 • دعو کلا
 • دنگپیا
 • دیوران
 • دیورز
 • دینان (آمل)
 • دیه (دابوی جنوبی)

ر

 • رودبار (آمل)
 • رودباردشت
 • روکش
 • رزون
 • رزکه
 • رستم‌دارمحله
 • رشکلا
 • رفیع‌آباد (آمل)
 • رئیس‌آباد (آمل)

ز

 • زارونده
 • زاغ‌ده
 • زوارک (آمل)
 • زرخونی
 • زردبند (آمل)
 • زیار (آمل)
 • زیارود
 • زیارکلا (آمل)

س

 • سائیج‌محله
 • سالارمحله
 • سوا
 • سوته‌کلا
 • سورک (آمل)
 • سراج‌محله (آمل)
 • سرخ‌کلا (آمل)
 • سرهنگ‌کتی
 • سعدین‌کلا
 • سلطان‌آباد (آمل)
 • سنگ‌بست
 • سنگ‌چال
 • سنگ‌درکا
 • سنگر (آمل)
 • سهری
 • سیاه بیشه (آمل)
 • سیاه‌لش

ش

 • شادمحل
 • شادمحله
 • شانه‌بند
 • شاهان‌دشت
 • شاه‌زید
 • شاه‌کلا
 • شرم‌کلا
 • شریعت‌آباد (آمل)
 • شمس‌آباد (آمل)
 • شنگلده
 • شهرک صنعتی (آمل)
 • شهرک صنعتی (رینه)
 • شهرکتی
 • شهنه‌کلا (آمل)
 • شیخ‌آباد (آمل)
 • شیخ‌محله (آمل)
 • شیرکاج

ص

 • صورت‌کلا

ط

 • طوله‌کلا

ع

 • عالی‌جنگل
 • عالیکلااهی
 • عباس‌آباد (آمل)
 • عبدالمناف
 • عرب‌خیل (آمل)
 • عظیم‌آباد (آمل)
 • عکس‌شه
 • الو (آمل)
 • علی‌آباد (آمل)

غ

 • غیاث‌کلا

ف

 • فرح‌آباد (آمل)
 • فیروزکلا وسطی
 • فیروزکلا سفلی (آمل)
 • فیروزکلا علیا (آمل)
 • فیره

ق

 • قادی‌محله (آمل)
 • قایمیه‌سفلی
 • قایمیه‌علیا
 • قجرمحله (آمل)
 • قراکلا
 • قرق (آمل)
 • قلاکتی
 • قلعه‌کش (آمل)
 • قلیان‌کلا

ک

 • کارچی‌کلا
 • کاسب‌محله
 • کاسمده
 • کاشی‌محله
 • کوسه‌رز
 • کوکده
 • کبودکلا (آمل)
 • کپین
 • کتل امامزاده هاشم
 • کته‌پشت علیا
 • کچپ علیا
 • کچپ سفلی
 • کچپ کلوا
 • کردخیل (آمل)
 • کردکتی
 • کرسی‌کلا
 • کرف (آمل)
 • کفا
 • کلاصفا
 • کلامحله
 • کلرد
 • کلری
 • ک

  • کلیکان
  • کلیک‌سر
  • کمانگرکلا (آمل)
  • کمپ سدلار
  • کمدره
  • کمربن (آمل)
  • کمکلا
  • کنارانجام
  • کندوا
  • کندلو
  • کنسی
  • کنی‌بن
  • کهرود
  • کهنه‌دان
  • کیان (آمل)

  گ

  • گالش‌کلا (آمل)
  • گت‌کلا
  • گرنا
  • گزانه
  • گلان (آمل)
  • گل‌پاشا
  • گلمزار
  • گنگرج کلا
  • گیلاس (آمل)

  ل

  • لارک (آمل)
  • لارین
  • لاسم
  • لوط (آمل)
  • لتی‌کلا
  • لزیرک
  • لهاش
  • لهر

  م

  • مارکتی
  • ماهوت‌کلا
  • موزی‌کتی سفلی
  • موزی‌کتی علیا
  • موسی‌محله
  • مجیدآباد (آمل)
  • محمدآباد (آمل)
  • محمدآباد (دشت‌سر)
  • بحث کاربر:شادمهرسلطان
  • محمدآباد (چلاو)
  • مرانده
  • مرزانکلا
  • مرزنگو
  • مریج‌محله
  • مریجان
  • مریجان (آمل)
  • مزرس
  • مسکون
  • مطهرسفلی
  • مطهرعلیا
  • معدن پوکه قرقه
  • معدن گچ (آمل)
  • معصوم‌آباد (آمل)
  • معلم‌کلا (آمل)
  • ملار
  • ممرزکتی
  • منگل جنوبی
  • مهدی‌خیل
  • میان‌ده
  • میان‌رود (آمل)
  • میانرود (آمل)
  • میانرود (دابوی جنوبی)
  • میان‌محله
  • میخران
  • میله (دشت‌سر)

  ن

  • ناصرآباد (آمل)
  • ناندل
  • ناییج‌آباد
  • نوآباد (دشت‌سر)
  • نوا (آمل)
  • نوآباد (آمل)
  • نوآباد (لیتکوه)
  • نوده (چلاو)
  • نوده (دشت‌سر)
  • نوده عطایان
  • نوسر
  • نوکلا (آمل)
  • نوگردن
  • نجارکلا (آمل)
  • نجارمحله
  • نرگس‌مرز
  • نرم (آمل)
  • نسل (آمل)
  • نشل
  • نظام‌آباد (آمل)
  • نفرخیل
  • نهر (آمل)
  • نیاک

  ه

  • هارون‌کلا
  • هاره
  • هره‌پاک
  • هفت‌تنان (آمل)
  • هلومسر
  • هلی‌چال
  • هلی‌کتی (آمل)
  • همت‌آباد (آمل)
  • هندوکلا

  ی

  • یوسف‌آباد (آمل)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران