شهرستان بستک

روستاهای شهرستان بستک

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بستک

اسامی روستاهای بستک استان هرمزگان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (جناح)
 • ازدی
 • اشکت دراز
 • اشکفت سیاه (بستک)
 • انوه
 • انجیردان
 • ایلود
 • ایلچی بالا

آ

 • آسو (بستک)

ب

 • بار (هرمزگان)
 • بار ترک
 • باغ نو (بستک)
 • بامستان
 • بدمستان
 • براشت بالا
 • بربار
 • برکه لاری
 • بست قلات
 • بسه
 • بیخ (بستک)
 • بیگلرآباد

پ

 • پای تاوه
 • پر احمد
 • پر درو
 • پس دوچنگ
 • پیسه

ت

 • تخت گرو
 • تدرویه
 • تسان
 • تشتو
 • تلخ اطهر
 • تنگ بستک
 • تنگ تلخ
 • تنگ تهر
 • تنگ دالان
 • تنگو
 • تیل‌ده

چ

 • چارون
 • چاله (بستک)
 • چاله عالی احمدان
 • چاه بنارد
 • چاه چهه
 • چاه دزدان (بستک)
 • چاه سرمه
 • چاه قیل

ح

 • حسین‌آباد (بستک)

خ

 • خشوه
 • خلوص (بستک)
 • خلیل (بستک)
 • خمر (بستک)
 • خمر قلندران
 • خمرقلندران

د

 • داربست (بستک)
 • دراز (بستک)
 • ده تل (بستک)
 • ده‌نو خواجه
 • ده‌نو قلندران
 • ده‌نو کوخرد
 • دهنگ
 • دیخور

ر

 • رودبار (گوده)
 • روی گچ

ز

 • زنگارد

س

 • سرک (روستا)
 • سید احمدی

ش

 • شهرک صالح‌آباد
 • شیخ حضور
 • شیلی (بستک)

ط

 • طهر

ع

 • عالی احمدان
 • عالی جان
 • عالی قندی

ف

 • فاریاب (بستک)
 • فاریاب سنگویه
 • فاریآب (بستک)
 • فتویه

ق

 • قلعه حسن (بستک)

ک

 • کاشنو
 • کوخرد
 • کوران (بستک)
 • کوردان (بستک)
 • کوهیج
 • کرون (بستک)
 • کرزه
 • کفچال
 • کل مسلی
 • کمشک
 • کنارزرد
 • کنارسیاه (بستک)
 • کنچی
 • کهتویه

گ

 • گاوبری
 • گوچی (دهکده)
 • گود گز
 • گتاو
 • گچویه
 • گرگو
 • گرن
 • گره کوه
 • گریند
 • گزه
 • گشون
 • گیلوئیه

ل

 • لاور جمیل
 • لاور دین
 • لاور زیر
 • لاور شیخ
 • لاور میستان
 • لرد بستو

م

 • مورد (بستک)
 • مخدان (بستک)
 • مروا (چشمه)
 • مروارید انجیردان
 • مردنو
 • مغدان (بستک)
 • ملوردی
 • مهران (کوخرد)
 • میستان (بستک)

ن

 • ناخهری
 • نخل خین
 • نهند (بستک)

ه

 • هرنگ
 • همدونی
 • هنگویه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران