شهرستان بندر ترکمن

روستاهای شهرستان بندر ترکمن

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بندر ترکمن

اسامی روستاهای بندر ترکمن استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • اورکت‌حاجی
 • ارخ بزرگ
 • ارخ کوچک
 • اسکله (ترکمن)
 • اسلام‌تپه
 • آق‌سین‌تپه
 • التین‌تخماق
 • ایوان‌آباد

آ

 • آشورآباد
 • آنه‌حاجی

ب

 • بصیرآباد (ترکمن)

پ

 • پنج‌پیکر
 • پیخی‌حاجی

ت

 • توماچلار
 • توماچلر
 • توماچلرالتین

چ

 • چاپاقلی
 • چارقلی

خ

 • خواجه‌لر
 • خواجه‌نفس
 • خمبرآباد (ترکمن)

د

 • دهنه (ترکمن)

ز

 • زابلی‌محله سفلی
 • زابلی‌محله علیا

س

 • سقرتپه
 • سیجوال

ص

 • صفاایشان
 • صفرحاجی
 • صیدآباد (ترکمن)

غ

 • غفارحاجی

ق

 • قرمسه
 • قرنجیک خواجه‌خان
 • قرنجیک گوکچلی
 • قره‌تپه (ترکمن)
 • قره‌سو (ترکمن)
 • قره‌قاشلی
 • قره‌کیله
 • قلعه‌جیق کوچک
 • قلعه‌حاجی گلدی‌خان
 • قلعه‌قره‌جلر
 • قلعه‌گمش‌دفه
 • قلعه‌جیق بزرگ
 • قلمس

ک

 • کوسلر
 • کریم‌ایشان
 • کله‌پست
 • کملر (ترکمن)

گ

 • گامیشلی‌خواجه‌نفس
 • گامیشلی‌نزار
 • گمیشان

م

 • مرادبردی

ن

 • ناردانلی
 • نیازآباد (ترکمن)

ه

 • هاشمنلی

ی

 • یموت (ترکمن)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران