شهرستان اهواز

روستاهای شهرستان اهواز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان اهواز

اسامی روستاهای اهواز استان خوزستان به شرح زیر است :

 • یکاویه دو
 • یکاویه سه
 • یکاویه یک

ا

 • ابوبقال
 • ابوسلبیخات بزرگ
 • ابوکبریه
 • ابویرو
 • ابیرش
 • احمدآباد (اهواز)
 • احمدآباد عبدال
 • ازرگ
 • اسدخان (اهواز)
 • الباجی
 • آلبوثنوان
 • حزبه (روستا)
 • آلبوعید یک نبی
 • آلبومروح شمکلی
 • آلبونیسی
 • ام‌الدیای دو
 • ام‌الدیای یک
 • ام‌الطرفه
 • ام‌الطمیر
 • امامزاده سیدطاهر
 • امامزاده‌سیدهادی
 • ام‌عگله سیدسبوس
 • ام‌عگله مراونه

و

 • وحید
 • وسیله یک
 • وهابیه

آ

 • آل خورشید

ب

 • بحیر دو
 • بحیر یک
 • بروایه
 • بروایه آلبوعزیز
 • بروایه عمیر
 • بروایه یوسف
 • بربوگه
 • بریچه (اهواز)
 • بریچه عنایت
 • بیوض (اهواز)
 • بیوض یک
 • بیت سیدابراهیم
 • بیت شوکایه
 • بیتواوی
 • بیت‌فریح

ت

 • تخیتیه
 • تل‌اسود (اهواز)
 • تمپوره رویشید

ج

 • جامع
 • جسانیه بزرگ
 • جسانیه کوچک
 • جعاوله

چ

 • چای‌ورشام
 • چب سه بزرگ
 • چب سه کوچک
 • چم‌العبید
 • چم‌خزام دو
 • چم‌خزام یک
 • چم‌دغم
 • چمیم

ح

 • حویش
 • حده
 • حریه (اهواز)
 • حسین فرخی
 • حفیره
 • حفیره حاجی‌بربین
 • حفیره‌سیدشرف
 • حلاف دو
 • حلاف سه
 • حلاف یک
 • حلوه (اهواز)
 • حله و دله
 • حماد (اهواز)
 • حموله
 • حمدان‌سلجه
 • حمیدان
 • حمیره (اهواز)
 • حیاویه

خ

 • خاور سیدخلف
 • خبینه سفلی
 • خبینه علیا
 • خرشه
 • خسرج بیت‌قشم
 • خسرج خلف
 • خسرج‌عوده
 • خماسی
 • خیط
 • خیط (اهواز)

د

 • دامغه بزرگ
 • دامغه کوچک
 • دورآب (اهواز)
 • دب‌حردان
 • دب‌سعید
 • دب‌ملیحم
 • درویش‌آباد (اهواز)
 • دغاغله (اهواز)
 • دهکده (اهواز)
 • دهلیز یک

ر

 • رامسه دو
 • رامسه یک
 • روزنه
 • رحمانیه (اهواز)
 • رمزیه
 • رمزیه دو
 • رمزیه یک

س

 • سجادیه (اهواز)
 • سرخه دو
 • سرخه یک
 • سطامیه بزرگ
 • سطامیه کوچک
 • سعدون شیخ‌محمد
 • سکینه دو
 • سکینه یک
 • سلمانه (اهواز)
 • سیب (اهواز)
 • سیدظاهر
 • سید جابر
 • سید جاسم
 • سید حسن (اهواز)
 • سید حسین‌موسوی
 • سید حمید
 • سید رمضان
 • سیدزهراو
 • سیدسعد
 • سید سلمان
 • سید شریف (اهواز)
 • سید طاهر
 • سید طاهر فاضلی
 • سید عامر (اهواز)
 • سید غضبان فاضلی
 • سید مجید
 • سیدمعن
 • حموله (اهواز)
 • سیدنبی
 • سیدیابر
 • سیدیوسف
 • سیدیدیم
 • سیدیه

ش

 • شاخ‌کوپال
 • شاطی
 • شبلیه
 • شبیشه (اهواز)
 • شرطاق دو
 • شرطاق یک
 • شریجه دو
 • شریجه یک
 • شریعتی یک
 • شریفیه (اهواز)
 • شری‌مری
 • شعیمط جابر
 • شعیمط دو
 • شعیمط سه
 • شعیمط مندیل
 • شعیمط یک
 • شمریه
 • شمه
 • شهرک آزادی (اهواز)
 • شهرک شهید علی چعب
 • شهید لفته کشتیبان
 • شیخ زهراو
 • شیخ طعمه
 • شیرین‌شهر

ص

 • صالح زباری
 • صحینات
 • صدره دو
 • صدره سیدیعقوب
 • صفاک
 • صفحه دو
 • صفحه یک
 • صفیره
 • صیره

ط

 • طاهریه دو
 • طاهریه سه
 • طاهریه یک
 • طواهر
 • طویبه شیخ حاتم
 • طویله بزرگ
 • طویله سیدطاهر
 • طویله کوچک
 • طویله یباره
 • طراح دو
 • طراح یک

ع

 • عوافی (اهواز)
 • عوده
 • عویفی
 • عباویه
 • عباس‌یالس دو
 • عباس‌یالس یک
 • عباسیه (اهواز)
 • عبدالسید (اهواز)
 • عبدالکاظم
 • عذیبی
 • عرب‌راشد
 • عشاره بزرگ
 • عشاره کوچک
 • علاونه
 • علاونه‌فای
 • علویه‌زهرا
 • عماشیه دو
 • عماشیه یک
 • ع

  • عنیت
  • عین دو
  • عین‌الزمان
  • عین‌الموجیبل

  غ

  • غدیرحب سه
  • غضبان
  • غفیله
  • غیزانیه بزرگ

  ف

  • فای‌سیدمحمد
  • فرسیه
  • فضله

  ق

  • قاسم‌زامل
  • قجریه دو
  • قجریه یک
  • قلعه‌سحر
  • قلعه‌غدیر

  ک

  • کاظمی دو
  • کاظمی یک
  • کواکب
  • کوت نواصر
  • کوهه دو
  • کوهه یک
  • کوی منتظری
  • کریت برومی
  • کریدی
  • کریم محارب
  • کعیده

  گ

  • گاومیش‌آباد (اهواز)
  • گاطع
  • گبیر دو
  • گبیر سه
  • گبیر یک
  • گبیرزهیر
  • گراییه
  • گمبوعه بزرگ
  • گمبوعه کوچک
  • گندمکار

  ل

  • لذه

  م

  • مبیطیحه دو
  • مبیطیحه سه
  • مدنیات
  • مراونه
  • مراونه چهار
  • مراونه دو
  • مراونه سه
  • مراونه یک
  • مزبان
  • مسلمیه
  • مشرحات
  • مشرفه بزرگ
  • مشرفه کوچک
  • مکسر
  • مگتاف
  • مگطوع
  • ملاشیه سه
  • ملاشیه یک
  • ملچ بزرگ
  • ملیحان
  • ملیحه یک
  • ملیحه سعدون
  • ملی‌گت
  • منثیر
  • منصوریه دو
  • منصوریه سادات
  • منصوریه سه
  • منصوریه یک
  • منیشد
  • منیصر

  ن

  • نمره سهکوپال

  ه

  • هادی‌آباد (اهواز)

  ی

  • یباره (اهواز)
  • یحیشه
  • یربیعی
  • یعار


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران