کانال تلگرام

دانلود کتاب آمازون
شهرستان بابل

روستاهای شهرستان بابل

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بابل

اسامی روستاهای بابل استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اومال استاداحمد
 • اومال شکراله
 • اونکنار
 • آب‌بندان ننوش
 • آب‌بندان یوسف‌زاده
 • ابوالحسن‌کلا
 • اتاق‌سر
 • اتاق‌سرا (بابل)
 • اترین
 • اجاک
 • احمدکلا
 • اخمن
 • ادملا
 • ارچی
 • اردکلا
 • ارکا
 • ارمک (بابل)
 • اری
 • ازاران
 • ازاران گنجعلی
 • ازارسی
 • ازارسی بابل‌کنار
 • ازارسی تسکانو
 • ازارسی حاتم
 • ازارسی حاجی‌بابا
 • ازارسی حسین‌خان‌زاده
 • ازارسی سعداله
 • ازارسی شعبان‌علی
 • ازارسی میرزاگل
 • ازارسی نعمت‌اله
 • ازارکل
 • ازرودسر
 • اسب‌شورپی
 • اسبو
 • اسبوکلا (بابل)
 • اسپرنصراله
 • اسپی‌کلارمنت
 • اسپیارملک
 • استردیکلا
 • اشدکت
 • اغوزبن (بابل)
 • اغوزچال
 • افرابن
 • افراچال (بابل)
 • افراسی (بابل)
 • افراسیاب‌کلا
 • افراکتی (بابل)
 • افراکتی ولوکلا
 • افراکتی حاج‌احمد
 • افراکتی میر علی تبار
 • افراگردن
 • آقاملک
 • اکتیج‌کلا
 • ال‌دره
 • الاش‌سی
 • الله‌چال
 • الله‌رودبار
 • امامزاده‌عباس (بابل)
 • امیرده
 • امیرکلا (بابل)
 • امین‌آباد (بابل)
 • انارستان (بابل)
 • انجیل‌سی
 • انجیل‌سی کبودتبار
 • انجیلک
 • اندی‌کلا
 • آهنگرکلا (بابل)
 • امامزاده رضا (بابل)

و

 • وازی‌گردن
 • واش‌سره
 • وولی‌کتی
 • وولی‌گردن
 • وولی‌گله
 • وتیله
 • ورمتون
 • ول‌لته
 • ولوکلا
 • ولی عصر (بابل)
 • ولیک
 • ولیک‌تخت
 • ولیکن
 • ویارسرا
 • ویارسره
 • ویشگون

آ

 • آهنگرکلا (گتاب)

ب

 • باباآباد
 • بابلکان سفلی
 • بابلکان علیا
 • باریک‌کلا
 • بالااحمدچاله پی
 • بالاولیک
 • بالابازیار
 • بالابورا
 • بالابیشه‌سر
 • بالاسرست
 • بالاسیدکلا
 • بالاکروکلا
 • بالاگنج‌افروز
 • بالامرزبال
 • بالامرزناک
 • بالامیرکلا
 • بالف‌کلا شرقی
 • بالف کلاغربی
 • بوله‌کلا
 • بوله کلامرزون‌آباد
 • بتلیم
 • برجی‌خیل لنگور
 • برسمنان
 • برف‌چالسی
 • برگ‌نو
 • بزچفت
 • بزرودپی
 • بصرابالا
 • بصراپایین
 • بندارکلااغوزبن
 • بندبن (بابل)
 • بندبن کبودتبار
 • بنگرکلا
 • بنه زمین (بابل)
 • بهارستان (بابل)
 • بی‌نماز
 • بیجی‌کلا
 • بیس‌کتی
 • بیشه‌محله
 • بیل‌پی ابوالحسن‌کلا

پ

 • پاری‌کلا
 • پازمین
 • پایین‌احمدچاله‌پی
 • پایین‌بازیار
 • پایین بیشه سر
 • پایین‌سرست
 • پایین‌سیدکلا
 • پایین‌کروکلا
 • پایین‌گنج‌افروز
 • پایین محله کشتلی
 • پایین‌مرزبال
 • پایین مرزناک
 • پایین میرکلا
 • پوست‌کلا
 • پولادسی
 • پولک‌رودپی
 • پرچیم‌کش
 • پرمیناو شیومن
 • پری‌چشمه
 • پریکلا
 • پلنگ‌دره (بابل)
 • پلنگلی
 • پنبه‌جار
 • پهن‌کش
 • پهناور (بابل)
 • پی‌چالک
 • پیت‌سره
 • پیتکا
 • پطرودپی
 • پیجاکلا
 • پینک
 • پینک‌بالا
 • پینک‌عسگریان

ت

 • تاج‌الدوله موزیرج
 • تاری‌محله
 • تاریکلا
 • تورسو و سیبرون
 • توکل کریم‌کلا
 • تجنک (بابل)
 • ترجیکلا
 • ترک‌محله (بابل)
 • تسکا
 • تشون
 • تشبیشه
 • تلی‌گران
 • تلیکا
 • تنهاکلا (بابل)
 • تهمتن‌کلا
 • تیرخال‌گردن
 • تیرکلا (بابل)
 • تیرکن
 • تیرگ‌بن
 • تیرنگ‌سی

ج

 • جاجن
 • جزنیکا
 • جلیرود

چ

 • چاره (بابل)
 • چاسرکا
 • چاق‌فیروزجایی
 • چاک‌کلا
 • چالرز
 • چالسرون
 • چوب‌بست
 • چشمه‌سر
 • چفا
 • چفت‌سر (بابل)
 • چمازکلا (بابل)
 • چمازین
 • چناربن (بابل)
 • چناربن کشتلی
 • چه‌سر
 • چهارسی عباسی
 • چهارسی
 • چهارشمین
 • چهارگل علی‌محمد
 • ح

  • حاجی‌کلا (بابل)
  • حاجیکلا (بابل)
  • حمزه‌رضا
  • حمزه‌کلا شش‌پل
  • حمه‌کتن

  خ

  • خواجه‌کلا (بابل)
  • خونکاه‌زرزمه
  • خرابه خوش‌رودپی
  • خراسان‌محله
  • خراطکلا (بابل)
  • خرتو
  • خرجی‌کلا
  • خردون‌کلا
  • خرطوسی
  • خرماکهن شاهرخی
  • خرماکهن مشهدی‌آقا
  • خریون
  • خطیب (روستا)
  • خلند
  • خلیل‌کلا
  • خلیل‌کلا (بابل)
  • خمند
  • خنیافه

  د

  • داودکلااستانه سر
  • داردکاشت
  • دولت‌رودبار
  • دونه سر
  • درازکش
  • درازکلا
  • درونکلاشرقی
  • درونکلاغربی
  • درویش‌خاک بالا
  • درویش‌خاک پائین
  • درویش‌خاک‌مرزون
  • درزی کلااخوندی بالا
  • درزی کلااخوندی پایین
  • درزی‌کلا کوچک
  • درزی‌کلا نوشیروان
  • درزی‌محله (بابل)
  • درزیکلا آخوندبابا
  • درزیکلااقاشفیع
  • درزیکلابزرگ
  • درزیکلاکریم کلا
  • درزیکلا نصیرائی
  • درکامیان
  • دری‌کنده
  • دلاورکلا (بابل)
  • دهچر
  • دهک (بابل)
  • دیافه
  • دیواملکشاه
  • دیواعمران
  • دیودشت
  • دیزنو

  ذ

  • ذغال‌چال (بابل)

  ر

  • راه‌کلا
  • روانشین
  • رودبارفیروزجا
  • روشن آباد (بابل)
  • رستم‌کلا (بابل)
  • رفع‌بن
  • رکاج
  • رمنت
  • رنگرزکلا
  • رنگل
  • ریکو (بابل)
  • ریگ‌چشمه (بابل)
  • رئیس‌کلا (بابل)

  ز

  • زاهدکلا (بابل)
  • زواره (بابل)
  • زوارک (بابل)
  • زربوت
  • زرتلک
  • زریوران
  • زریجا
  • زعفران‌کلا
  • زیارت‌پشت
  • زیتاکلا

  س

  • سادات‌محله (بابل)
  • سارون‌خیل
  • سوت‌سی شیاده
  • سوت‌سی آقالر
  • سوت‌سی گل‌چوب
  • سوربن (بابل)
  • سویلم
  • سرون‌محله
  • سرجه‌کلا
  • سرحمام ابوالحسن‌کلا
  • سرسره (بابل)
  • سفیدتور بالا
  • سفیدتور پایین
  • سفیدهلوم
  • سلطان‌محمدطاهر
  • سلیج
  • سلیمان‌کلا
  • سماگوش‌محله
  • سنگ‌پراش
  • سنگ‌ریزه (بابل)
  • سنگ‌سی
  • سنگچی (بابل)
  • سنگ‌رودپی
  • سیاه‌درکا
  • سیاه‌کلامحله
  • سیدکلا (گتاب)
  • سیدکلا (بابل)
  • سیدنظام‌الدین
  • سیرباغ

  ش

  • شاره (بابل)
  • شاسیبکلا
  • شال‌بکشت‌ولی
  • شالیکش امیرقلی
  • شانه‌تراش
  • شاهرضاگاوزن محله
  • شوب‌محله
  • شوب‌کلا
  • شورکش
  • شرباشن
  • شریعت‌کلا کریم‌کلا
  • شریعت‌کلا
  • شمشیرمحله
  • شمیران (بابل)
  • شنبه (بابل)
  • شهربن
  • شهررحیم
  • شهنه‌پشته حاجی‌مهدی
  • شهیدآباد (بابل)
  • شهیدعبداله
  • شیاده بالا
  • شیاده سادات‌محله
  • شیخ‌محله (بابل)
  • شیخ‌موسی (بابل)
  • شیردارکلا
  • شیرسوار

  ص

  • صورت (روستا)
  • صلح‌دارکلا

  ط

  • طرقچی‌کلا
  • طغان (بابل)
  • طلوت

  ع

  • عالی‌زمین
  • عباس‌کلا (بابل)
  • علمدار (بابل)
  • علی‌آباد (بابل)
  • علی‌زرنو
  • علی‌ماندگار

  ف

  • فولادکلا (بابل)
  • فرام‌رودبار حاجی‌صادق
  • فرام‌لک
  • فریدون‌کلا
  • فک (بابل)
  • فلکا
  • فیفل شرقی
  • فیروزآباد (بابل)
  • فیروزجاثابت
  • فیض‌اله‌آباد
  • فیفل

  ق

  • قادیکلا (بابل)
  • قایمیه (بابل)
  • قران‌تالار
  • قرق‌یونس
  • قصاب‌امیر
  • قصاب‌ذالکان
  • قصاب‌کلا
  • قصاب‌کلا میانده
  • قلعه (بابل)
  • قلعه کتی (بابل)
  • قلعه‌کش (بابل)
  • قمی‌کلا
  • قنبرزاده

  ک

  • کارون (بابل)
  • کاردرکلا
  • کاردگرکلا
  • کاردی‌کلا
  • کاسمان‌کلا
  • کاشمسی
  • کاشیکلا
  • کاظم‌بیکی
  • کام‌کلا
  • کوهپاره
  • کوهپایه‌سرا
  • کبودکلا (بابل)
  • کبریاکلا
  • کپورچال (بابل)
  • کتی‌سر
  • کتی‌سر (بابل)
  • کرات‌سی
  • کراتلو
  • کربن (بابل)
  • کرتیج‌کلا
  • کردمحله (بابل)
  • کرفوکلا
  • کریستو
  • کریکلا (بابل)
  • کش‌پی
  • کشیرمحله
  • کفشگرکلا
  • کلاشکنک
  • کلاگرسرا (بابل)
  • کلاگرکلا
  • کلاگرمحله
  • کلاگرمحله (بابل)
  • ک

   • کلکینگ
   • کلمدان‌نقیب
   • کلنگا
   • کلهودشت بالا
   • کلهودشت پائین
   • کلهوسی
   • کمانگر
   • کمل چوبسر
   • کمل‌سرک
   • کمیون
   • کنسلو
   • کهرکنارکشتلی
   • کهلوچال
   • کیون
   • کیس (بابل‌کنار)
   • کیس (بندپی غربی)
   • کیمون

   گ

   • گاوانکلا
   • گاودشت
   • گاوزن‌محله
   • گاوزن‌محله (بابل)
   • گته‌نو
   • گرجی‌آباد
   • گردرودبار
   • گردن‌بری سفلی
   • گردن‌بری علیا
   • گرمیچ
   • گری‌محله
   • گریوده
   • گریوه
   • گل‌چوب
   • گله‌محله
   • گنج‌کلا بالا
   • گنج‌کلا پایین

   ل

   • لپرعلی بابامحمدی
   • لته (بابل)
   • لتی (بابل)
   • لتی‌جون
   • لدار
   • لرجارگردن
   • لرکانون
   • لطفعلی‌آباد
   • للوک (بابل)
   • لمارون
   • لمسوکلا
   • لمسوکلا غربی
   • لنگوربالا
   • لنگورپایین
   • لنگه (بابل)
   • لی‌طالار
   • لیاردن
   • لیس‌تیمور
   • لیس‌کتی
   • لیسه (بابل)
   • لیسی (بابل)

   م

   • موزی‌کتی
   • موزی‌کتی‌پارک
   • موزی‌گله
   • موزیلو
   • مؤمن آباد (بابل)
   • متکه
   • متی‌کلا
   • مجی‌کتی
   • محمودآباد (بابل)
   • مرتع بلکرون
   • مرتع‌شهر
   • مرزبال
   • مرزی‌کتی طیبی
   • مزداکتی
   • مس‌دره
   • مسک (بابل)
   • مشهدسرا
   • مشهدی‌کلا (بابل)
   • مصیرمحله
   • مظفرکلا
   • معلم کلا (بابل)
   • مقری‌کلا
   • ملامحله (بابل)
   • ممرزسی
   • ممرزکن
   • منسکلا
   • منصورکنده
   • مهدی‌آباد (بابل)
   • میان‌تلک
   • میان دره (بابل)
   • میان‌طالار حسینی
   • میان‌بورا
   • میاندرکا
   • میاندسته
   • میانرود (بابل)
   • میانک (بابل)
   • میانک صیادی
   • میدان‌سر کشتلی
   • میررودپشت
   • میرملک

   ن

   • نارنج‌لو
   • ناریوران شرقی
   • ناریوران غربی
   • نوایی‌کلا
   • نودههک
   • نورمحمدتباشی
   • نوشیروان‌کلا
   • نوکجار
   • نجارکلا (بابل)
   • نخ‌کلا
   • نرگس‌کتی (بابل)
   • نسوم
   • نسیه (روستا)
   • نقارچی‌محله (بابل)
   • نقیب‌کلا ثلاث
   • نمودارکلا
   • نمیون‌انجیل‌سی
   • نی‌کلا

   ه

   • هتکه‌پشت
   • هری‌کنده
   • هشتری
   • هلال‌کلا
   • هلی‌بن
   • هلی‌خال
   • هلی‌کتی (بابل)
   • هلی‌کتی (بابل‌کنار)
   • هلی‌دشت
   • هندوری

   ی

   • یورسیاه کلامحله
   • یورمحله (بابل)
   • یزدان‌آباد (بابل)
   • یکشوب

 


0 به این مطلب امتیاز دهید

عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران

 • مهدی در ۲۶ آبان ۱۳۹۶

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییی

 • احمد در ۲۷ آبان ۱۳۹۶

  درود و عرض ادب در مورد مقاله ای که در رابطه با لنبان طرح نمودیدلازم دیدم تشکر بنمایم اما پیش از هر چیز شایسته بود که هم حضرت عالی و هم اساتیدی که در این خصوص زحمت کشیده اند با اندکی دقت در وجه تسمیه لنبان به واژگان مردمان همسایه که پایشان به آن محل هم باز شده یعنی بختیاریها خیلی خود را در چم و خم واژه شناسی قرار ندهید زیرا در گویش لری جنوبی و عموم مردم جنوب لنبان lonban یا لنبونlonboun به معنای گیاه بیشه است که در مناطق جنوبی سقف خانه های روستایی خصوصا خانه های لب خور ها ، تالاب ها و باتلاق های خوزستان را از ان می بافند. لذا بنده اعتقادم این است که در مطالعه اکوسیستم محل مزبور خصوصا الگوهای گذشته انجا حتما به ریشه این نام خواهید رسید.

 • parisa در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

  الان که دیگه اصلا روغن جامد نیست. روغن مایع آفتابگردان چطوره؟مشکلی نداره؟

 • مر در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

  ما در آبان از این آبشار بازدید کردیم، مسیر خیلی خیلی دور و خلوت و خطرناک بود، جاده خاکی بود، حدود سه ساعت و نیم با ماشین تو جاده خاکی راه بود، با ماشین شاسی کوتاه میشد رفت ولی خیلی دور بود و مسیر صعب‌العبور بود، بعد از رسیدن به خود امامزاده گزو،حدود ۳۵ دقیقه از کوه باید پایین رفت تا به آبشار رسید و حدود ۴۵ دقیقه از کوه باید بالا رفت تا دوباره به امامزاده برگشت، کوهنوردی خیلی سنگینی هم دارید حسابی خسته میشید ولی آبشار خیلی قشنگه,مسیر روی گوگل مپ موجود نیست

 • خاقانی در ۱ آذر ۱۳۹۶

  شرایط رزرو خانه معلم اراک

 • اورمیه قلب آذربایجان در ۳ آذر ۱۳۹۶

  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین اورمیه
  به دیار آذربایجان شهر زیبای اورمیه قلب آذربایجان تشریف بیارین

 • مریم در ۴ آذر ۱۳۹۶

  ممنون برای آموزش خوبتون🌹

 • ديلمستان در ۴ آذر ۱۳۹۶

  مسیر اول آسفالته. چرا مسیر اصلی را تغییر دادید؟ چه کاریه؟ ضمنا این روستا جز بخش خورگام شهرستان رودبار و زبانشم دیلمی است. لطفا اصلاح کنید

  • leila در ۵ آذر ۱۳۹۶

   ممنونم از توجهتون.حتما اصلاح میشود

 • وحید در ۹ آذر ۱۳۹۶

  رودخانه های سیکان در شهرستان دره شهر و سراب ، و چندین رودخانه دیگه لحاظ نشدن.

 • علی در ۱۳ آذر ۱۳۹۶

  به ارومیه قلب کردستان به ارومیه شهرکردنشین تشریف بیاوریدوازمناطق دیدنی وتاریخی ان دیدن کنید…بژ ی کوردستان

 • سویوکیونگ در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  عالییییییییی😘😘😘😘

 • سویوکیونگ در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  خوب بود

 • مجتبی در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  خیلی لایک دارین با تقدیر وتشکر فراوان از شما

 • سعید در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  سلام. اسم روستای کورابلاغ ه اشتباه کوره‌جان وارد شده است لطفا اصلاح نمایید

 • ناشناس در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  یکی از رود هارو ننوشتن چون من در جدول ی سوال اومده یکی از رود های استان خوزستان که پنج کلمه ایه و دوکلمه اولش ک ر اخری هم ن

 • ناشناس در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  من همون ناشناس بالاییم لطفا اگه کسی جواب سوالو دونست بگه

 • اورمیه قلب آذربایجان در ۱ دی ۱۳۹۶

  ❤ اورمیه قلب آذربایجان ❤
  به دیار آذربایجان شهر زیبای اورمیه قلب آذربایجان تشریف بیارین
  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین اورمیه
  ❤ اورمیه قلب آذربایجان ❤

 • اورمیه قلب آذربایجان در ۱ دی ۱۳۹۶

  💖 اورمیه قلب آذربایجان 💖
  از دیار آذربایجان شهر زیبای اورمیه قلب آذربایجان دیدن کنید !!
  ما آذربایجانی ها بخصوص اورمیه ای ها یا همون‌ به اصطلاح ترکی ( اورمولوها) همیشه خون گرم و مهمان نوازین 💓.
  آذربایجان دیارنا ، اورمییه خوش گلیبسیز ‌.
  ترجمه از ترکی به فارسی:
  به دیار آذربایجان، شهر اورمیه خوش اومدین💓
  یاشاسین آذربایجان 💓
  یاشاسین اورمیه 💓
  💓 اورمیه قلب آذربایجان 💓

 • ارومیه قلب آذربایجان در ۱ دی ۱۳۹۶

  💖 اورمیه قلب آذربایجان 💖
  از دیار آذربایجان شهر زیبای اورمیه قلب آذربایجان دیدن کنید !!
  ما آذربایجانی ها بخصوص اورمیه ای ها یا همون‌ به اصطلاح ترکی ( اورمولوها) همیشه خون گرم و مهمان نوازین 💓.
  آذربایجان دیارنا ، اورمییه خوش گلیبسیز ‌.
  ترجمه از ترکی به فارسی:
  به دیار آذربایجان، شهر اورمیه خوش اومدین💓
  یاشاسین آذربایجان 💓
  یاشاسین اورمیه 💓
  💓 اورمیه قلب آذربایجان 💓

 • آرمان در ۱۹ دی ۱۳۹۶

  سلام.خسته نباشید عرض میکنم.فک کنم عبارت آلکاوا صحیح نمی باشد.و عبارت علیک آباد در نقشه های طرح تفصیلی و پیشنهادی شهر اشنویه با پیشنه ۳۵ سال قدمت موجود می باشد.

 • اورمیه آذربایجان در ۲۲ دی ۱۳۹۶

  یاشاسین گوزل آذربایجان
  یاشاسین گوزل اورمیه

  😍😍😍😍😍😍💖💖💖💖💖💖💖💖

 • سحر در ۲۳ دی ۱۳۹۶

  اولین باری بود که به مناطق ترک نشین سفر کردم شهر زیبای ارومیه بود.با مناطق بکر وطبیعت زیبا و هوای عالی

 • ترک وطن پرست در ۲۵ دی ۱۳۹۶

  با علی هستم که ارومیه را قلب کردستان می داند -اولا ارومیه اسمش رو خودشه:”