شهرستان ارزوئیه

روستاهای شهرستان ارزوییه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ارزوئیه

اسامی روستاهای ارزوییه استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (ارزوئیه)
 • ابراهیم‌آباد دشت بر
 • ابگروییه
 • ابگرموییه
 • ادوری (ارزوئیه)
 • اراضی قلعه نو
 • استخروئیه (ارزوئیه)
 • اسلام‌آباد (ارزوئیه)
 • اسلام‌آباد (بافت)
 • اسماعیل‌آباد (بافت)
 • اشین سفلی
 • اشین علیا
 • امیرآباد (ارزوئیه)
 • ایزدآباد (ارزوئیه)

و

 • والی‌آباد (ارزوئیه)
 • وکیل‌آباد (ارزوئیه)

آ

 • آبگرم (ارزوئیه)

ب

 • باغ برج
 • باغ خراب
 • باغ زعیما
 • باغ کنار
 • باغ نوروز
 • باغ یاس
 • باغان (ارزوئیه)
 • بریچ
 • بن سفید
 • بنابدان
 • بن‌آب (ارزوئیه)
 • بنه باداموئیه
 • بنه نرگس
 • بید استخر

پ

 • پتکان (ارزوئیه)
 • پده (ارزوئیه)
 • پرنت‌آباد
 • پیربیابانی

ت

 • تخت خواجه بالا
 • تخت خواجه پایین
 • تنبوله

ج

 • جوغان
 • جنت‌آباد (ارزوئیه)

چ

 • چاه افتخار
 • چاه انجیر (ارزوئیه)
 • چک‌چک (ارزوئیه)
 • چیل‌آباد

ح

 • حاج یوسف (ارزوئیه)
 • حسن‌آباد (ارزوئیه)
 • حسن‌آباد سنگ مکی
 • حسین‌آباد (ارزوئیه)
 • حسین‌آباد خانی (بافت)
 • حیدرآباد (ارزوئیه)

خ

 • خرم‌آباد (ارزوئیه)
 • خرمن سوخته (ارزوئیه)
 • خسروآباد (بافت)
 • خیرآباد (ارزوئیه)

د

 • دولت‌آباد (ارزوئیه)
 • دروئیه
 • دره مورتی
 • دره نیکوییه
 • دشت ده (ارزوئیه)
 • ده سالار
 • ده شیخ (ارزوئیه)
 • ده گوشه
 • ده نظر
 • دهان (ارزوئیه)

ر

 • راونان
 • روستای علی‌آباد
 • رحمت‌آباد (ارزوئیه)
 • رحیم‌آباد (ارزوئیه)
 • رزدر (ارزوئیه)

ز

 • زاغدار

س

 • سورمندی
 • سوزنجان
 • سروستان (ارزوئیه)
 • سرخان (ارزوئیه)
 • سغنگ
 • سفید باغ
 • سفیدخانی (ارزوئیه)
 • سلطان‌آباد (ارزوئیه)
 • سنگ‌آباد (ارزوئیه)
 • سنگ‌چشمه
 • سیوین
 • سیخوران
 • سید علی شهیدی

ش

 • شاهماران
 • شورک پایین
 • شمس‌آباد (ارزوئیه)
 • شمیلان (ارزوئیه)
 • شهریاری (ارزوئیه)
 • شیخ عبدالله (ارزوئیه)

ص

 • صولوییه (ارزوئیه)

ع

 • علی‌آباد (ارزوئیه)
 • علی‌آباد شمشیربر
 • عمرودوئیه

ف

 • فتح‌آباد (ارزوئیه)

ق

 • قادرآباد (ارزوئیه)
 • قایم‌آباد (ارزوئیه)
 • قلعه نو (بافت)
 • قنات سفید (ارزوئیه)
 • قنات قاضی

ک

 • کلیان (ارزوئیه)

گ

 • گودحوض
 • گورخسرو
 • گزبر
 • گل بید
 • گلوانار
 • گلستان (ارزوئیه)
 • گیجوییه
 • گیهوئیه

م

 • موردوییه
 • محمودآباد (ارزوئیه)
 • محمدآباد (ارزوئیه)
 • مرادآباد (ارزوئیه)
 • مزار (ارزوئیه)

ن

 • ناصری (ارزوئیه)
 • نثردو شهیدچمران


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران