شهرستان ایوان

روستاهای شهرستان ایوان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ایوان

اسامی روستاهای ایوان استان ایلام به شرح زیر است:

ا

 • اسماعیلی سفلی (ایوان)
 • اسماعیلی علیا (ایوان)

و

 • ونیت علیا
 • ویله (ایوان)

ب

 • باباگیر
 • باسکله گرمه
 • برزه خوران
 • بلیین (ایوان)

پ

 • پلنگرد
 • پلیه

ت

 • توه سیه
 • ترن (ایوان)
 • ترن (آبدانان)

ج

 • جوب گوهر سفلی
 • جوب گوهر علیا
 • جل خور

چ

 • چالانچی علیا
 • چشمه مرو
 • چقاماهی
 • چهارمله
 • چهل زرعی (ایوان)

ح

 • حاجی حاضر
 • حصارشاوه

خ

 • خوران سفلی
 • خوران علیا
 • خرابانان سفلی
 • خرابانان علیا

د

 • داراب (ایوان)
 • داروندسرتنگ
 • دوبیران سفلی
 • دوبیران علیا
 • درگه (ایوان)
 • دیزگران (ایوان)

ر

 • روان (ایوان)

س

 • ساتیان
 • سپاه (آبدانان)
 • سراب (ایوان)
 • سرتنگ (ایوان)
 • سیاه گل (ایوان)

ش

 • شاله شوری
 • شورابه ملک
 • شورابه‌خوران
 • شریف (ایوان)
 • شهرک نبوت
 • شیره چقاچالانچی

ص

 • صداقت (آبدانان)

ع

 • علیگه

ق

 • قپه چال

ک

 • کپنه کران
 • کلان (ایوان)
 • کل‌کل علیا (ایوان)
 • کله‌جوب (ایوان)

گ

 • گاوسوار (ایوان)
 • گیلانه (ایوان)

ل

 • لینجاب شریف

م

 • ماژین (ایوان)
 • ماژین میانه سرخ
 • میاندارزرنه
 • میوانه
 • میرعلمدار

ن

 • نرگسی (ایوان)
 • نهرخان سفلی
 • نهرخان علیا
 • نهرغلام ویس


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران