شهرستان بافت

روستاهای شهرستان بافت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بافت

اسامی روستاهای بافت استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • ابلغ‌آباد
 • احمدآباد (بافت)
 • احمدخانی (بافت)
 • ارکان (بافت)
 • ارن سفلی
 • استخرها
 • اسلام‌آباد (دشتاب)
 • اسماعیل‌آباد علیا
 • اشکفتی
 • امرودوییه
 • انجیرک (بافت)
 • اندردری

آ

 • آب غاموشیه
 • آبادی چاله
 • آب‌باد پدری
 • آب‌باد سیوندی
 • آب‌باد قهرمانی
 • آب‌باد کلبعلی خانی
 • آب‌بحری
 • آبنای
 • آذرنجان
 • آسیاب قاضی
 • آهوئیه

ب

 • بادمشک
 • باغ ایرین
 • باغ پیشگاه
 • باغ حسن
 • باغ زال نقی
 • باغ فخروییه
 • باغ میر (بافت)
 • باغوییه
 • باغچه (بافت)
 • باغ‌ملک (بافت)
 • بوستان (بافت)
 • بدرآباد (بافت)
 • برسیاه
 • برکنان سفلی
 • برکنان علیا
 • بره کلنگ
 • بریدوییه
 • بزنگ حاجی‌آباد
 • بستان (بافت)
 • بنه‌آباد
 • بنه پشت
 • بهجرد علیا
 • بهکین بالا
 • بهکین پایین
 • بیاض بالا
 • بیدان (بافت)
 • بیدسواران
 • بیدشک (بافت)
 • بیدشیرین بالا
 • بیدکردوییه
 • بیدمهر

پ

 • پودنوئیه
 • پشتجوییه
 • پلاس ابدان
 • پلنگ‌آباد (بافت)
 • پیر (بافت)
 • پیروییه

ت

 • تبرکن
 • ترچون
 • ترک‌آباد (بافت)
 • تلخه چار
 • تلی کوشک
 • تمبوئیه
 • تیتوئیه
 • تیرکمان (بافت)

ج

 • جاروب
 • جوزوییه (بافت)
 • جوکار مهدی
 • جوکارشفیع
 • جویوئیه
 • جفریز
 • جمال لک
 • جمال‌آباد (بافت)
 • جمیل‌آباد (بافت)
 • جهان نجان

چ

 • چاه بید (بافت)
 • چاه زار
 • چشمه سبز
 • چغارچوئیه
 • چنارتوران
 • چهارطاق (بافت)
 • چهارکشت
 • چهارکهن

ح

 • حاج قلندر (بافت)
 • حاجی‌آباد (بافت)
 • حوریدر
 • حسن‌آباد سفلی (بافت)
 • حسن‌آباد علیا (بافت)
 • طرنگ
 • حیدرخانی (بافت)

خ

 • خاردان (بافت)
 • خافکوئیه
 • خانوپهن
 • خانکوئیه
 • خواجه ماهی
 • خبر (بافت)
 • خطبا

د

 • دوبیدو
 • دربادماهوئیه
 • درپهن (بافت)
 • درشنوییه
 • درگلوییه
 • دره رود (بافت)
 • دقلوئیه
 • ده تل (بافت)
 • ده جران
 • ده درک
 • ده رضا (بافت)
 • ده زارچی
 • ده ساجر
 • ده شول
 • ده گلوبند
 • ده گنجی
 • ده لاچین
 • ده مارک
 • ده میرزایی
 • ده نای
 • ده نصران
 • دهوج (بافت)
 • دهوییه (بافت)
 • دیجوییه
 • دیخوییه

ذ

 • ذاکری (بافت)

ر

 • راونان
 • رودپهن
 • رودخانه سلطانی
 • رچان

ز

 • زراب (بافت)
 • زردشت (بافت)
 • زردنوییه
 • زمان‌آباد (بافت)
 • زنایی
 • زنگوییه
 • زیدآباد (بافت)

س

 • سارخانی
 • سوروییه
 • سورمندی
 • سوزن علیا
 • سوزنجان
 • سرکواران
 • سغین
 • سفته (بافت)
 • سفید باغ
 • سفیدابراهیم
 • سفیدار (بافت)
 • سنگ پهن
 • سنگ‌چشمه
 • سنگ کر (بافت)
 • سیف‌الدین (بافت)

ش

 • شادیان (بافت)
 • شاهماران
 • شورباز علیا
 • شورک (بافت)
 • شورک پایین
 • شصت‌پیچ سفلی
 • شصت‌پیچ علیا
 • شکرآباد (بافت)

ص

 • صالح‌آباد (بافت)
 • صغین

ع

 • عباس‌آباد (بافت)
 • علی خالقی
 • عمرودوئیه

ف

 • فخرآباد (بافت)
 • فیروزآباد (بافت)

ق

 • قالان
 • قلاتوئیه
 • قلعه نو (بافت)
 • قلقل (بافت)
 • قنات سفیدکن
 • قنات قاضی
 • قنات گاو
 • قنات مروان
 • قنبری (بافت)

ک

 • کاظم‌آباد (بافت)
 • کاه دان
 • کوشک برج
 • کوشک سفلی (بافت)
 • کوشک علیا (بافت)
 • کوهوییه
 • کردبستان
 • کریک (بافت)
 • کرین (بافت)
 • کشکوییه (بافت)
 • کلدان علیا
 • کمال‌آباد (بافت)
 • کهوییه سفلی
 • کهوییه علیا
 • کهت
 • کهک اسفیج
 • کهک زردشت
 • کهک فتح‌آباد
 • کهنوج (گوغر)

گ

 • گوین (بافت)
 • گودسرخ
 • گودگیرو
 • گورابراهیم
 • گوران دشت
 • م

  • مارنوئیه
  • مانوییه
  • موردوییه
  • موردران
  • مورساروییه
  • مورگوسیه
  • محمودآباد جدید
  • محمودی (بافت)
  • محمدآباد فردوسی
  • محمدآباد نایب
  • مدروان
  • مرغاب (بافت)
  • مشکان (بافت)
  • مشکوییه
  • مشکنان (بافت)
  • مغوئیه سفلی
  • مغوئیه علیا
  • مگسی (بافت)
  • منوئیه
  • منصورآباد (بافت)
  • مهرصالح
  • میان ده (بافت)
  • میان روداب
  • مینوئیه

  ن

  • نارکوئیه
  • نثردو شهیدچمران
  • نصرت‌آباد سه دانگه
  • نم زاد
  • نهرشیر
  • نیمرود (روستا)

  ه

  • هارموئیه
  • هودیان (بافت)
  • هنکائی
  • هنگوییه (بافت)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران