شهرستان اسلام آباد غرب

روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب

اسامی روستاهای اسلام آباد غرب استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (اسلام‌آباد غرب)
 • علی‌آباد دیزگران

ا

 • ارگواری
 • امیرآباد (اسلام‌آباد غرب)
 • انجیرک (اسلام‌آباد غرب)

و

 • وحدت (اسلام‌آباد غرب)
 • ولکه‌وند
 • ونایی (اسلام‌آباد غرب)
 • ویسگه

ب

 • باریکه‌صادقی
 • باریکه‌نظام علیا
 • بازگه
 • باقرآباد (اسلام‌آباد غرب)
 • باقرآباد سفلی
 • باقرآباد علیا
 • باندر سفلی (اسلام‌آباد غرب)
 • بان‌در علیا
 • بوربور (اسلام‌آباد غرب)
 • بورک (اسلام‌آباد غرب)
 • بدره‌گردسلیمی
 • برزه (اسلام‌آباد غرب)
 • برف‌آباد سفلی
 • برف‌آباد علیا
 • بره‌سیله
 • بیک‌زاده

پ

 • پادگان‌سلمان‌فارسی
 • پست‌برق
 • پلنگ‌گرد
 • پیرگه‌برسیمین

ت

 • تازه‌آباد (اسلام‌آباد غرب)
 • تازه‌آبادبدره‌گرد
 • تازه‌آبادطالقان
 • تازه‌آبادکوکاو
 • تولابی
 • تومیانه
 • توه‌سرخک سفلی
 • توه‌سرخک علیا
 • توه‌سرخک‌نسار
 • تپه‌گله سفلی
 • تپه‌گله علیا
 • تجراکبر
 • تجرکرم‌پناه‌آباد
 • تراب (اسلام‌آباد غرب)
 • ترازک‌عبداله
 • ترازک‌کسان
 • تنگ‌شوهان سفلی
 • تنگ‌شوهان علیا

ج

 • جاف‌برسیمین
 • جوزه‌انجیرک
 • جلیلوند (اسلام‌آباد غرب)

چ

 • چالاوبکر
 • چشمه‌ولگه
 • چشمه‌پلنگ
 • چشمه‌خیرزواره‌کوه
 • چشمه‌سنگی (اسلام‌آباد غرب)
 • چشمه‌کبود (اسلام‌آباد غرب)
 • چفته (اسلام‌آباد غرب)
 • چقاجنگه سفلی
 • چقاجنگه علیا
 • چقازرد چوپانکاره
 • چقاکبود (اسلام‌آباد غرب)
 • چقاگل
 • چنار (اسلام‌آباد غرب)
 • چنگرجلیلوند
 • چنگرسیمینوند
 • چهارده‌جفته
 • چهارمله سفلی
 • چهارمله علیا

ح

 • حسن‌آباد (اسلام‌آباد غرب)
 • حمیل

خ

 • خاوکه
 • خپگه
 • خمارتاج

د

 • داربیدمنصوری
 • دارخورحسن‌آباد
 • دواردرمیان سفلی

ر

 • روتوند (اسلام‌آباد غرب)
 • رضاآباد (اسلام‌آباد غرب)
 • ری‌بلک سفلی
 • ری‌بلک علیا

ز

 • زواره‌کوه
 • زعفران سفلی
 • زعفران علیا

س

 • سوران سفلی
 • سوران علیا
 • سراب هرسم
 • سراب‌شاهینی
 • سراب‌شوهان
 • سراب‌شیان
 • سراب‌کولسه
 • سراب‌میله‌سر
 • سربکوه
 • سرتومیلکه‌غلام
 • سرخه‌خانی
 • سکوی‌کولسه
 • سیاسیای‌کیخسرو
 • سیاه‌پله سفلی (اسلام‌آباد غرب)
 • سیاه‌پله علیا
 • سیاه‌خور
 • سیاه‌سیاه‌حبیب
 • سیاه‌سیاه‌خسروی
 • سیاه‌سیاه‌شیخه
 • سیلو (اسلام‌آباد غرب)
 • سیمانی سفلی
 • سیمانی علیا

ش

 • شادبلاغ
 • شاهینی (اسلام‌آباد غرب)
 • شوهان سفلی (اسلام‌آباد غرب)
 • شوهان علیا (اسلام‌آباد غرب)
 • شغل‌بهاراب
 • شهیدعبدالکریم‌ملکی
 • شیت‌کمرزرد

ط

 • طایفه‌باباخان
 • طایفه‌سیف‌اله
 • طایفه‌علی‌جان
 • طایفه‌نامدارپرنا

ظ

 • ظهراب

ع

 • عاشقان‌عابدین
 • عاشقان‌موسی

ف

 • فرح‌خانی
 • فیروزآباد (اسلام‌آباد غرب)

ق

 • قوچمی
 • قوخ (اسلام‌آباد غرب)
 • قلاجی‌فتابیگی
 • قلعه‌ترک سفلی
 • قلعه‌ترک علیا
 • قلعه‌شیان
 • قلعه‌هرسم

ک

 • کوکاو
 • کت‌کتی
 • کریم‌حاصله سفلی
 • کریم‌حاصله علیا
 • کلک‌جعفر
 • کله‌جوب (اسلام‌آباد غرب)
 • کمالگیر
 • کمرزرد (اسلام‌آباد غرب)
 • کمرسوراخ
 • کمره سفلی (اسلام‌آباد غرب)
 • کمره علیا
 • کمره غربی
 • کنده‌هر

گ

 • گاورانی
 • گراوند (اسلام‌آباد غرب)
 • گردنگاه‌قوچمی
 • گردی
 • گرگی‌مندرک

ل

 • لر (اسلام‌آباد غرب)
 • لرینی‌اجودانی

م

 • موم یی
 • مومنایی
 • محمدعلی‌خانی
 • مزرعه‌پیله‌صوفی
 • مزرعه‌توه‌خشکه
 • مزرعه کله‌چوب
 • معارفی
 • ملخطاوی
 • مله‌امیرخان
 • مله‌سرخ
 • مله‌هار
 • منوری (اسلام‌آباد غرب)
 • مندرک
 • منصورآباد (اسلام‌آباد غرب)
 • میان‌تنگ‌منصوری
 • میان‌چقا (اسلام‌آباد غرب)
 • میان‌قلعه‌تالانی
 • میرعزیزی (اسلام‌آباد غرب)
 • میله‌سر

ن

 • نوشکله‌ترازو

ه

 • هشت‌جفته

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران