شهرستان الیگودرز

روستاهای شهرستان الیگودرز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان الیگودرز

اسامی روستاهای الیگودرز استان لرستان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (الیگودرز)
 • علی‌آباد دره مشک

ا

 • اثار (الیگودرز)
 • احمدحسن
 • اردودر
 • اردسی
 • ازنا مهلمک
 • اسلام‌آباد (الیگودرز)
 • اسلام‌آباد محمدحسین
 • اسماهور سفلی
 • اسماهور علیا
 • الون عباسی
 • امامزاده محمدحسن
 • انوج سفلی
 • انوج علیا
 • ایوج
 • ایونده
 • ایلرد

و

 • وارک (الیگودرز)
 • وره زردکول چنگر
 • وزمستان
 • وزمستان نمک کشت ورزه

آ

 • آب کاسه (الیگودرز)
 • آب گزگ
 • آب‌باریک (الیگودرز)
 • آب‌باریک سفلی
 • آب‌باریک علیا
 • آب‌رحمت
 • آبسرده (الیگودرز)
 • آب‌گرمک سفلی
 • آبگرمک سفلی (الیگودرز)
 • آب‌گرمک علیا
 • آب‌گرمگ علیا (زز و ماهرو)

ب

 • باوکی
 • بادباد
 • باغ لطفیان
 • باقرآباد (الیگودرز)
 • بربر مرگسر
 • بردفاتح
 • برزه (الیگودرز)
 • برم (الیگودرز)
 • بن تنگ
 • بنگ (الیگودرز)
 • بنه واریعقوب
 • بهارکار
 • بهرام‌آباد (الیگودرز)
 • بیشه (الیگودرز)
 • بیشه خزان

پ

 • پاخیمه‌گاه
 • پاسفیدانه
 • پای طاف
 • پوچکک
 • پرچل
 • پز وسطی
 • پز سفلی
 • پز علیا
 • پشت بیشه
 • پل چی
 • پنبه‌کار (الیگودرز)
 • پندکی
 • پیرامام
 • پیردزگاه

ت

 • تاوبر
 • توت روداب
 • توت رهگانی
 • تونا
 • تبره
 • تزره
 • تلون گرد
 • تله رزه
 • تنگ تاف
 • تنگچنار
 • تنگ‌کوره سفلی
 • تنگ‌کوره علیا
 • تیتکان
 • تیران (الیگودرز)
 • تیرنان
 • تیندر

ج

 • جاگیرآباد
 • جوز (الیگودرز)
 • جوزیر (الیگودرز)
 • جوشان (الیگودرز)
 • جله (الیگودرز)
 • جهانخوش
 • جیرگاه

چ

 • چارکی
 • چال اشکوه
 • چال طلا
 • چال قلعه
 • چال گرد
 • چالشیر
 • چالگرد کشت ورزه
 • چالگز
 • چاله پره
 • چرباس
 • چشمه پر
 • چغاگرگ
 • چقاوقفی
 • چقاطرم
 • چکان حسین‌آباد
 • چل غرو
 • چلان (الیگودرز)
 • چمن سلطان
 • چیتی (الیگودرز)

ح

 • حاجی‌آباد (الیگودرز)
 • حاجی‌آباد بسحاق
 • حاجی‌آباد درویش
 • حرآباد سفلی
 • حرآباد علیا
 • حسن‌آباد درمنی
 • حیه

خ

 • خاک‌آباد
 • خاکبتیه
 • خان‌آباد (الیگودرز)
 • خورهه (الیگودرز)
 • خدادادکش سفلی
 • خدادادکش علیا
 • خرسیون
 • خمستان (الیگودرز)
 • خمه سفلی
 • خمه علیا
 • خیرآباد (الیگودرز)

د

 • داودک
 • داریچه
 • دورک (الیگودرز)
 • دورک قلندران
 • دوزان
 • دپه
 • درازی (الیگودرز)
 • دراشگفت (الیگودرز)
 • درپیر عباس
 • درج (الیگودرز)
 • درخت چمن
 • درکول (الیگودرز)
 • دره تاریک
 • دره چین
 • دره حیدر
 • دره دایی
 • دره دنگ
 • دره لیر (الیگودرز)
 • دره‌ماهی سفلی
 • دره‌ماهی علیا
 • دستگرد (الیگودرز)
 • دشت خانی
 • دل سوران
 • دم کمر
 • دم‌دم
 • دمرکول چنگر
 • ده برزو (الیگودرز)
 • ده پره کشت ورزه جعفرقلی
 • ده جانی
 • ده سفید درویش
 • ده سفید کانسرخ
 • ده سلمان (الیگودرز)
 • ده سید
 • ده سید کشت ورزه
 • ده شاهی
 • ده محمدحسین
 • ده میرزا قلی
 • ده‌نو (الیگودرز)
 • ده نو خواجه شکرالله
 • ده نوالیگر
 • ده نصیر
 • دهقادی
 • دهگاه (الیگودرز)
 • دهله (الیگودرز)
 • دهله صوفیان
 • دهنو عبدالوند
 • دیزآباد (الیگودرز)

ر

 • رادز
 • ردوه
 • رزگه (الیگودرز)
 • رشکان (الیگودرز)
 • رشیدآباد (الیگودرز)
 • رضایی (الیگودرز)
 • رکن‌آباد (الیگودرز)

ز

 • ززم
 • زیبا (الیگودرز)
 • زیرراه امیرقلی

س

 • سارآباد برآفتاب
 • سوزر
 • سور (الیگودرز)
 • سوی
 • سرآستانه
 • سربیشه (الیگودرز)
 • سرتنگ برزه
 • سرتنگ ماهی
 • سرچات (الیگودرز)
 • سرد (الیگودرز)
 • سرقلعه (الیگودرز)
 • سرقلعه سفلی
 • سرقلعه علیا
 • سرکول (الیگودرز)
 • سرلک (الیگودرز)
 • سرمیدان (الیگودرز)
 • سری کوه
 • سریکوه علیا
 • س

  • سفیدقبا
  • سکانه (الیگودرز)
  • سنج (الیگودرز)
  • سنگ سفید (الیگودرز)
  • سنگرماهرو
  • سه پلان
  • سه ران بالا
  • سه ران پایین
  • سه سوک
  • سید حسن (الیگودرز)
  • سیرزار (الیگودرز)

  ش

  • شاروند
  • شاه مکان
  • شاه مکان صفر
  • شاه‌آباد (الیگودرز)
  • شاهپورآباد (الیگودرز)
  • شاهرود (الیگودرز)
  • شول‌آباد علیا
  • شریف‌آباد (الیگودرز)
  • شهرک برن‌آباد
  • شهریار (الیگودرز)
  • شیون
  • شیخان داودخونی
  • شیفان سفلی
  • شول‌آباد سفلی

  ص

  • صالح صغیر
  • صفرآباد (الیگودرز)

  ط

  • طاسهل

  ع

  • عالی محمود
  • عباس برفی
  • عباس‌آباد (الیگودرز)
  • عباسی (الیگودرز)
  • عسگران (الیگودرز)

  ف

  • فرسش
  • فرنگه
  • فهره (الیگودرز)
  • فیروزآباد (الیگودرز)
  • فیقان
  • فیل بوستان

  ق

  • قادیان
  • قاسم‌آباد (الیگودرز)
  • قره‌خان (الیگودرز)
  • قلعه بردی (الیگودرز)
  • قلعه پاچه
  • قلعه خلیله
  • قلعه عبدالرضا
  • قلعه نر
  • قلیان (الیگودرز)

  ک

  • کاول ره
  • کاداود
  • کاظم‌آباد (الیگودرز)
  • کاگلستان
  • کاگلستان برآفتاب
  • کانسرخ
  • کوره چی
  • کونکره
  • کرک زارکول چنگر
  • کزنار
  • کشکک (الیگودرز)
  • کل گاه (الیگودرز)
  • کلک عزیزآباد
  • کمرگپ
  • کندر (الیگودرز)
  • کهریز سرخ
  • کیورز سفلی
  • کیورز علیا
  • کیچه
  • کیرو (کیگوران)
  • کیزان دره
  • کیش بزنوید
  • کیش گله‌بید
  • کیگه علیا

  گ

  • گایکان
  • گوران (الیگودرز)
  • گوشه (الیگودرز)
  • گرداب (الیگودرز)
  • گرم تلاب
  • گشان
  • گل بهار سفلی
  • گل بهار شیخ میری
  • گل بهار علیا
  • گل بهار یوسف‌آباد
  • گل بهار اتابکی
  • گل بهار محمد باقری
  • گل زرد (الیگودرز)
  • گل‌سفید (الیگودرز)
  • گلدشت جمالیان
  • گله وند
  • گله بردر (الیگودرز)
  • گله کور
  • گله گه (الیگودرز)
  • گله موه
  • گله یار
  • گلی چاس
  • گلی کرت
  • گنداب (الیگودرز)
  • گندمینه
  • گیلان (الیگودرز)

  ل

  • لانه شاهی
  • لیروک

  م

  • ماهی (الیگودرز)
  • مواره
  • موچرلا
  • مورت (الیگودرز)
  • موس (الیگودرز)
  • موشله
  • مولیش
  • مبارک‌آباد (الیگودرز)
  • محسنی
  • محمودآباد شهاب
  • محمدآباد (الیگودرز)
  • مرگسر (الیگودرز)
  • مره
  • مزرعه‌آباد
  • مسگری (الیگودرز)
  • مشکک
  • مغانک سفلی
  • مغانک علیا
  • ملک الوس
  • ملک‌آباد (الیگودرز)
  • ملیا
  • می کوش کان
  • میانروبه
  • میرونده
  • میسون

  ن

  • ناصرآباد کرکبود
  • نجف‌آباد (الیگودرز)
  • نخودکار درمنی
  • نریمان (الیگودرز)
  • نسار ابراهیم
  • نصرآباد (الیگودرز)
  • نی بدر
  • نیگه

  ه

  • هوه
  • هفتخوانی
  • هما (الیگودرز)
  • هندیله


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران