روستاهای شهرستان ارومیه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ارومیه

اسامی روستاهای ارومیه استان آذربایجان غربی به شرح زیر است :

ا

 • اوچ‌اولر
 • اوچ‌قبرلر
 • اوخچیلار
 • اودلان سفلی
 • اودلان علیا
 • اودی (ارومیه)
 • اورسی
 • اوزان اسکندری
 • اوزان ملک
 • اوزرلو
 • اوصالوی الله‌وردی‌خان
 • اوصالوی کاظم
 • اوعلی
 • اباجالوی سفلی
 • اباجالوی علیا
 • احمدرسول
 • اخیان بزرگ
 • اخیان کوچک
 • اده (ارومیه)
 • اردوشاهی
 • ارزین
 • ارمودآغاج
 • ارنسا
 • اسکله‌دریا
 • اسکندرآباد (ارومیه)
 • اسکندریان
 • اسلام‌آباد (ارومیه)
 • اسلام‌پناه آبادی جدید
 • اسلاملو (ارومیه)
 • اشکی (ارومیه)
 • الواچ
 • القیان
 • المان‌آباد
 • الیاس‌آباد (ارومیه)
 • امامزاده (ارومیه)
 • امام‌کندی (ارومیه)
 • امام‌کندی (شهرستان ارومیه)
 • انبی (ارومیه)
 • انگمان
 • انگنه
 • انهر سفلی
 • انهر علیا
 • ایبلو
 • ایروانلو
 • ایشگه‌سو (صومای برادوست)
 • ایگدیر (ارومیه)
 • ایلزگی

و

 • ورمزیار (ارومیه)
 • وزیرآباد (بکشلوچای)
 • وقاصلوی سفلی
 • وقاصلوی علیا
 • ولینده سفلی
 • ولینده علیا
 • وندایی (ارومیه)

آ

 • آزادگان (ارومیه)
 • آسنگران
 • آشناآباد (ارومیه)
 • آغ‌بلاغ (ارومیه)
 • آغچه‌قلعه
 • آغ‌سقل
 • آیدینلو

ب

 • باوان (بخش سیلوانه)
 • باوان (صومای برادوست)
 • بابارود (ارومیه)
 • باباگنجه
 • بادکی (ارومیه)
 • باراجوق
 • باراندوز
 • باروژ
 • باربین
 • باری (ارومیه)
 • باژرگه
 • باشلان بشلو
 • باغستان (ارومیه)
 • بالاجی
 • بالانج
 • بالو
 • بالولان
 • بالدرلو
 • بالستان (ارومیه)
 • بانی (ارومیه)
 • بوراشان
 • بوربور
 • بچه‌جیک
 • بدلبو
 • برازان (ارومیه)
 • براسب
 • بربران
 • بردوک
 • برده‌رش (ارومیه)
 • برده‌زی علیا
 • برده‌سور (ارومیه)
 • برده‌کیش
 • بردیان (ارومیه)
 • برسپی
 • برنج‌آباد
 • برهانلو
 • بزوه
 • بزرگ‌آباد
 • بزلو
 • بست (ارومیه)
 • بستک‌آباد
 • بصریک
 • بلارغو
 • بند (ارومیه)
 • بهلول‌آباد (ارومیه)
 • بهله
 • بیات (ارومیه)
 • بی‌بکران
 • بیرلان
 • بی‌قوز

پ

 • پادگان‌شهیدآب‌شناسان
 • پر (ارومیه)
 • پسان
 • پست (ارومیه)
 • پشتگل (ارومیه)
 • پشکله
 • پیرانجوق
 • پیرعلی
 • پیرگل
 • پیرمراد
 • پیرهادی (ارومیه)

ت

 • تازه‌کند (ارومیه)
 • تازه‌کند (نازلو)
 • تازه‌کند افشار
 • تازه‌کند انهر
 • تازه‌کند باباگنجه
 • تازه‌کند جمال‌خان
 • تازه‌کند جنیزه
 • تازه‌کند شش‌مال
 • تازه‌کند قاطرچی
 • تازه‌کند قشلاق
 • توپوزآباد (ارومیه)
 • توپوزآباد (باراندوزچای جنوبی)
 • توپراق‌قلعه
 • تولکان (ارومیه)
 • تولکی
 • تولی (ارومیه)
 • تومتر
 • تویی (ارومیه)
 • تبت (ارومیه)
 • تپه (ارومیه)
 • تپه باباگنجه
 • تپه ترکمان
 • تپه مکی
 • تپیک (ارومیه)
 • ترکمان (ارومیه)
 • ترمنی
 • تزخراب (ارومیه)
 • تقلیدآباد (ارومیه)
 • تکالو
 • تکه (ارومیه)
 • تمتمان
 • تندرک
 • تی‌باتان
 • تیزخراب (ارومیه)

ث

 • ثمرتو

ج

 • جارچلو (ارومیه)
 • جانویسلو
 • جوجهی
 • جورنی
 • جوهنی
 • جبل‌کندی
 • جتر
 • جعفریان (روستا)
 • جلبر
 • جلقران
 • جمال‌آباد (ارومیه)
 • جنیزه
 • جهتلو
 • جیران سفلی
 • جیران علیا

چ

 • چاورش
 • چوب‌تراش (روستا)
 • چر
 • چره (ارومیه)
 • چریک‌آباد
 • چمان (ارومیه)
 • چمکی
 • چناقلو
 • چنقرالوی پل
 • چنقرالوی یکان
 • چهره‌گشا
 • چیچکلوی باش‌قلعه
 • چیچکلوی حاجی‌آقا
 • چ

  • چیچگلوی منصور

  ح

  • حاجی بایرام
  • حاجی پیرلو
  • حاجی‌آباد (نازلو)
  • حسوکندی
  • حسن‌آباد (ارومیه)
  • حسن‌آباد (شهرستان ارومیه)
  • حسن‌آباد (صومای برادوست)
  • حسنلو (ارومیه)
  • حصار آغ‌بلاغ
  • حصار باباگنجه
  • حصار بهرام‌خان
  • حصار ترکمان
  • حصار ترمنی
  • حصار حاجی‌لار
  • حصار سپورغان
  • حصار گاپوچی
  • حصار میرحسین بیگ
  • حصارخرابه
  • حکی
  • حلج
  • حلفله
  • حماملار
  • حیدرلو (ارومیه)
  • حیدرلو (نازلو شمالی)
  • حیدرلوی بیگلر

  خ

  • خالدآباد (ارومیه)
  • خانشان
  • خانقاه (ارومیه)
  • خانقاه الواج
  • خانقاه سرخ
  • خانیک (ارومیه)
  • خانیک (صومای شمالی)
  • خوراسب
  • خوشاکو
  • خوش‌آلان
  • خداوردی‌خان‌کندی
  • خرابه سنجی
  • خرم‌آباد (ارومیه)
  • خرم‌آباد (باراندوز)
  • خره‌گوش
  • خضرآباد (ترکمان)
  • خطایلو
  • خلیان (ارومیه)
  • خلیفتان
  • خنجرقشلاقی

  د

  • داربارود
  • دارغالو
  • داره سنجی
  • داش‌آغل
  • دانشکده‌کشاورزی (ارومیه)
  • دانقرالو
  • دایلاق
  • دوبره
  • دوست‌آلان
  • دوکانا
  • دولاپسان
  • دولاما
  • دویران
  • دده‌سقی
  • دربند (ارومیه)
  • دربند (دول)
  • درزم
  • درین‌قلعه
  • دزگیر
  • دستجرد (نازلوی جنوبی)
  • دلادر
  • دلو (ارومیه)
  • دهکده آسایش
  • دیدان سفلی
  • دیدان علیا
  • دیزج (ارومیه)
  • دیزج تکیه
  • دیزج دول
  • دیزج رحیم‌پور
  • دیزج فتحی
  • دیزج مرگور
  • دیزج نقاله

  ر

  • راژان
  • راهدارخانه‌قوشچی
  • روند سفلی
  • روند علیا
  • ربط (ارومیه)
  • رحیم‌آباد (ارومیه)
  • رحیم‌آباد (نازلو)
  • مقیطالو
  • رزگه
  • رشکان (ارومیه)
  • ریحان‌آباد (ارومیه)
  • ریکان (ارومیه)
  • ریگ‌آباد (ارومیه)

  ز

  • زایه‌کندی
  • زویک
  • زده‌لو
  • زری‌خان
  • زنبلان
  • زنگ‌آباد (ارومیه)
  • زنگکان
  • زنگلان (ارومیه)
  • زیوه (ارومیه)
  • زیرمانلو
  • زینالو (ارومیه)

  ژ

  • ژارآباد (ارومیه)
  • ژارآباد (دول)
  • ژراژی

  س

  • ساراجوق
  • سارالان
  • ساری‌بیگلوی ارالیق
  • ساری‌بیگلوی چراغ
  • ساری‌بیگلوی موسی
  • ساری‌بیگلوی معین
  • ساریجالو (ارومیه)
  • ساعتلو
  • ساعتلوی بیگلر
  • ساعتلوی کوه
  • ساکان
  • سامسالو
  • سودین‌آباد
  • سوربانی
  • سورکان
  • سوسن‌آباد (ارومیه)
  • سوله دوگل
  • سولیک
  • سپورغان
  • سردرود (ارومیه)
  • سعیدلو (ارومیه)
  • سلطان‌آباد (ارومیه)
  • سلطان‌آباد (شهرستان ارومیه)
  • سلطانی (ارومیه)
  • سلیم‌بیگ (ارومیه)
  • سلیم‌کندی
  • سنجی
  • سنجیلیک
  • سنگر میرعبدالله
  • سه‌گرگان
  • سیارک (صومای برادوست)
  • سیدان (صومای برادوست)
  • سیدک
  • سیر (ارومیه)
  • سیلانه
  • سین‌آباد (ارومیه)

  ش

  • شاهین‌آباد (ارومیه)
  • شورکند
  • شریف‌آباد (ارومیه)
  • شعبان‌کندی
  • شکل‌آباد
  • شگفتیک سفلی
  • شگفتیک علیا
  • شمس حاجیان
  • شملکان
  • شهرویران (ارومیه)
  • شهرک زیوه
  • شهرک گلمرز
  • شهرک روستایی نصر
  • شیبان (ارومیه)
  • شیخ تیمور
  • شیخ زرد
  • شیخ سرمست
  • شیخ شمزین
  • شیخ مزاری
  • شیروکندی
  • شیرآباد (نازلو شمالی)
  • شیرکان (ارومیه)
  • شیرکان (سیلوانه)

  ص

  • صالح‌آباد (ارومیه)
  • صورمان‌آباد
  • صوفی کانی
  • صوفیان (صومای برادوست)
  • صداقه
  • صفربهی
  • صفرقلی‌خان‌کندی

  ط

  • طالین
  • طرزلو
  • طسمالو
  • طلاتپه (بخش نازلو)

  ع

  • عباس‌آباد (ارومیه)
  • عبدی‌بیگ
  • عربلو (ارومیه)
  • عربلوی بیشه
  • عربلوی دره
  • عربلوی یکان
  • عسگرآباد تپه
  • عسگرآباد کوه
  • علی کان (ارومیه)
  • علی‌آباد (ارومیه)
  • علی‌آباد باراندوز
  • علی‌بیگلو (ارومیه)
  • علی‌کندی (ارومیه)
  • علیه (ارومیه)
  • عمرآباد (ارومیه)
  • عیسی‌کان
  • عیسی‌لو
  • عیسی‌لوی حیدرلو
  • عیسی‌لوی زمی

  غ

  • غازان (روستا)
  • غریب‌کندی
  • غفاربهی

  ف

  • فولادلو
  • فرودگاه ارومیه (ارومیه)
  • فقی‌بیگلو
  • ف

   • فلکان
   • فیروزیان

   ق

   • قارانه
   • قازان علی
   • قاسملو (ارومیه)
   • قالقاچی
   • قامت
   • قورت‌تپه (ارومیه)
   • قورشالو
   • قورمیک
   • قولنجی
   • قونی
   • قویوجق (ارومیه)
   • قرابقلو
   • قراجلو
   • قراگوز حاجی‌بابا
   • قراگوز سلیم‌آقا
   • قرالر آقاتقی
   • قرالر حاج‌قاسم
   • قرالر طسوجی
   • قرالر کوه
   • قرالر لطف‌الله
   • قرایی (ارومیه)
   • قرخلو
   • قرنسا
   • قره‌اغاج علیا (ارومیه)
   • قره‌آغاج (ارومیه)
   • قره‌آغاج (صومای برادوست)
   • قره‌باغ (ارومیه)
   • قره‌جلو (روستا)
   • قره‌حسنلو (ارومیه)
   • قره‌حسنلو خواجه‌پاشا
   • قره‌قویونلو (ارومیه)
   • قره‌قیز
   • قره‌گوز ایل
   • قزل حاجیلو
   • قزل‌عاشق
   • قشلاق شکور
   • قشلاق طرزلو
   • قشلاق محمدقلی
   • قشلاق میرزاعلی
   • قصور
   • قصریک (بخش سیلوانه)
   • قصریک (روضه‌چای)
   • قصریک (صومای برادوست)
   • قصریک (صومای جنوبی)
   • قطورلار
   • قطلو
   • قلعه اسماعیل‌آقا
   • قلعه سردار (روستا)
   • قلعه عزیزبیگ
   • قلعه‌جوق (ارومیه)
   • قلیلو
   • قلینجلو
   • قمشلو (ارومیه)
   • قهرمان (ارومیه)
   • قهرمانلوی سفلی
   • قهرمانلوی علیا

   ک

   • کاروانسرا (باراندوزچای جنوبی)
   • کاسب (ارومیه)
   • کاکالر
   • کان‌سپی
   • کانسپی (ارومیه)
   • کانی دستار
   • کانی شوریک (ارومیه)
   • کانی شوریک (بخش انزل)
   • کانی طایر
   • کانی‌رش (ارومیه)
   • کانی‌قوزان
   • کانی‌میران (ارومیه)
   • کای (ارومیه)
   • کایر (ارومیه)
   • کوتالان
   • کوران (صومای برادوست)
   • کورانه (بخش سیلوانه)
   • کورانه (صومای برادوست)
   • کورانی
   • کورته کویل
   • کوره سفلی
   • کوره علیا
   • کوسه‌احمد
   • کوسه‌آباد
   • کوسی
   • کوکیا
   • کولق (ارومیه)
   • کولگنی
   • کچل‌آباد (ارومیه)
   • کچله (ارومیه)
   • کچه‌باش
   • کردلر (ارومیه)
   • کریم‌آباد (ارومیه)
   • کریم‌آباد (شهرستان ارومیه)
   • کسیان (ارومیه)
   • کشتیبان
   • کلاسی
   • کلوان (ارومیه)
   • کلیسای سیر
   • کمانه (ارومیه)
   • کنعان سفلی
   • کنعان علیا
   • کنیسی
   • کهریز (ارومیه)

   گ

   • گوجار
   • گودل (ارومیه)
   • گوران‌آباد
   • گورچین‌قلعه
   • گوزگوند
   • گوگ‌تپه (ارومیه)
   • گولان (ارومیه)
   • گوندک ملا
   • گویجعلی‌تپه
   • گویجه علی اصلان
   • گویجه یاران
   • گباران
   • گجین
   • گچی (ارومیه)
   • گردوان
   • گردآباد
   • گرده بلیج
   • گردیک
   • گردیک ناصر
   • گزنق
   • گزنه‌کش
   • گل شیخان
   • گلانیک سفلی
   • گلانیک علیا
   • گل‌پاشین
   • گل‌تپه (ارومیه)
   • گلدانلو
   • گلستانه (ارومیه)
   • گلمانخانه
   • گلمرز سفلی
   • گله بهی
   • گله‌خر
   • گلهر
   • گلی‌سویی
   • گنبد (صومای برادوست)
   • گنج‌آباد (ارومیه)
   • گنگچین

   ل

   • لاجانی
   • لور (روستا)
   • لورزینی
   • لول هام
   • لرنی
   • لشنلو
   • لک (ارومیه)
   • لله‌لوی تراب

   م

   • مافران
   • ماکوکندی
   • موانا
   • موش‌آباد
   • مبارک‌آباد (ارومیه)
   • مجروسه
   • محمودان (ارومیه)
   • محمودآباد (باراندوزچای جنوبی)
   • مراجول
   • مرادعلی سفلی
   • مرادعلی علیا
   • مرادکندی
   • مرگرش
   • مرنگلوی بزرگ
   • مرنگلوی کوچک
   • مرنه
   • مزرعه اوچ‌اولر
   • مزرعه ناصرآباد
   • مزرعه‌تحقیقاتی‌توتون
   • مستکان (ارومیه)
   • مستکان (صومای شمالی)
   • مسکین (ارومیه)
   • مشک‌آباد سفلی
   • مشک‌آباد علیا
   • مشیک (ارومیه)
   • مقدم (ارومیه)
   • ملاباسک
   • ملونه
   • ممکان (ارومیه)
   • ممکان (صومای برادوست)
   • منصورآباد (ارومیه)
   • میاوق
   • میرآباد (ارومیه)
   • میرآباد (روضه‌چای)
   • میرآباد (صومای برادوست)
   • میرداود
   • میرشکارلو
   • مینگل

   ن

   • ناری (ارومیه مرکزی)
   • ناری (ارومیه)
   • نازلو
   • نازناز
   • ناناس
   • نای‌بین
   • نورالدین‌آباد (ارومیه)
   • نوروزبلاغی
   • نوشان سفلی
   • نوشان علیا
   • نوی (ارومیه)
   • نجف‌آباد (ارومیه)
   • نخجوان‌تپه
   • نرگی
   • نرلر
   • ن

    • نظرآباد افتخار
    • نظرآباد قلعه
    • نیولو
    • نی‌چالان

    ه

    • هاشم‌آباد (ارومیه)
    • هالولان
    • هورسین
    • هوندوک
    • هسبستان
    • هشتیان
    • هفت‌آباد
    • هفت‌ساران
    • هله‌قوش
    • هنگروان

    ی

    • یوالار
    • یورقانلو
    • یورقانلوی جنیزه
    • یورقون‌آباد سفلی
    • یورقون‌آباد علیا
    • یوسف‌آباد شاه میرزاکندی
    • یغمورعلی
    • ینگجه (صومای برادوست)
    • ینگجه (طلاتپه)
    • ینگجه قاضی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران