شهرستان بم

روستاهای شهرستان بم

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بم

اسامی روستاهای بم استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • ابارق
 • ابراهیم‌آباد دهگاوی
 • ادوری (بم)
 • اسپیگان
 • اسلام‌آباد (بم)
 • اسماعیل‌آباد (بم)
 • اغنچه
 • الله‌آباد (بم)
 • الله‌آباد چاهریگان
 • امیرآباد (بم)
 • اناران (بم)

آ

 • آب ترش (بم)
 • آب شوروییه مرغک

ب

 • باغ بالا (بم)
 • باغ تک
 • باغ گل (بم)
 • باغچمک
 • بن اسفندی
 • بنه سوخته چار
 • بیدخون مرغک
 • بیدران کهنه
 • بیدران نو

پ

 • پابنه
 • پاپده
 • پاکم
 • پده (بم)
 • پرمنوئیه
 • پشت‌رود (بم)
 • پشت قلعه (بم)
 • پشته کوارو

ت

 • توکل‌آباد (بم)
 • تمیک
 • تنگ سبز
 • تیتان (بم)
 • تیتوبر
 • تیزآهنگ

ج

 • جزین (بم)
 • جهان‌آباد ده نظر

چ

 • چوچون
 • چشمه‌ها بالا
 • چشمه‌ها پایین
 • چهل تخم (بم)

ح

 • حاجی‌آباد حاج علی‌محمد
 • حسن‌آباد بالا دارستان
 • حسن‌آباد چاهدگان
 • حسن‌آباد دهگاوی
 • حسین قلی
 • حسین‌آباد ولی محمد
 • حسین‌آباد خدابنده
 • حسین‌آباد سرجنگل
 • حسین‌آباد ملاامیر
 • حمزه‌ای
 • حمید (بم)

خ

 • خانه خاتون
 • خواجه عسکر
 • خواجه نظام چهاردانگ

د

 • دارزین
 • دوجنگان مرغک
 • دوکمدان
 • درباغ (بم)
 • دربر (بم)
 • درزرب
 • درگردو
 • دره کلته‌ای
 • دره کهکمو
 • دریجان
 • دسک (بم)
 • دسک بالا
 • دک (بم)
 • ده اسماعیل
 • ده ردین
 • ده شهدوست (بم)
 • ده شهیک
 • دهو (بم)
 • ده‌نو (بم)
 • دهنو چاهدگان
 • دهنو صالح‌آباد
 • دهنه سرآسیاب
 • دهنه مرغک

ر

 • روستای امام علی
 • رحیم‌آباد (بم)
 • رستم‌آباد چاهدگان

ز

 • زومین
 • زریا
 • زندان (بم)
 • زیدآباد (بم)

س

 • ساوات
 • سبزوئیه
 • سر بگجو زوییه
 • سروستان (بم)
 • سرپریده
 • سرپشت
 • سرتشتک
 • سرجنگل (بم)
 • سعدآباد سفلی
 • سعیدآباد (بم)
 • س

  • سه کهور
  • سه‌دران (بم)
  • سیددامنه

  ش

  • شاه منصوری (بم)
  • شمس‌آباد چاهدگال
  • شمس‌آباد علیا

  ط

  • طافیات

  غ

  • غیبی (بم)

  ف

  • فتح‌آباد (بم)
  • فدوا

  ق

  • قوچی
  • قلعه بالا (بم)
  • قلعه عسکر (بم)
  • قلعه نو (بم)

  ک

  • کوارو
  • کرک (بم)
  • کریم‌آباد طبسی
  • کهن سختک
  • کهنوج دامنه

  گ

  • گاومرده (بم)
  • گودپده
  • گوک
  • گرو (بم)
  • گردوسر سفلی
  • گزوگان
  • گزدان (بم)
  • گزدر
  • گل ملک (بم)
  • گلوپده
  • گنه گرگی

  م

  • محمودآباد (بم)
  • محمودآباد چاهریگان
  • محمدآباد دهگاوی
  • محمدآباد سیدنظام
  • مرادآباد پشت ریگ
  • مرغک علیا
  • مغوئیه (بم)
  • ملک‌آباد چاهریگان
  • مهرآباد (بم)
  • میان جاویه
  • میراحمدی (بم)
  • میرآباد امامقلی

  ن

  • نارتیچ
  • نگور (بم)

  ه

  • هرارون
  • همت‌آباد (بم)

  ی

  • یزدان‌آباد (بم)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران