شهرستان بیجار

روستاهای شهرستان بیجار

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بیجار

اسامی روستاهای بیجار استان کردستان به شرح زیر است :

 • علی آباد (سیاه منصور)
 • علی‌آباد (بیجار)

ا

 • اوچ گل
 • اوچ گنبدخان
 • اوچ گنبدسلطان
 • ابراهیم‌آباد (بیجار)
 • احمدآباد (بیجار)
 • اشرف‌آباد قوچ
 • الاگز
 • الوندقلی
 • الپهوت
 • امیراصلان
 • امیرآباد (بیجار)
 • امین‌آباد (بیجار)
 • ایده لو (بیجار)
 • اسلام‌آباد (بیجار)

و

 • ولی بیگ
 • ویسمرید

آ

 • آب‌باریک (بیجار)
 • آزاد ویس سفلی
 • آزاد ویس علیا
 • آغ یازی
 • آغبلاغ حسین خان
 • آغبلاغ طغامین
 • آغبلاغ علی اکبر خان
 • آغچه گنبد
 • آغکند
 • آغکند علیا
 • آقبلاغ چنگ الماس
 • آل کبود

ب

 • باباخان
 • بابارستم (بیجار)
 • باباسرخه
 • باباکرم (بیجار)
 • بابانظر (بیجار)
 • باشوکی
 • باقرآباد (بیجار)
 • بودلا
 • برجگه
 • برگشاد (بیجار)
 • بستاندره
 • بهرام گنبد
 • بیانلو (بیجار)

پ

 • پشت تنگ (بیجار)
 • پهنه بر (بیجار)

ت

 • تازه قشلاق (بیجار)
 • تازه کندمعدن
 • تازه‌آباد (بیجار)
 • تکیه (بیجار)

ج

 • جوروندی
 • جبرئیل (بیجار)
 • جعفر آباد (بخش مرکزی)
 • جعفرآباد (چنگ الماس)
 • جیران (کرانی)

چ

 • چالاب
 • چالی بلاغ
 • چوپی
 • چولجه
 • چپقلو (بیجار)
 • چتاق
 • چشمه ایاز
 • چشمه آدینه
 • چشمه جان قلی
 • چشمه خلیل
 • چشمه روباه
 • چشمه سنگین
 • چشمه قلی
 • چشمه کاظم
 • چشمه کوره
 • چشمه منتش
 • چغورقشلاق
 • چنگیزقلعه
 • چهل امیران (بخش مرکزی)
 • چهل امیران (چنگ الماس)

ح

 • حاجی آباد (کرانی)
 • حاجی‌آباد (بیجار)
 • حسن تیمور علیا
 • حسن‌آباد (بیجار)
 • حسن‌آباد چاروق
 • حسین خان (بیجار)
 • حسین‌آباد (بیجار)
 • حسین‌آباد دمیرچی
 • حسین‌آباد کمرزرد
 • حسین‌آباد گرگان
 • حصارسفید (بیجار)

خ

 • خان‌کندی (بیجار)
 • خانباغی
 • خاندان قلی
 • خودلان
 • خورخوره (بیجار)
 • خوش‌مقام
 • خوشاب (بیجار)
 • خوشه گل
 • خرابه چول ارخ
 • خراسان (بیجار)
 • خرم‌آباد (بیجار)
 • خزردین
 • نقارخان
 • خسروآباد (بیجار)

د

 • داداش کندی
 • دارغیاث
 • دوسر (بیجار)
 • دولت کند
 • دولت یار
 • دولت‌آباد (بیجار)
 • درویش خاکی
 • ده‌بنه (بیجار)
 • دهرقه پیرحسین

ر

 • رحمت‌آباد (بیجار)
 • رستم‌کندی (بیجار)
 • رضاآباد (بیجار)

ز

 • زاغه فولاد
 • زرده کمر
 • زرین جوب (بیجار)
 • زرین‌آباد (بیجار)
 • زیوه (بیجار)
 • زینل (بیجار)
 • تپه محمدی (بیجار)
 • زینل خان (بیجار)

س

 • سایل مایل
 • سبزوار (بیجار)
 • سد تلوار
 • سراب (بیجار)
 • سعدآباد (بیجار)
 • سلامت‌آباد (بیجار)
 • سلطان‌آباد تنبلی
 • سلطان‌آباد چتاق
 • سلطان‌آباد دره ویران
 • سلطان‌آباد قزل تپه
 • سیوری
 • سیدان (بیجار)
 • سید حسین (بیجار)
 • سیرلان
 • سیف علی کندی
 • سیف‌آباد (بیجار)

ش

 • شاه گدار سفلی
 • شوشتری (بیجار)
 • شبرتو
 • شریف کندی (بیجار)
 • شریف‌آباد (بیجار)
 • شهرک (بیجار)
 • شهرک سفلی
 • شیخ بشارت
 • شیرکش سفلی
 • شیرکش علیا
 • شیرین بلاغ (بیجار)

ص

 • صادق‌آباد (بیجار)
 • صلوات‌آباد (بیجار)

ط

 • طهمورث (بیجار)

ع

 • علی بدل
 • علیشاه (بیجار)

ف

 • فتح‌آباد (بیجار)

ق

 • قاوشق
 • قاسم‌آباد وینسار
 • قاضی قوشچی
 • قورت دره
 • قوری‌چای (بیجار)
 • قباسرخ
 • قجور (بیجار)
 • قدیم خان
 • قراجلو (بیجار)
 • قراطوره
 • قرخلر (بیجار)
 • قره بلاغ میانکوه
 • قره‌بلاغ (بیجار)
 • قره پالچوق
 • قره دربند
 • قره محمدلو
 • قزانقره
 • قزل آغاج
 • قزل‌بلاغ (بیجار)
 • قزل تپه (بیجار)
 • قزل علی
 • قزل‌کند سفلی
 • قزل کند علیا
 • قزلجه (بیجار)
 • قشلاق حسن خان
 • قشلاق خانه
 • قشلاق لو
 • قشلاق نوروز
 • قمچقای (بیجار)
 • قمدره
 • قمشلو (بیجار)
 • قیطاس
 • قینرجه (بیجار)

ک

 • کاکاعباس
 • کانی کن
 • کوتان سفلی
 • کورکوره
 • ک

  • کچه گنبد
  • کچه گنبد (بیجار)
  • کریم‌کندی
  • کلوچه (بیجار)
  • کلک (بیجار)
  • کله زان
  • کنامار
  • کهریز (بیجار)
  • کهل (بیجار)

  گ

  • گاوبازه (بیجار)
  • گاودانه‌زار
  • گوجه کند
  • گوگ‌تپه (بیجار)
  • گوگقاش
  • گوندگ
  • گراچقا (بیجار)
  • گرگین (بیجار)
  • گره چقا (بیجار)
  • گل‌بلاغ (بیجار)
  • گل تپه طغامین
  • گل قشلاق (بیجار)
  • گل‌بلاغ سفلی
  • گلستانه (بیجار)
  • گنبدحاجی
  • گنبدی (بیجار)

  م

  • ماقوت
  • مبارک‌آباد (بیجار)
  • محمدآباد (بیجار)
  • محمدآباد علی اکبر خان
  • محمدآباد نیل
  • مخور (بیجار)
  • مدک (بیجار)
  • مرادی (بیجار)
  • مغانلو (بیجار)
  • مهرآباد (بیجار)
  • میرک (بیجار)
  • میدان مظفرخان

  ن

  • نوبهار (بیجار)
  • نورمحمدکندی
  • نوشاد (بیجار)
  • نجف‌آباد (بیجار)
  • ندری
  • نگارستان (بیجار)

  ه

  • هشتادجفت
  • همایون (بیجار)

  ی

  • ینگی ارخ (بیجار)
  • ینگی کند (چنگ الماس)
  • ینگی کند (بیجار)
  • ینگی‌آباد (بیجار)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران