شهرستان بانه

روستاهای شهرستان بانه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بانه

اسامی روستاهای بانه استان کردستان به شرح زیر است :

ا

 • اوغل
 • اتابک (بانه)
 • اشترآباد (بانه)
 • انجیله (بانه)
 • انجینه ابراهیم جنوبی
 • انجینه ابراهیم شمالی
 • انجینه سفلی

و

 • واژه (بانه)
 • وزمله (بانه)
 • وشترمل
 • ولی‌آباد (بانه)
 • ویسک

آ

 • آلوت
 • آلی مکان

ب

 • بار آور
 • بازارچه مرزی
 • باشوان
 • بانوان
 • بایزیدآباد (بانه)
 • بوالحسن (بانه)
 • بوئین علیا
 • بروژه کهنه
 • برویشکانی (بانه)
 • برده بوک
 • برده‌رش (بانه)
 • برده رشه (بانه)
 • بلوه
 • بله که
 • بناویله کهنه
 • بندژاژ
 • بنه خوی
 • بنه رزان
 • بیاندره
 • بیکش
 • بیلو (بانه)

پ

 • پرشه
 • پیاوین
 • پیرغنی

ت

 • تاژان
 • تاژبان
 • توکل (بانه)
 • ترخان‌آباد (بانه)

چ

 • چومان
 • چروش
 • چی چوران

ح

 • حسن‌آباد (بانه)
 • حمزه لان

خ

 • خواجه میر
 • خوری‌آباد (بانه)
 • خجک
 • خشکه‌دره

د

 • دارینه علیا
 • دوسینه
 • دول ارزن
 • دوله گویر
 • دروله
 • درگاه شیخان (بانه)
 • دمامه
 • دیمه (بانه)

ر

 • رشکی
 • رشیدقلعه

ز

 • زرواو سفلی
 • زرواو علیا
 • زربنه
 • زلی (بانه)
 • زیویه (بانه)

س

 • ساوان (بانه)
 • سارتکه سفلی
 • سارتکه علیا
 • ساطیار
 • سالوک سفلی
 • سالوک علیا
 • سوراو
 • سوره بان (بانه)
 • سورین
 • سونج (بانه)
 • سویرو
 • سبدلو
 • سپیداره (بانه)
 • سربرد
 • سرتزین
 • سرداو
 • سرسول
 • سرسونج
 • سرقول
 • سفیدکمره
 • سمآقان
 • سیا حومه
 • سیاحومه کهنه
 • سیوچ سفلی
 • سیوچ علیا
 • سیچان (بانه)
 • سیدصارم
 • سیسارک

ش

 • شوی (بانه)
 • شرگه (بانه)
 • شهینان
 • شیلمان

ص

 • صالح‌آباد (بانه)
 • صاله
 • صدبار

ع

 • عمرشال
 • عمره سیت

ق

 • قائی برد
 • قوری‌چای (بانه)
 • قول استر
 • قره بلاغ (بانه)
 • قلی‌آباد (بانه)

ک

 • کارستم
 • کانی ابراهیم
 • کانی برد
 • کانی بناو
 • کانی بند (بانه)
 • کانی بید
 • کانی پری
 • کانی پزمکه
 • کانی چولکه
 • کانی خراط
 • کانی سمآقان
 • کانی سیب (بانه)
 • کانی سیف (بانه)
 • کانی شیلان
 • کانی شیلمه
 • کانی گویز
 • کانی گلی
 • کانی مامر
 • کانی ناو
 • کانی هلوچه
 • کوپیچ
 • کوپیچ سفلی
 • کوپیچ علیا
 • کوچر
 • کوخ حاجی کریم
 • کوخ رستم
 • کوخ شیخ الاسلام
 • کوخ صوفی رشیدپیروز
 • کوخ کانی گویز
 • کوخ مامو
 • کوخان (بانه)
 • کویره گویزه
 • ک

  • کریم‌آباد (بانه)
  • کشنه
  • کلاه دول
  • کندل (بانه)
  • کنده سوره (بانه)
  • کنده‌شین
  • کیوله
  • کیوه رود
  • کیله عباس‌آباد

  گ

  • گوئیل
  • گوره دار
  • گوزله (بانه)
  • گویزله
  • گرماب (بانه)
  • گشکسه
  • گله سوره
  • گندمان (بانه)

  م

  • ماسی در
  • مامال
  • مجسه
  • محمدعلی‌آباد (بانه)
  • مرقد (بانه)
  • مزرلان
  • منیجلان
  • میرآباد سفلی
  • میرآباد علیا
  • میرحسام
  • میریوسف سفلی
  • میریوسف علیا

  ن

  • ناوه (بانه)
  • نوده (بانه)
  • نوده کهنه
  • نجنه سفلی
  • نجنه علیا
  • ندر
  • نژو
  • نمازگاه (بانه)
  • نمه شیر
  • ننور
  • نیروان
  • نیزه‌رود

  ه

  • هواره خول
  • هورازه
  • هفت تاش
  • هلو (بانه)
  • هنگه ژال

  ی

  • یعقوب‌آباد (بانه)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران