شهرستان بوکان

روستاهای شهرستان بوکان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بوکان

اسامی روستاهای بوکان استان آذربایجان غربی به شرح زیر است :

ا

 • اوچ‌تپه (بوکان)
 • اورتاکند (بوکان)
 • اوزون‌قشلاق
 • اوینه‌چی
 • ابراهیم‌خسار
 • اتابلاغی
 • احمدآباد (بوکان)
 • اختتر
 • اربنوس
 • ارمنی‌بلاغی
 • اسپوغه
 • اسکی‌بغداد
 • اشکوتان
 • اشی‌گلان
 • اغجیوان
 • اغلیان
 • البلاغ (بوکان)
 • ایلانی

آ

 • آغوتمان

ب

 • باغ‌چه
 • باغچه (بوکان)
 • بوغداداغی
 • برده‌رشان (بوکان)
 • برده‌زرد
 • بندمجیدخان

پ

 • پاش‌بلاغ
 • پیرولی‌باغی
 • پیربهاالدین

ت

 • تازه‌قلعه (بوکان)
 • تبت (بوکان)
 • تپی
 • ترکاشه
 • ترکمان‌کندی
 • تکان‌تپه

ث

 • ثمبه

ج

 • جانبلاغ
 • جمبوغه
 • جوانمرد (بوکان)

چ

 • چاورچین
 • چهاردیوار (بوکان)

ح

 • حاجی‌آباداختاچی
 • حاجی‌کند
 • حاجی‌لک
 • حاشی‌آباد
 • حسن‌آباد (بوکان)
 • حسین‌آباد (بوکان)
 • حسین‌مامه
 • حصار (بوکان)
 • حصاربلاغی
 • حمامیان
 • حمزه‌آباد (بوکان)

خ

 • خانقاه (بوکان)
 • خورخوره (بوکان)
 • خراسانه

د

 • داربسر
 • داره‌گردله
 • داشاغل
 • داشبند
 • دوکچی
 • دولت‌آباد (بوکان)
 • دوه‌شهری
 • درویشان (بوکان)
 • درویش‌علی
 • درزیولی
 • دنگوز علیا

ر

 • رحیم‌خان

ز

 • زاوه‌کوه
 • زیراندول

س

 • ساری‌قمیش‌قشلاق
 • سراب‌رحیم‌خان
 • سرباغچه
 • سردارآباد (بوکان)
 • سردکوهستان
 • سریل‌آباد
 • سقزلو
 • سیدآباد (بوکان)
 • سیدآبادقاجر
 • سیفالدین سفلی
 • سیفالدین علیا

ش

 • شورجه (بوکان)
 • شرفکند
 • شهری‌کند
 • شیخ‌علی (بوکان)
 • شیخلر

ط

 • طاهرآباد (بوکان)
 • طرغه

ع

 • عباسآباد (بوکان)
 • عبداله‌آباد (بوکان)
 • عبداله‌تپه‌سی
 • عزیزکند
 • علم‌آباد (بوکان)
 • علی‌کند

غ

 • غوث‌آباد

ق

 • قاجر
 • قادرآباد (بوکان)
 • قارنجه‌بزرگ
 • قارنجه‌کوچک
 • قازان‌سر
 • قازلیان
 • قاضی‌اخوی
 • قاطانقر
 • قالوی‌رسول آقاقالوی‌باسودلان
 • قالوی‌شیخان
 • قورمیش
 • قولر
 • قرالی
 • قروچاه سفلی
 • قروچاه علیا
 • قره‌براز
 • قره‌داغ (بوکان)
 • قره‌کند (بوکان)
 • قره‌گل (بوکان)
 • قزل‌گنبد
 • قشلاق‌حاجی‌شهاب
 • سلامت (بوکان)
 • قلایچی (بوکان)
 • قلعه‌رسول‌سیت
 • قلغه‌تپه
 • قلیج

ک

 • کانی‌اله‌سیده
 • کانی‌پانکه‌قاجر
 • کانی‌خواره
 • کانی‌دراز
 • کانی‌رش (بوکان)
 • کانی‌سبزه
 • کانی‌سیران
 • کانی‌شقاقان
 • کانی‌طومار
 • کانی‌علی‌گرده
 • کانی‌قلعه
 • کانی‌گوزله
 • کانی‌گرگه
 • کانی‌محمدعلی
 • کوچک‌اطمیش
 • کوره‌اجرنعمت
 • کوره‌کانی
 • کوسه (بوکان)
 • کوکه (بوکان)
 • کول‌آباد (بوکان)
 • کلدگه
 • کهریزان
 • کهریزسردار
 • کهریزه علیاقا
 • کهریزه‌محموداقا
 • کهنه‌ملالر

گ

 • گاومیشان (بوکان)
 • گاینجه
 • گوگ‌تپه (بوکان)
 • گردقبران
 • گلولان سفلی
 • گلولان علیا
 • گل‌بهی
 • گل‌تپه‌قورمیش
 • گل‌مرزنیک
 • گندمان (بوکان)

ل

 • لاسه‌گلان
 • لگز

م

 • موسه
 • محمودآباد (بوکان)
 • مزرعه‌میرآباد
 • ملالر (بوکان)
 • منوچهری (بوکان)

ن

 • ناچیت
 • نوبار
 • ن

  • نیسک‌آباد (بوکان)

  ه

  • هواره‌برزه

  ی

  • یاسی‌کند
  • یاغیان
  • یکشوه
  • ینگیجه (بوکان)
  • ینگی‌کند (بوکان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران