روستاهای شهرستان ابهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ابهر

اسامی روستاهای ابهر استان زنجان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (ابهر)

ا

 • اولنگ (سلطانیه)
 • ارجین
 • ارکین (زنجان)
 • ارهان
 • ازناب (ابهر)
 • اسپاس (ابهر)
 • اسدآباد (سلطانیه)
 • اغور
 • اقچه کند (ابهر)
 • اقزوج
 • المکی
 • امیرآباد (سلطانیه)
 • امیربستاق
 • ایوانک

و

 • ونونان
 • ویر (سلطانیه)
 • ویک

ب

 • بوئین (سلطانیه)
 • بوجی
 • برزابیل
 • برنقور
 • بهاور (روستا)

پ

 • پرنگین
 • پیرزاغه

ت

 • توده بین
 • ترکانده

ج

 • جداقیه (ابهر)

چ

 • چالچوق
 • چپ دره
 • چرگر
 • چشمه بار
 • چشین (ابهر)
 • چمه (سلطانیه)
 • چنگ الماس

ح

 • حسین‌آباد (سلطانیه)
 • حسین‌آباد قارقالو
 • حصارعبدالکریم
 • حصارقاجار

خ

 • خوشنام (ابهر)
 • خراسانلو (ابهر)
 • خرمدرق (سلطانیه)
 • خلیفه حصار
 • خیرآباد (سلطانیه)

د

 • داودگر
 • داشبلاغ (ابهر)
 • دوسنگان
 • دولت‌آباد (ابهر)
 • درسجین

ر

 • رازمجین

ز

 • زره باش

س

 • ساریجالو (سلطانیه)
 • سبزدرق
 • سروجهان
 • سرخه دیزج (سلطانیه)
 • سلمان کندی (سلطانیه)
 • سنبل‌آباد (سلطانیه)

ش

 • شریف‌آباد (ابهر)
 • شکورآباد
 • شکرچشمه
 • شلوار (سلطانیه)
 • شیورین

ط

 • طهماسب‌آباد (سلطانیه)

ع

 • عباس‌آباد (سلطانیه)
 • عباس‌آباد سفلی
 • عباس‌آباد علیا (ابهر)
 • علی بلاغی (ابهر)

ف

 • فونش‌آباد
 • ق

  • قارلوق (ابهر)
  • قوهجین
  • قویوجوق
  • قروه (ابهر)
  • قره‌آغاج (ابهر)
  • قره‌بلاغ (سلطانیه)
  • قره‌تپه (ابهر)
  • قزلجه (ابهر)
  • قشلاق (سلطانیه)
  • قشلاق مرشون
  • قفس‌آباد
  • قلعه (سلطانیه)
  • قمچ‌آباد
  • قیاسیه

  ک

  • کاکاآباد
  • کوه زین
  • کبودچشمه
  • کبودگنبد (سلطانیه)
  • کردرق
  • کردناب
  • کلنگرز
  • کله خانه
  • کلی (ابهر)
  • کماجین
  • کنگه (سلطانیه)
  • کینه ورس

  گ

  • گاودره (ابهر)
  • گل‌تپه (ابهر)
  • گلجه (ابهر)

  م

  • مشک‌آباد (سلطانیه)
  • میموندره
  • میهمان شهرسلطانیه

  ن

  • نایجوک
  • نورین (ابهر)
  • ندیرآباد

  ی

  • یوسف‌آباد (سلطانیه)
  • ینگی‌کند (ابهر)
  • ییلاق مرشون


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران