شهرستان ایذه

روستاهای شهرستان ایذه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ایذه

اسامی روستاهای ایذه استان خوزستان  به شرح زیر است :

 • بزرگشیوند
 • دوبلوطان (ایذه)
 • دوپوک انصاری
 • دورک (ایذه)
 • دورک‌زنان سفلی
 • دورک‌زنان علیا
 • دوشلواری
 • سهاشگفتان
 • سهبلوطان
 • علی‌آباد (ایذه)

ا

 • اوند
 • ابوالخیر (ایذه)
 • ابوژدان
 • احمدآباد (ایذه)
 • احمدآقا
 • ادین علی‌نظری
 • ار دوت‌درویش
 • اردوت‌کل
 • اردوت‌نظر
 • اردفه
 • اسلام‌آباد (ایذه)
 • اشترگرد
 • اشکفت پهلو
 • اشکفت جاموشی
 • اشگفت بابامیر
 • اشگفت گاو
 • اصلان (ایذه)
 • اکای
 • اکبرآباد (ایذه)
 • الهک
 • امیرآباد (ایذه)
 • انجه
 • انجیرستان (ایذه)

و

 • ورزرد سفلی
 • ورزرد علیا

آ

 • آب چنار (ایذه)
 • آبجاز (ایذه)
 • آبچل
 • آبخوگان
 • آبراک اژگیل
 • آبراک دو
 • آبراک یک
 • آبریزک (ایذه)
 • آبریزکی (ایذه)
 • آب‌زالو (ایذه)
 • آبزهلو (ایذه)
 • آبزهلی
 • آب‌سوراخ (ایذه)
 • آبغار
 • آبگنجشکی
 • آبله سفلی
 • آبله علیا
 • آب نیک (ایذه)
 • آبید (ایذه)

ب

 • باجول
 • بادام‌زار (ایذه)
 • بادلان
 • بادی
 • باران (ایذه)
 • باریان
 • باغ‌ابراهیم (ایذه)
 • بختیار (ایذه)
 • برآفتاب (ایذه)
 • برآفتاب امان‌اله
 • برآفتاب چاه دوپوک
 • برآفتاب رضایی
 • برآفتاب سادات
 • برآفتاب سعیدی
 • برآفتاب ظفری
 • برآفتاب علی‌مومن
 • برآفتاب فاضل
 • برآفتاب کاشکلی
 • بردبران
 • بردپاره حسن
 • بردرو
 • بردزرد (ایذه)
 • بردگپ (ایذه)
 • بردگپی
 • بردمیل (ایذه)
 • بردنشانده (ایذه)
 • بره‌ده (ایذه)
 • بلوطک شالو
 • بلوطک شیخان
 • بلوطک لندی
 • بل‌گروس
 • بنشتی
 • بن‌کنار
 • بنه تیمور
 • بنه رحمالی
 • بنه شنبه
 • بنه قباد
 • بنه مورت لاخشک
 • بنه‌ارون
 • بنه‌بلوط (ایذه)
 • بی‌بی‌گل‌مرده سفلی
 • بی‌بی‌گل‌مرده علیا
 • بیدزرد (ایذه)
 • بیشه‌شیرین
 • بیضی‌تک

پ

 • پاتاوه (ایذه)
 • پاتوه (ایذه)
 • پارده (ایذه)
 • پامله
 • پایتخت ورزرد
 • پ

  • پرچونک
  • پرچستان اورک شالو
  • پرچستان علی‌حسین مولا
  • پرچستان فاضل
  • پرچستان گورویی
  • پرخلیل
  • پرسوراخ (ایذه)
  • پرسیاه
  • پره (ایذه)
  • پس‌تنگ
  • پس‌چات
  • پشت‌آسیاب
  • پشت‌پیان
  • پل‌آب دوغ
  • پنتی
  • پیان سفلی
  • پیان علیا
  • پیرانشاهی

  ت

  • تاکوتر
  • تپولی
  • تخت‌سبز
  • تخت‌سرآب
  • ترشک (ایذه)
  • ترکاب (ایذه)
  • تکاببندان
  • تلخاب (ایذه)
  • تلخاب برهروا
  • تلخاب مشقلی
  • تلخ‌آب (ایذه)
  • تلخ‌آب احمدی
  • تنباکوکار آبراهیم
  • تنباکوکار علی
  • تنگ زیرگل بردر
  • تنگ‌اندری
  • تنگ‌پلنگی (ایذه)
  • تنگ‌رشید
  • تنگ‌قاف
  • تنگ‌کوره

  ج

  • ج دول‌کون
  • جازستان (ایذه)
  • جوادسعیدی
  • جوغ‌بند
  • جوکار (ایذه)
  • جلوگیر (ایذه)
  • جنگه
  • جه‌جه (ایذه)

  چ

  • چالابزا
  • چال‌بردر (ایذه)
  • چاه دوپوک
  • چولک‌ریزک
  • چولکی (ایذه)
  • چشمه‌خاتون
  • چلویر
  • چلیساد
  • چم (ایذه)
  • چم ریحان
  • چم عرب
  • چمن (ایذه)
  • چنارستان (ایذه)
  • چهاربیشه (ایذه)
  • چهارتنگ سفلی
  • چهارتنگ علیا
  • چهارده (ایذه)
  • چهارقاش (ایذه)
  • چهارموران (ایذه)
  • چهل‌تنان
  • چیوه
  • چیزندان

  ح

  • حاج یکمال
  • حوض‌گل
  • حصار (ایذه)

  خ

  • خواجه‌انور
  • خداکرم
  • خنگ کرمعلی‌وند
  • خنگ کمال‌وند
  • خنگ یارعلی‌وند
  • خنگ‌اژدر
  • خنگ‌اژدر علیای اول
  • خیمه‌گاه (ایذه)

  د

  • دالو زهرا
  • دراره‌فتح‌اله
  • درازدره
  • درویش سعیدی
  • درب‌کاظم
  • دربه‌غریبی
  • دره اشکفت سراک
  • دره اشگفت (ایذه)
  • دره بار یک (ایذه)
  • دره بنه‌ها
  • دره چینه
  • دره خل‌کمبو
  • دره زنگ (ایذه)
  • دره سهرآب
  • دره قباد
  • دره کرته
  • دره گچی
  • دره‌جهود
  • دره‌خون‌فالح
  • دره‌خشک (ایذه)
  • دره‌خصی
  • دره‌زنگ (ایذه)
  • دره‌غریب
  • دره‌کت
  • دره‌لبد
  • دریاس
  • دست‌کرتان
  • دشت‌اوزر
  • دشتمال
  • دلا
  • دلی (ایذه)
  • دمابکاشان
  • دم‌تنگ (ایذه)
  • دم‌دز
  • ده بالایی
  • ده‌ثریا
  • ده‌چل
  • ده‌حوض
  • دهداران (ایذه)
  • ده‌دربه
  • ده‌راخدا
  • ده‌شیخ (ایذه)
  • ده‌کهنه (ایذه)
  • ده‌کهنه موزرم
  • ده‌کیان
  • دهگه‌لالمیر
  • ده‌مورد
  • ده‌میران (ایذه)
  • دهنو (ایذه)
  • دهنوکیزوک
  • دیدارقلی
  • دیدارگاه سفلی
  • دیدارگاه علیا
  • دیمه‌ترو

  ر

  • رازون دون
  • راسفند
  • راکه‌اولاد
  • روزرک
  • رزگاه (ایذه)
  • رکعت سفلی
  • رکعت علیا

  ز

  • زیرکوه‌شالو

  س

  • سادات‌محمدآبراهیم
  • سوسنبل
  • سبزی (ایذه)
  • سراک سفلی
  • سراک علیا
  • سرانبار
  • سرانبار کاشکلی
  • سرآب (ایذه)
  • سرتوره‌ها
  • سرتوف
  • سرتل (ایذه)
  • سرتنکال
  • سرتنگ (ایذه)
  • سرتنگ شبکوری
  • سرتنگ‌فالح
  • سرچشمه تلخاب
  • سررگ‌خواجه
  • سرصحرا
  • سرقلعه (ایذه)
  • سرقلعه پلمی
  • سرقلعه زیوار
  • سرقلعه هلایجان
  • سرکان سفلی
  • سرکان علیا
  • سرگچ (ایذه)
  • سرمور دکل
  • سرمورد شماره دو
  • سلیمی (ایذه)
  • سیدکریم
  • سیدنظر

  ش

  • شاهین (ایذه)
  • شوار (ایذه)
  • شوربار یک (ایذه)
  • شورتنگ
  • شوشتری (ایذه)
  • شره
  • شله دون
  • شهرک ابزالو
  • شهرک بردبران
  • شهرک طالقانی (ایذه)
  • شیخ‌خیری
  • شیخ‌مادی
  • شیرین‌آب (ایذه)
  • شیمن
  • شیمن‌زیرآب

  ع

  • عالی (ایذه)
  • عباسعلی
  • علی‌حسین (ایذه)
  • علی‌فتح

  ف

  • فالح‌سرقلعه
  • فالح

  ق

  • قریه‌تیمور
  • قطعه (ایذه)
  • قلعچه‌موزرم
  • قلعه سرخه
  • قلعه سفید سفلی (ایذه)
  • قلعه سفید علیا (ایذه)
  • قلعه کژدمی
  • قلعه‌سرد بالا
  • ق

   • قلعه‌مبارک

   ک

   • کارتا
   • کارنج (ایذه)
   • کول‌جاز
   • کولخران
   • کبوترگران
   • کت‌بسته
   • کتف‌ناشلیل
   • کج‌کلاه (ایذه)
   • کروک (ایذه)
   • کفت‌چهوار
   • کفت‌زیتون
   • کفت‌گوشه
   • کل (ایذه)
   • کل بابادی
   • کل دوزخ دو
   • کل‌بلند
   • کلچونک
   • کل‌چویل
   • کل‌چنار
   • کل‌خواجه
   • کل‌خواجه سفلی
   • کل‌خنگک
   • کل‌دوزخ یک
   • کل‌کارنج
   • کل‌کل (ایذه)
   • کلمت‌شالو
   • کل‌نرگس
   • کل‌نرگس کارنج
   • کل‌نقدعلی
   • کله‌ضرب
   • کلیملک
   • کمبو (ایذه)
   • کمرآب (ایذه)
   • کنار دون سفلی
   • کنار دون علیا
   • کنفه
   • کهباد دو
   • کهباد یک
   • کهرک
   • کهرلا
   • کهریز (ایذه)
   • کهشور علی‌نظر
   • کهشور سفلی
   • کهشور علیا
   • کهشورداودعلی
   • کهنه‌بهرامی

   گ

   • گادکوه
   • گودتلفن
   • گودگچ سفلی
   • گودگچ علیا
   • گورآب (ایذه)
   • گورپرویز
   • گورخر (ایذه)
   • گوش‌کهنه
   • گوض‌بیلوا حاجی‌نصرالله
   • گویله (ایذه)
   • گچگان
   • گربلوط
   • گردخانه
   • گردش
   • گردلیدان
   • گردن‌طاق
   • گرمت
   • گلال (ایذه)
   • گله (ایذه)
   • گله‌مشک
   • گم یک وسطی
   • گم یک سفلی
   • گم یک علیا
   • گند یکار
   • گیلان (ایذه)

   ل

   • لاخشک (ایذه)
   • لادراز
   • لارم (ایذه)
   • لاکورگان
   • لاگلزار
   • لوایی
   • لولو (ایذه)
   • لشگرگاه (ایذه)
   • لهبید
   • لیرآب (ایذه)
   • لیرزرد
   • لیرسیاه‌شاپوری
   • لیرسیاه‌موزرم
   • لیرشیران
   • لیرهاران
   • لیشاسی
   • لیموچی

   م

   • مال‌ویران
   • مال‌سیدی سفلی
   • مال‌سیدی علیا
   • مور دولیخان
   • مورد (ایذه)
   • موردراز (ایذه)
   • موردسادات
   • موردغفار
   • موللی
   • مونک (ایذه)
   • محمدتقی (ایذه)
   • محمودخان
   • مرواری
   • مرغا
   • ممبین
   • منجفکه
   • منی‌یر
   • مهرنان
   • مهرنان‌حیدری
   • میانگران (ایذه)
   • میانگران سفلی
   • میانگران علیا
   • میان‌گلالان
   • میراحمد

   ن

   • ناصرکوه
   • نافر
   • نال‌اشکنون
   • نام‌نیها
   • نوترکی طهماسبی
   • نوترکی غریبی
   • نوترکی مختاری
   • نوروزعلی
   • نورآباد (ایذه)
   • نوشیوند
   • نپیان
   • نجفقلی (ایذه)
   • نرگسی (ایذه)
   • نعل‌کنان

   ه

   • هوفل (ایذه)
   • هزارمیشی

   ی

   • یگاوی (ایذه)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران