شهرستان بویین زهرا

روستاهای شهرستان بویین زهرا

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بویین زهرا

اسامی روستاهای بویین زهرا استان قزوین به شرح زیر است :

 • بالاخانلو
 • علی‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • علی‌آباد نوپس‌پر

ا

 • ابراهیم‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • اجرسا و پاکنام
 • احمدآباد (بوئین‌زهرا)
 • اراسنج جدید
 • اراسنج قدیم
 • افشار محمد
 • اقچه مزار
 • الله‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • امیرآباد (بوئین‌زهرا)
 • امیرآباد نو
 • امین‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • انگشت (بوئین‌زهرا)

و

 • وجیه‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • وروق
 • وکیل‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • ولدآباد
 • ولی‌آباد (بوئین‌زهرا)

آ

 • آب‌باریک (بوئین‌زهرا)
 • آبخوره
 • آقابابا (بوئین‌زهرا)

ب

 • باقرآباد (بوئین‌زهرا)
 • بزمجرد
 • بندسر (بوئین‌زهرا)

پ

 • پاپلی وسطی
 • پاپلی علیا
 • پته کوه

ت

 • تتنک
 • تفک

ج

 • جوهرین
 • جوین (بوئین‌زهرا)
 • جنت‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • جهان‌آباد (بوئین‌زهرا)

چ

 • چاه برف
 • چلمبر (بوئین‌زهرا)
 • چنار سفلی (بوئین‌زهرا)

ح

 • حاجی عرب
 • حاجی‌آباد خوئی
 • حجیب
 • حسن‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • حسین‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • حسین‌آباد امینی
 • حسین‌آباد بیگلربیگی
 • حسین‌آباد شاه‌نظر
 • حکیم‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • حیدرآباد (بوئین‌زهرا)

خ

 • خاتون‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • خالدین (بوئین‌زهرا)
 • خوزنین
 • خونان
 • خروزک
 • خرم‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • خیرآباد (بوئین‌زهرا)

د

 • دانک
 • دیزان (بوئین‌زهرا)

ر

 • روواند
 • رودک (بوئین‌زهرا)
 • رحمت‌آباد بزرگ
 • رحمت‌آباد کوچک
 • رحیم‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • رستم‌آباد (بوئین‌زهرا)

ز

 • زرین‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • زلیخا (بوئین‌زهرا)

س

 • ساوجبلاغ (بوئین‌زهرا)
 • سوراوجین
 • سولیقان
 • سومینک
 • سخس‌آباد
 • سخص‌آباد
 • سعیدآباد (بوئین‌زهرا)
 • سلیمان‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • سنجدر

ش

 • شادمهان
 • شارد
 • شاهین‌تپه
 • شورجه قشلاق
 • شنبرک
 • شهرستانک (بوئین‌زهرا)
 • شهرک مدرس
 • شیشه‌قلعه

ص

 • صادق‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • صادقلو (بوئین‌زهرا)
 • صدرآباد (بوئین‌زهرا)

ط

 • طزرک

ع

 • عباس‌آباد سیف
 • عبدالرباب‌آباد
 • عشرت‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • عصمت‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • علیرضا آباد
 • علیرضاآباد

ف

 • فتح‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • فرکان (بوئین‌زهرا)
 • فیض‌آباد (بوئین‌زهرا)

ق

 • قورقورک
 • قشلاق امین‌آباد
 • قشلاق چرخلو
 • قشلاق چلمبر
 • قشلاق حاجی‌آباد علیا
 • قشلاق مرانلو
 • قلعه عبدالرباب‌آباد
 • قلعه قدرت‌آباد
 • قلعه گنجی
 • قمیک کوچک

ک

 • کچله گرد
 • ککین
 • کله دره

گ

 • گلدر (بوئین‌زهرا)

ل

 • لیا

م

 • موین
 • مجیدآباد (بوئین‌زهرا)
 • محمودآباد (بوئین‌زهرا)
 • محمدآباد خره
 • محمدآباد گرگر
 • مرادآباد (بوئین‌زهرا)
 • مرادبیگلو
 • مشکین‌تپه
 • مشکین تپه (روستا)
 • روستای مشهد قرقان
 • مندرآباد

ن

 • نوده (بوئین‌زهرا)
 • نوده لکوان
 • نورآباد (بوئین‌زهرا)
 • نسیم‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • نصرت‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • نصرت‌آباد بایه
 • نصرت‌آباد قاراداش

ی

 • یوسف‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • یریجان
 • یزن
 • یعقوب‌آباد (بوئین‌زهرا)
 • ینگی کهریز

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران