شهرستان بیرجند

روستاهای شهرستان بیرجند

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان بیرجند

اسامی روستاهای بیرجند استان خراسان جنوبی به شرح زیر است :

ا

 • اوجاد
 • اوجان (بیرجند)
 • اروشه پایین
 • ارویز (بیرجند)
 • اسو (بیرجند)
 • اسفهرود
 • اسنان
 • اغلدر
 • اکبرآباد (باقران)
 • القار
 • القور
 • امیرآباد پایین
 • امیرآباد شیبانی

و

 • واشان
 • ورقنه

ب

 • باتجگ
 • باغ دهنه
 • باغ منظریه
 • بویک وسطی
 • بجد
 • برج زیاد
 • برزج
 • برزگان
 • بزقنج
 • بلنجاب
 • بنگ‌آباد
 • بهلگرد
 • بیدخت (بیرجند)
 • بیدخت (گازار)
 • بیدسک
 • بیست‌کنج

پ

 • پسوج
 • پیرانج (بیرجند)
 • پیشکوه علیا

ت

 • تنگل بالا

ج

چ

 • چاج
 • چشمه مولید
 • چهکند

ح

 • حاجی‌آباد (القورات)
 • حاجی‌آباد (باقران)
 • حصار سنگی (بیرجند)

خ

 • خونیک (القورات)
 • خراشاد
 • خزان (بیرجند)
 • خنگ (بیرجند)

د

 • دارج
 • دره‌گزان سفلی
 • دستگرد (بیرجند)
 • دل‌آباد (بیرجند)
 • دهل‌کوه
 • ده‌نو (بیرجند)

ر

 • راهدارخانه (بیرجند)
 • روبخت
 • روشناوند (بیرجند)
 • رویخت
 • رچ
 • رزوک
 • رقیه‌آباد
 • رهنیچ

ز

 • زیراج

س

 • ساقدر
 • ساقی (بیرجند)
 • سورگ (بیرجند)
 • سرآسیاب (بیرجند)
 • سرچاه تازیان
 • سرحد (بیرجند)
 • سنگ‌آباد (بیرجند)
 • سیسکان

ش

 • شاخن
 • شارقنج
 • شوشود
 • ش

  • شریف‌آباد (بیرجند)
  • شکرانه (بیرجند)

  ص

  • صدگل

  ط

  • طورمان

  ع

  • عباس‌آباد (بیرجند)
  • علی‌آباد داورآباد
  • علی‌آباد لوله

  غ

  • غیوک

  ف

  • فورجان
  • فلارگ

  ک

  • کوچ (بیرجند)
  • کورگز بالا
  • کوشک (بیرجند)
  • کلاته بجدی
  • کلاته نو (بیرجند)
  • کلاج درگ

  گ

  • گازار
  • گوگچین
  • گلون‌آباد (بیرجند)

  م

  • ماسن
  • مافریز
  • ماهوسک
  • ماهوک
  • مولید
  • مبارک‌آباد (بیرجند)
  • محمودآباد، بیرجند
  • مروک
  • مرقچ
  • مرک (بیرجند)
  • مزداب (بیرجند)
  • مهموئی (بیرجند)
  • مهیاباد
  • میریک

  ن

  • نوده (بیرجند)
  • نوغاب چیک
  • نوغابچیک
  • نوفرست
  • نوگیدر
  • نویک
  • نقنج

  ه

  • هادرباد علیا

  ی

  • یهن


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران