شهرستان بابل

روستاهای شهرستان بابل

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بابل

اسامی روستاهای بابل استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اومال استاداحمد
 • اومال شکراله
 • اونکنار
 • آب‌بندان ننوش
 • آب‌بندان یوسف‌زاده
 • ابوالحسن‌کلا
 • اتاق‌سر
 • اتاق‌سرا (بابل)
 • اترین
 • اجاک
 • احمدکلا
 • اخمن
 • ادملا
 • ارچی
 • اردکلا
 • ارکا
 • ارمک (بابل)
 • اری
 • ازاران
 • ازاران گنجعلی
 • ازارسی
 • ازارسی بابل‌کنار
 • ازارسی تسکانو
 • ازارسی حاتم
 • ازارسی حاجی‌بابا
 • ازارسی حسین‌خان‌زاده
 • ازارسی سعداله
 • ازارسی شعبان‌علی
 • ازارسی میرزاگل
 • ازارسی نعمت‌اله
 • ازارکل
 • ازرودسر
 • اسب‌شورپی
 • اسبو
 • اسبوکلا (بابل)
 • اسپرنصراله
 • اسپی‌کلارمنت
 • اسپیارملک
 • استردیکلا
 • اشدکت
 • اغوزبن (بابل)
 • اغوزچال
 • افرابن
 • افراچال (بابل)
 • افراسی (بابل)
 • افراسیاب‌کلا
 • افراکتی (بابل)
 • افراکتی ولوکلا
 • افراکتی حاج‌احمد
 • افراکتی میر علی تبار
 • افراگردن
 • آقاملک
 • اکتیج‌کلا
 • ال‌دره
 • الاش‌سی
 • الله‌چال
 • الله‌رودبار
 • امامزاده‌عباس (بابل)
 • امیرده
 • امیرکلا (بابل)
 • امین‌آباد (بابل)
 • انارستان (بابل)
 • انجیل‌سی
 • انجیل‌سی کبودتبار
 • انجیلک
 • اندی‌کلا
 • آهنگرکلا (بابل)
 • امامزاده رضا (بابل)

و

 • وازی‌گردن
 • واش‌سره
 • وولی‌کتی
 • وولی‌گردن
 • وولی‌گله
 • وتیله
 • ورمتون
 • ول‌لته
 • ولوکلا
 • ولی عصر (بابل)
 • ولیک
 • ولیک‌تخت
 • ولیکن
 • ویارسرا
 • ویارسره
 • ویشگون

آ

 • آهنگرکلا (گتاب)

ب

 • باباآباد
 • بابلکان سفلی
 • بابلکان علیا
 • باریک‌کلا
 • بالااحمدچاله پی
 • بالاولیک
 • بالابازیار
 • بالابورا
 • بالابیشه‌سر
 • بالاسرست
 • بالاسیدکلا
 • بالاکروکلا
 • بالاگنج‌افروز
 • بالامرزبال
 • بالامرزناک
 • بالامیرکلا
 • بالف‌کلا شرقی
 • بالف کلاغربی
 • بوله‌کلا
 • بوله کلامرزون‌آباد
 • بتلیم
 • برجی‌خیل لنگور
 • برسمنان
 • برف‌چالسی
 • برگ‌نو
 • بزچفت
 • بزرودپی
 • بصرابالا
 • بصراپایین
 • بندارکلااغوزبن
 • بندبن (بابل)
 • بندبن کبودتبار
 • بنگرکلا
 • بنه زمین (بابل)
 • بهارستان (بابل)
 • بی‌نماز
 • بیجی‌کلا
 • بیس‌کتی
 • بیشه‌محله
 • بیل‌پی ابوالحسن‌کلا

پ

 • پاری‌کلا
 • پازمین
 • پایین‌احمدچاله‌پی
 • پایین‌بازیار
 • پایین بیشه سر
 • پایین‌سرست
 • پایین‌سیدکلا
 • پایین‌کروکلا
 • پایین‌گنج‌افروز
 • پایین محله کشتلی
 • پایین‌مرزبال
 • پایین مرزناک
 • پایین میرکلا
 • پوست‌کلا
 • پولادسی
 • پولک‌رودپی
 • پرچیم‌کش
 • پرمیناو شیومن
 • پری‌چشمه
 • پریکلا
 • پلنگ‌دره (بابل)
 • پلنگلی
 • پنبه‌جار
 • پهن‌کش
 • پهناور (بابل)
 • پی‌چالک
 • پیت‌سره
 • پیتکا
 • پطرودپی
 • پیجاکلا
 • پینک
 • پینک‌بالا
 • پینک‌عسگریان

ت

 • تاج‌الدوله موزیرج
 • تاری‌محله
 • تاریکلا
 • تورسو و سیبرون
 • توکل کریم‌کلا
 • تجنک (بابل)
 • ترجیکلا
 • ترک‌محله (بابل)
 • تسکا
 • تشون
 • تشبیشه
 • تلی‌گران
 • تلیکا
 • تنهاکلا (بابل)
 • تهمتن‌کلا
 • تیرخال‌گردن
 • تیرکلا (بابل)
 • تیرکن
 • تیرگ‌بن
 • تیرنگ‌سی

ج

 • جاجن
 • جزنیکا
 • جلیرود

چ

 • چاره (بابل)
 • چاسرکا
 • چاق‌فیروزجایی
 • چاک‌کلا
 • چالرز
 • چالسرون
 • چوب‌بست
 • چشمه‌سر
 • چفا
 • چفت‌سر (بابل)
 • چمازکلا (بابل)
 • چمازین
 • چناربن (بابل)
 • چناربن کشتلی
 • چه‌سر
 • چهارسی عباسی
 • چهارسی
 • چهارشمین
 • چهارگل علی‌محمد
 • ح

  • حاجی‌کلا (بابل)
  • حاجیکلا (بابل)
  • حمزه‌رضا
  • حمزه‌کلا شش‌پل
  • حمه‌کتن

  خ

  • خواجه‌کلا (بابل)
  • خونکاه‌زرزمه
  • خرابه خوش‌رودپی
  • خراسان‌محله
  • خراطکلا (بابل)
  • خرتو
  • خرجی‌کلا
  • خردون‌کلا
  • خرطوسی
  • خرماکهن شاهرخی
  • خرماکهن مشهدی‌آقا
  • خریون
  • خطیب (روستا)
  • خلند
  • خلیل‌کلا
  • خلیل‌کلا (بابل)
  • خمند
  • خنیافه

  د

  • داودکلااستانه سر
  • داردکاشت
  • دولت‌رودبار
  • دونه سر
  • درازکش
  • درازکلا
  • درونکلاشرقی
  • درونکلاغربی
  • درویش‌خاک بالا
  • درویش‌خاک پائین
  • درویش‌خاک‌مرزون
  • درزی کلااخوندی بالا
  • درزی کلااخوندی پایین
  • درزی‌کلا کوچک
  • درزی‌کلا نوشیروان
  • درزی‌محله (بابل)
  • درزیکلا آخوندبابا
  • درزیکلااقاشفیع
  • درزیکلابزرگ
  • درزیکلاکریم کلا
  • درزیکلا نصیرائی
  • درکامیان
  • دری‌کنده
  • دلاورکلا (بابل)
  • دهچر
  • دهک (بابل)
  • دیافه
  • دیواملکشاه
  • دیواعمران
  • دیودشت
  • دیزنو

  ذ

  • ذغال‌چال (بابل)

  ر

  • راه‌کلا
  • روانشین
  • رودبارفیروزجا
  • روشن آباد (بابل)
  • رستم‌کلا (بابل)
  • رفع‌بن
  • رکاج
  • رمنت
  • رنگرزکلا
  • رنگل
  • ریکو (بابل)
  • ریگ‌چشمه (بابل)
  • رئیس‌کلا (بابل)

  ز

  • زاهدکلا (بابل)
  • زواره (بابل)
  • زوارک (بابل)
  • زربوت
  • زرتلک
  • زریوران
  • زریجا
  • زعفران‌کلا
  • زیارت‌پشت
  • زیتاکلا

  س

  • سادات‌محله (بابل)
  • سارون‌خیل
  • سوت‌سی شیاده
  • سوت‌سی آقالر
  • سوت‌سی گل‌چوب
  • سوربن (بابل)
  • سویلم
  • سرون‌محله
  • سرجه‌کلا
  • سرحمام ابوالحسن‌کلا
  • سرسره (بابل)
  • سفیدتور بالا
  • سفیدتور پایین
  • سفیدهلوم
  • سلطان‌محمدطاهر
  • سلیج
  • سلیمان‌کلا
  • سماگوش‌محله
  • سنگ‌پراش
  • سنگ‌ریزه (بابل)
  • سنگ‌سی
  • سنگچی (بابل)
  • سنگ‌رودپی
  • سیاه‌درکا
  • سیاه‌کلامحله
  • سیدکلا (گتاب)
  • سیدکلا (بابل)
  • سیدنظام‌الدین
  • سیرباغ

  ش

  • شاره (بابل)
  • شاسیبکلا
  • شال‌بکشت‌ولی
  • شالیکش امیرقلی
  • شانه‌تراش
  • شاهرضاگاوزن محله
  • شوب‌محله
  • شوب‌کلا
  • شورکش
  • شرباشن
  • شریعت‌کلا کریم‌کلا
  • شریعت‌کلا
  • شمشیرمحله
  • شمیران (بابل)
  • شنبه (بابل)
  • شهربن
  • شهررحیم
  • شهنه‌پشته حاجی‌مهدی
  • شهیدآباد (بابل)
  • شهیدعبداله
  • شیاده بالا
  • شیاده سادات‌محله
  • شیخ‌محله (بابل)
  • شیخ‌موسی (بابل)
  • شیردارکلا
  • شیرسوار

  ص

  • صورت (روستا)
  • صلح‌دارکلا

  ط

  • طرقچی‌کلا
  • طغان (بابل)
  • طلوت

  ع

  • عالی‌زمین
  • عباس‌کلا (بابل)
  • علمدار (بابل)
  • علی‌آباد (بابل)
  • علی‌زرنو
  • علی‌ماندگار

  ف

  • فولادکلا (بابل)
  • فرام‌رودبار حاجی‌صادق
  • فرام‌لک
  • فریدون‌کلا
  • فک (بابل)
  • فلکا
  • فیفل شرقی
  • فیروزآباد (بابل)
  • فیروزجاثابت
  • فیض‌اله‌آباد
  • فیفل

  ق

  • قادیکلا (بابل)
  • قایمیه (بابل)
  • قران‌تالار
  • قرق‌یونس
  • قصاب‌امیر
  • قصاب‌ذالکان
  • قصاب‌کلا
  • قصاب‌کلا میانده
  • قلعه (بابل)
  • قلعه کتی (بابل)
  • قلعه‌کش (بابل)
  • قمی‌کلا
  • قنبرزاده

  ک

  • کارون (بابل)
  • کاردرکلا
  • کاردگرکلا
  • کاردی‌کلا
  • کاسمان‌کلا
  • کاشمسی
  • کاشیکلا
  • کاظم‌بیکی
  • کام‌کلا
  • کوهپاره
  • کوهپایه‌سرا
  • کبودکلا (بابل)
  • کبریاکلا
  • کپورچال (بابل)
  • کتی‌سر
  • کتی‌سر (بابل)
  • کرات‌سی
  • کراتلو
  • کربن (بابل)
  • کرتیج‌کلا
  • کردمحله (بابل)
  • کرفوکلا
  • کریستو
  • کریکلا (بابل)
  • کش‌پی
  • کشیرمحله
  • کفشگرکلا
  • کلاشکنک
  • کلاگرسرا (بابل)
  • کلاگرکلا
  • کلاگرمحله
  • کلاگرمحله (بابل)
  • ک

   • کلکینگ
   • کلمدان‌نقیب
   • کلنگا
   • کلهودشت بالا
   • کلهودشت پائین
   • کلهوسی
   • کمانگر
   • کمل چوبسر
   • کمل‌سرک
   • کمیون
   • کنسلو
   • کهرکنارکشتلی
   • کهلوچال
   • کیون
   • کیس (بابل‌کنار)
   • کیس (بندپی غربی)
   • کیمون

   گ

   • گاوانکلا
   • گاودشت
   • گاوزن‌محله
   • گاوزن‌محله (بابل)
   • گته‌نو
   • گرجی‌آباد
   • گردرودبار
   • گردن‌بری سفلی
   • گردن‌بری علیا
   • گرمیچ
   • گری‌محله
   • گریوده
   • گریوه
   • گل‌چوب
   • گله‌محله
   • گنج‌کلا بالا
   • گنج‌کلا پایین

   ل

   • لپرعلی بابامحمدی
   • لته (بابل)
   • لتی (بابل)
   • لتی‌جون
   • لدار
   • لرجارگردن
   • لرکانون
   • لطفعلی‌آباد
   • للوک (بابل)
   • لمارون
   • لمسوکلا
   • لمسوکلا غربی
   • لنگوربالا
   • لنگورپایین
   • لنگه (بابل)
   • لی‌طالار
   • لیاردن
   • لیس‌تیمور
   • لیس‌کتی
   • لیسه (بابل)
   • لیسی (بابل)

   م

   • موزی‌کتی
   • موزی‌کتی‌پارک
   • موزی‌گله
   • موزیلو
   • مؤمن آباد (بابل)
   • متکه
   • متی‌کلا
   • مجی‌کتی
   • محمودآباد (بابل)
   • مرتع بلکرون
   • مرتع‌شهر
   • مرزبال
   • مرزی‌کتی طیبی
   • مزداکتی
   • مس‌دره
   • مسک (بابل)
   • مشهدسرا
   • مشهدی‌کلا (بابل)
   • مصیرمحله
   • مظفرکلا
   • معلم کلا (بابل)
   • مقری‌کلا
   • ملامحله (بابل)
   • ممرزسی
   • ممرزکن
   • منسکلا
   • منصورکنده
   • مهدی‌آباد (بابل)
   • میان‌تلک
   • میان دره (بابل)
   • میان‌طالار حسینی
   • میان‌بورا
   • میاندرکا
   • میاندسته
   • میانرود (بابل)
   • میانک (بابل)
   • میانک صیادی
   • میدان‌سر کشتلی
   • میررودپشت
   • میرملک

   ن

   • نارنج‌لو
   • ناریوران شرقی
   • ناریوران غربی
   • نوایی‌کلا
   • نودههک
   • نورمحمدتباشی
   • نوشیروان‌کلا
   • نوکجار
   • نجارکلا (بابل)
   • نخ‌کلا
   • نرگس‌کتی (بابل)
   • نسوم
   • نسیه (روستا)
   • نقارچی‌محله (بابل)
   • نقیب‌کلا ثلاث
   • نمودارکلا
   • نمیون‌انجیل‌سی
   • نی‌کلا

   ه

   • هتکه‌پشت
   • هری‌کنده
   • هشتری
   • هلال‌کلا
   • هلی‌بن
   • هلی‌خال
   • هلی‌کتی (بابل)
   • هلی‌کتی (بابل‌کنار)
   • هلی‌دشت
   • هندوری

   ی

   • یورسیاه کلامحله
   • یورمحله (بابل)
   • یزدان‌آباد (بابل)
   • یکشوب

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران