شهرستان اسدآباد

روستاهای شهرستان اسدآباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اسدآباد

اسامی روستاهای اسدآباد استان همدان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد ایوراع
 • علی‌آباد پیرشمس‌الدین

ا

 • احمدآباد (اسدآباد)
 • اشترجین
 • اق بلاغ (اسدآباد)
 • النجه
 • امین‌آباد (اسدآباد)
 • اهوتپه
 • ایوراع

و

 • ولی‌آباد (اسدآباد)
 • وندرآباد
 • ویرایی

آ

 • آقاجان بلاغی

ب

 • بادخوره
 • بوجین
 • بیاج
 • بیتروان
 • بیفانج

پ

 • پل شکسته (اسدآباد)
 • پیرشمس الدین
 • پیرملو
 • پیریوسف

ت

 • تختی‌آباد
 • ترخین‌آباد

ج

 • جعفرآباد (اسدآباد)
 • جنت‌آباد (اسدآباد)

چ

 • چارق
 • چشمه ولد
 • چشمه علی (اسدآباد)
 • چشمه قنداب
 • چنار شیخ
 • چنار علیا (اسدآباد)
 • چهارچشمه (اسدآباد)

ح

 • حبشی (اسدآباد)
 • حسام‌آباد (اسدآباد)
 • حسن‌آباد امام
 • حسین‌آباد (اسدآباد)
 • حیدرآباد (اسدآباد)

خ

 • خاکریز (اسدآباد)
 • خنداب (اسدآباد)

د

 • دوبراله
 • دولت‌آباد (اسدآباد)
 • ده بوره (اسدآباد)
 • ده‌سفید (اسدآباد)
 • ده‌نو (اسدآباد)
 • دهنوش

ر

 • رستم‌آباد (اسدآباد)

س

 • سمیران (اسدآباد)
 • سیاه کمر (اسدآباد)
 • سیاه گله
 • سیراوند
 • سیردره (گاوگدار
 • سیف‌آباد (اسدآباد)

ش

 • شهراب (اسدآباد)
 • شیلاندر سفلی

ص

 • صادق‌آباد (اسدآباد)

ط

 • طویلان سفلی
 • طویلان علیا

ق

 • قادرآباد (اسدآباد)
 • قاسم‌آباد (اسدآباد)
 • قاسم‌آباد لک‌لک
 • قاضی مردان
 • قوچ تپه
 • قراکند (اسدآباد)
 • قره‌بلاغ (اسدآباد)
 • قمشانه (اسدآباد)

ک

 • کوانج
 • کمک سفلی
 • کمک علیا
 • کینی سایه

گ

 • گوانلو (اسدآباد)
 • گدارپهن (اسدآباد)
 • گذرگجین
 • گل دره (اسدآباد)
 • گنبله (اسدآباد)
 • گنجه (اسدآباد)

ل

 • لطیف (اسدآباد)
 • لک‌لک (اسدآباد)

م

 • ماوی (اسدآباد)
 • موسی‌آباد (اسدآباد)
 • محمدآباد (اسدآباد)
 • ملاولی (اسدآباد)
 • ملهمدره

ن

 • نجف‌آباد (اسدآباد)
 • نصرت‌آباد بهراز
 • نصرت‌آباد لک‌لک
 • نعمت‌آباد (اسدآباد)

ه

 • هودرج
 • هلور سفلی
 • هلور علیا

ی

 • یوسف‌آباد (اسدآباد)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران