شهرستان بناب
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای بناب

اسامی روستاهای بناب    شهری در استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است :

 1. قره‌چپق واقع  در دهستان بناجوی غربی
 2.  چلقایی واقع در دهستان بناجوی شرقی
 3.  روشت بزرگ واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 4.  خوشه‌مهر واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 5. خانه‌برق جدید واقع  در دهستان بناجوی غربی
 6.  چپقلو واقع  در دهستان بناجوی غربی
 7.  زاوشت واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 8.  زوارق واقع  در دهستان بناجوی غربی
 9.  تازه‌کند خوشه‌مهر واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 10.  آلقو واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 11.  روشت کوچک واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 12.  علی‌خواجه واقع  در دهستان بناجوی غربی
 13.  خانه‌برق قدیم واقع  در دهستان بناجوی غربی
 14.  خلیلوندواقع  در دهستان بناجوی غربی
 15.  ینگی‌کند خوشه‌مهر واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 16.  ینگی‌کند خوشه‌مهر واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 17. دیزج‌پروانه واقع  در دهستان بناجوی شرقی
 18.  دوش واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 19. ینگی‌کند خانه‌برق واقع  در دهستان بناجوی غربی
 20.  قشلاق خانه‌برق واقع   در دهستان بناجوی غربی
 21.  قره‌قشلاق واقع  در دهستان بناجوی غربی
 22.  توته‌خانه واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 23.  شورگل واقع در دهستان بنای شمالی
 24.  صور واقع در دهستان بنای شمالی
 25.  کوته‌مهر واقع  در دهستان بناجوی غربی بخش
 26.  حاجی‌مصیب واقع  در دهستان بناجوی غربی
 27.  قره‌زکی واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 28.  قیماس‌خان واقع  در دهستان بناجوی شمالی
 29. خانه‌برق عیسی‌خانی واقع  در دهستان بناجوی غربی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران