شهرستان تالش

روستاهای شهرستان تالش

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تالش/طوالش

اسامی روستاهای تالش استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • اوا (طوالش)
 • اوتار (طوالش)
 • اوتارمحله شیرآباد
 • اوله کری اسالم
 • اوله کری طولارود
 • ارباسر
 • اسب بونی
 • اسب سرا
 • اسبوسرا
 • اشیک آغاسی
 • اگری بوجاق (طوالش)
 • الالان قدیم
 • الله‌ده
 • اله‌ده
 • امیربیگلو
 • انوش‌محله
 • انوش‌محله جوکندان
 • انون
 • انبو
 • ایلکوفی

و

 • وارده سرا
 • ورگه‌دره
 • وزنه سر (طوالش)
 • وسی
 • وله‌چول
 • ونه خونی
 • ونیستان
 • ویزادشت
 • ویزنه
 • ویش خس محله

آ

 • آجه
 • آسیاب شم
 • آق‌اولر

ب

 • بابالومحله
 • بازارگاه (طوالش)
 • باغشلومحله
 • بالاده (طوالش)
 • بالاژیه
 • بالامحله‌چوبر
 • بوراسرا
 • بخش حیاطی
 • بداغ محله
 • برون بالا
 • برون پایین
 • برزگرو
 • بره پشت
 • بسک (طوالش)
 • بلوره پشت
 • بنون
 • بیابند
 • بیجاربین (طوالش)
 • بیلیابین

پ

 • پالوته
 • پستان سر
 • پشته (طوالش)
 • پشته هیر
 • پلاسی
 • پنبه پشته
 • پی سرا (طوالش)
 • پیرهرات

ت

 • تازه‌آباد (طوالش)
 • تخته (طوالش)
 • تخته پوری
 • ترشابور
 • ترک محله الالان
 • ترک‌محله (طوالش)
 • تقی سرا
 • تکی‌آباد
 • تمشه لامه
 • تن دبین
 • تنبو
 • تنگاب
 • تنگده طول گیلان
 • تی تک

ج

 • جوکندان بزرگ
 • جولندان
 • جماکوه
 • جنگ میره

چ

 • چاره‌سو
 • چاله بیجار
 • چاله خونی
 • چوواژیه
 • چوپان محله
 • چولاده
 • چخره‌محله
 • چلونه سر

ح

 • حاج بهرام محله
 • حاج شهبازمحله
 • حاج یداله‌محله
 • حاجیه محله
 • حایمر
 • حسن دایرمان
 • حیان
 • حیله‌سرا

خ

 • خاصه‌سرا
 • خاله سرای پنجاه ونه
 • خاله سرای پنجاه وهفت
 • خانقاه بالا و پایین
 • خواجه‌کری
 • خواجه‌گری
 • خودکارمحله
 • خرجگیل
 • خرخونی
 • خطاییه
 • خطبه سرا
 • خلج‌لر
 • خلخالیان (طوالش)
 • خلیان (طوالش)
 • خلیفه‌گری
 • خلیله‌سرا (طوالش)

د

 • داوان
 • دواهیل
 • دودده
 • دولبین
 • دوله‌زمین
 • دوله‌سر
 • دخاله‌کوه
 • درازلو
 • درازمحله (طوالش)
 • دروارمحله
 • درزگری
 • دریابن (روستا)
 • دهنه سیاه درون
 • دیراکری
 • دیزگاه
 • دیزگاه محله
 • دیگه‌سرا

ر

 • راهنمامحله
 • رودبارسرا (طوالش)
 • روهام بیک محله
 • رزوان
 • رزه (طوالش)
 • رستم محله
 • رسمجی
 • رکو
 • رندل
 • رنده سر
 • رنگرج‌محله
 • ریک حویق

ز

 • زربیل (طوالش)
 • زرمی
 • زمان محله
 • زمری
 • زنده‌کش

س

 • سوباتان
 • سوتاپارا
 • سوراپشت
 • سوست
 • سوهاجر
 • سئون سر
 • ستوم
 • سراگاه
 • سرداب‌هونی
 • سردآب‌خانه پشت
 • سفیدسنگان (طوالش)
 • سله یوردی
 • سی بستان
 • سیاپشت
 • سیاه بیل (طوالش)
 • سیاه جعفر
 • سیاهونی
 • سیاه‌چال (طوالش)
 • سیاه‌کت
 • سیاهگل
 • سیدلر (طوالش)
 • سیدمحله شیرآباد
 • سیغ چال
 • سیله سر
 • سیناهونی

ش

 • شادرسول
 • شادگلدی محله
 • شادمیلرزان
 • شرکت بی‌سیم گاز
 • شلقون
 • شیخ سرا
 • شیخ‌محله (طوالش)
 • شیرآباد (طوالش)
 • شیرآبادمحله
 • شیلان (طوالش)
 • شیله وشت

ص

 • صولی‌محله
 • صیدگاه حویق

ط

 • طاهربیک محله
 • طولارود بالا
 • طولارود پایین

ع

 • علی‌سرا (طوالش)
 • عنوی
 • عنبراپشت

غ

 • غریب‌محله (طوالش)

ق

 • قراخان محله
 • قروق
 • قره‌داشت
 • قلعه بین (طوالش)
 • قلعه بین یوردی
 • قلعه چال
 • قلعه‌دوش
 • قلعه‌زا
 • قنبرمحله (طوالش)
 • قندی سرا

ک

 • کاربند
 • ک

  • کیشاویشه سفلی
  • کیشاویشه علیا

  گ

  • گتگسرا
  • گروف
  • گل (طوالش)
  • گیجو
  • گیسوم
  • گیلانده
  • گیلک محله الالان

  ل

  • لاچومحله
  • لاکاتشم
  • لوابن
  • لواچال
  • لواده
  • لورون
  • لومه دشت
  • لپاقاصدق
  • لتن پرت
  • لتیین
  • لر (طوالش)
  • لرزده
  • لک (طوالش)
  • للکه پشته
  • للکه‌محله
  • لمیر (طوالش)
  • لمیرسفلی
  • لنبه
  • لنزا
  • لنزی
  • لیر (طوالش)
  • لیسارا
  • لیسارمحله
  • لیشکی

  م

  • ماشین‌خانه
  • متش
  • متلادشت
  • مثلاکوه
  • محروم‌زومه
  • محمودآباد (طوالش)
  • محمدعلی یوردی
  • مردوان
  • مریان
  • مریم گلشن
  • مژده‌علی
  • مسجدقباقی
  • مسکین (طوالش)
  • مشگدی
  • مطالع سرا
  • مظلم کم
  • مکش
  • ملامحله (طوالش)
  • میانده پایین
  • میانکوه (طوالش)

  ن

  • ناو (طوالش)
  • ناوان
  • ناوبالا
  • ناوپایین
  • نارنج دول
  • نو (طوالش)
  • نوده (طوالش)
  • نومندان
  • نصورمحله
  • نعلبند (طوالش)
  • نقله‌کش
  • نمازی محله
  • نماهونی
  • نیک کری

  ه

  • هونیش
  • هرندان
  • هره شوندشت
  • هره‌دشت
  • هشتروچونی
  • هله دمه
  • هلیس
  • هماسر
  • هنده گران
  • هنزنی
  • هنزنی بالا
  • هودی

  ی

  • یاری‌محله
  • یگانه محله
  • ییلاق‌ویزنه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران

 • تالش در ۲۱ دی ۱۳۹۷

  با سلام
  تالش از شهرستانهای استان گیلان می باشد.