شهرستان بندرعباس

روستاهای شهرستان بندرعباس

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بندرعباس

اسامی روستاهای بندرعباس استان هرمزگان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (بندرعباس)

*

 • چلو (گهره)

ا

 • ابکهور
 • اردان (بندرعباس)
 • ارنگان
 • اسلام‌آباد (بندرعباس)
 • اغاسین بالا
 • اغاسین پایین

و

 • وایکان

آ

 • آوین سفلی
 • آوین علیا
 • آب پیش
 • آب زمینو
 • آب‌شیرین (بندرعباس)
 • آب قلمون
 • آب محمدی
 • آبشور (بندرعباس)
 • آبشورک
 • آبگرم خورگو
 • آبگلمان
 • آبماه

ب

 • بارقین خونسرخ
 • باریز (بندرعباس)
 • باغو (بندرعباس)
 • باغون
 • باغستان (بندرعباس)
 • بالولی
 • بوندر
 • برتمب
 • برجهر
 • برکه شیخ
 • بست بیخ
 • بستانو (بندرعباس)
 • بگود
 • بلندو (بندرعباس)
 • بنو (بندرعباس)
 • بنوبند
 • بنوبند پاتل
 • بنوبند پاسنگ
 • بندر (بندرعباس)
 • بنگرسو
 • بنگلایان
 • بهرغ
 • بهرغ بالا
 • بیخ (بندرعباس)

پ

 • پابند (بندرعباس)
 • پابندگنو
 • پاتل ایسین
 • پاقلاتان بالا
 • پاقلاتان پایین
 • پاگرو
 • پتکنان بالا
 • پروزک
 • پرزین
 • پشت تنگ (بندرعباس)
 • پشتکوه (بندرعباس)
 • پشته ایسین
 • پشته چاهو
 • پشمی (بندرعباس)
 • پیرچیلی
 • پیشدان

ت

 • تازیان بالا
 • توتنگ
 • توج (بندرعباس)
 • تتکوه
 • تخت (بندرعباس)
 • تربوییه
 • تربکستان
 • تل سورو
 • تل سیاه (بندرعباس)
 • تنب باریکو
 • تنغت
 • تنگ باغ (بندرعباس)
 • تنگ تربوئیه
 • تهلو (بندرعباس)
 • تیاب خون‌سرخ
 • تیزج
 • تیکو

ج

 • جوت (بندرعباس)
 • جونگان
 • جذرآباد
 • جغان (بندرعباس)
 • جغدر بالا
 • جغدر پایین
 • جلابی
 • جمال احمد

چ

 • چاکرته
 • چاله (بندرعباس)
 • چاه وگنو پایین
 • چاه پس
 • چاه خرگ
 • چاه عالی شرقی
 • چاه عالی غربی
 • چاه فعله شرقی
 • چاه فعله غربی
 • چاه کل
 • چاه مهکو
 • چاهو (بندرعباس)
 • چاهستان
 • چوج
 • چه چکر
 • چهل سواران

ح

 • حسن لنگی بالا
 • حسن لنگی پایین
 • حسین‌آباد (بندرعباس)

خ

 • خایین
 • خورجل بالا
 • خورچاه (بندرعباس)
 • خورخورست
 • خورخیاری
 • خورلول
 • خوش‌هنگام
 • خرسین
 • خرگی

د

 • داوودی (بندرعباس)
 • دازان (بندرعباس)
 • دوستانق
 • دوکوه (بندرعباس)
 • دوگردان خونسرخ
 • دوین (بندرعباس)
 • دتوناصری
 • دربرهو
 • درتوجان
 • درژگی
 • درگز (بندرعباس)
 • درگیر
 • درگیران
 • درمیشان
 • دزک (بندرعباس)
 • دشت امام (بندرعباس)
 • دشتمارم
 • دق فینو
 • دل بودنی
 • دم گروبند
 • دمتنگ مصری
 • دمیلو
 • دنوکی
 • دهنو بالا
 • دهنو پایین
 • دیمشهرخورگو

ذ

 • ذرتی (بندرعباس)

ر

 • رودشور (بندرعباس)
 • رباط (بندرعباس)
 • رضوان (بندرعباس)
 • ریگو (بندرعباس)

ز

 • زاکین
 • زروکان
 • زرتو بالا
 • زرتو پایین
 • زمین سنگ
 • زنکوته
 • زنهی
 • زهوکی (بندرعباس)
 • زیارت (بندرعباس)
 • زیارت پاکوه
 • زیارت سیدسلیمان

س

 • سودرو
 • سربند (بندرعباس)
 • سرچیل (بندرعباس)
 • سرخا پایین
 • سرخون (بندرعباس)
 • سرخنگی
 • سردرو (بندرعباس)
 • سردره (بندرعباس)
 • سرریگ (بندرعباس)
 • سرریگ اول
 • سرریگ دوم
 • سرریگ سوم
 • سرزه (بندرعباس)
 • سرزه ال مهتریان
 • سرزه پشت بند
 • سرزه خاروک
 • سرزه شمیل
 • سرسماد
 • سرکم (بندرعباس)
 • سرگلم (بندرعباس)
 • سغ
 • سلوبلم
 • سلرد
 • سله کو
 • سمسلو
 • سهرابی
 • سیاهو
 • سیخوران (سنخرو)
 • سیخوران بالا
 • سیدآباد (بندرعباس)

ش

 • شاه بازان
 • شاه عوضی
 • شوکلات
 • شغو
 • شمیل (بندرعباس)
 • شهرو (بندرعباس)
 • شهرک درجتان ابراهیمی
 • شهرک سرخا
 • شهرک شهید رجائی (بندرعباس)
 • شهرک شهیدنامجو
 • شیخ عالی (بندرعباس)

ط

 • طاهری (بندرعباس)
 • طیفکان

غ

 • غایب
 • ف

  • فتح‌الجلیل

  ق

  • قادهار
  • قدمگاه امام رضا (بندرعباس)
  • قطب‌آباد کهره
  • قلات بالا
  • قلات پایین
  • قلعه ایسین
  • قلم (بندرعباس)

  ک

  • کوران (بندرعباس)
  • کولغان تومان عبدالله
  • کولغان تومان غلام حسن
  • کولغان درتوجان
  • کوه دازان
  • کوه سفلی
  • کوه علیا
  • کوه لهرو
  • کدوکار
  • کروکان
  • کرمون (بندرعباس)
  • کشکو (بندرعباس)
  • کل ذرت
  • کل متلی
  • کلاتو (بندرعباس)
  • کلاتک (بندرعباس)
  • کلوچان (بندرعباس)
  • کملشت
  • کناران (بندرعباس)
  • کنارو (بندرعباس)
  • کنارسیاه (بندرعباس)
  • کنگیگان
  • کهورکلاغی
  • کهتک (بندرعباس)
  • کهن بالا (بندرعباس)

  گ

  • گاومرده (بندرعباس)
  • گاونیز
  • گاش (بندرعباس)
  • گودو (بندرعباس)
  • گودبونگرد
  • گوراندان (بندرعباس)
  • گورمونو
  • گجگ پشتکوه
  • گچین بالا
  • گچین پایین
  • گرو (بندرعباس)
  • گروسیاهان
  • گربند
  • گردسیاه (بندرعباس)
  • گردسیاه
  • گردنه پشتکوه
  • گرده (بندرعباس)
  • گری گوری
  • گزریز
  • گل ملک (بندرعباس)
  • گلستان (بندرعباس)
  • گنو (بندرعباس)
  • گنبدسرخ (بندرعباس)
  • گهره
  • گیشان (بندرعباس)
  • گیشان غربی

  ل

  • لاور (بندرعباس)
  • لردو

  م

  • مازغ کوارو
  • مازغو
  • ماشاری
  • ماشکار (بندرعباس)
  • محله نو
  • محمود کلاهی
  • محمدآباد (بندرعباس)
  • مدنگ احمد
  • مزدان
  • مزرا پایین
  • مزراکو
  • مغ احمد بالا
  • مغ احمد پایین
  • مغیران
  • مقسم
  • مهدی‌آباد (ختنه سوری)

  ن

  • ناتردان
  • نارنگان
  • نامدر بالا
  • نامدر پایین
  • نوبست
  • نران (بندرعباس)
  • نانگ
  • نیان (بندرعباس)

  ه

  • هواران
  • هورمودر
  • هورمودر بالا
  • هورمودر پایین
  • هزارتا
  • هماگ بالا
  • هماگ پایین

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران