شهرستان تربت حیدریه

روستاهای شهرستان تربت حیدریه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تربت حیدریه

اسامی روستاهای تربت حیدریه استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • اومی
 • آب باریک سفلی (تربت حیدریه)
 • آب باریک علیا (تربت حیدریه)
 • آبرود (تربت حیدریه)
 • احمدآباد خزائی
 • احمدآباد شیخ
 • اسدآباد (پایین ولایت)
 • اسدآباد (تربت حیدریه)
 • اسدیه (تربت حیدریه)
 • اسفیوخ
 • اسفیز
 • اسلام‌آباد خلج
 • اغویه (تربت حیدریه)
 • اقداش (تربت حیدریه)
 • اکبرآباد (تربت حیدریه)
 • الله‌آباد (تربت حیدریه)
 • امیرآباد (تربت حیدریه)
 • انبیس

و

 • واسط (تربت حیدریه)

آ

 • آبدارو

ب

 • باغ میون
 • بوری‌آباد
 • برس (تربت حیدریه)
 • بسک (تربت حیدریه)
 • بکاول (تربت حیدریه)
 • بنهنگ
 • بیدستان (تربت حیدریه)
 • بیسقفیزن

پ

 • پاگدار بادور
 • پوستین دوز (تربت حیدریه)
 • پده (تربت حیدریه)
 • پنگی
 • پیش‌آخور

ت

 • تجرود (تربت حیدریه)
 • تروسک
 • ترقی (تربت حیدریه)
 • تلخ بخش

ث

 • ثابتی (تربت حیدریه)

ج

 • جوادیه (تربت حیدریه)

چ

 • چاه دیمکاران
 • چولانک سفلی
 • چهارتخته کوک
 • چهاردرخت
 • چینگ کلاغ

ح

 • حاجی بیگی
 • حاجی یار
 • حوض سرخ (تربت حیدریه)
 • حصار (تربت حیدریه)
 • حصارجلال
 • حصاریزدان
 • حیدرآباد (تربت حیدریه)

خ

 • خورش بر
 • خورشانه
 • خورق
 • خدابنده (تربت حیدریه)
 • خرم (تربت حیدریه)

د

 • داوریه
 • دافی (تربت حیدریه)
 • دامسک
 • دوغشک
 • درخت سنجد (تربت حیدریه)
 • ده پایین (تربت حیدریه)
 • ده منار

ر

 • رودخانه (تربت حیدریه)
 • رودمعجن
 • رباطمیان دشت
 • رزگ (تربت حیدریه)
 • رقیچه

ز

 • زرکک (تربت حیدریه)
 • زمان‌آباد (تربت حیدریه)

س

 • سربالا (تربت حیدریه)
 • سرخ‌آباد (تربت حیدریه)
 • سرکاریز (تربت حیدریه)
 • سرهنگ (تربت حیدریه)
 • سریشا
 • سلطان‌آباد (تربت حیدریه)
 • سنجدپور
 • سنگل‌آباد
 • سی چوب
 • سیوکی

ش

 • شوربیگ
 • شورحصار
 • شترخسب
 • شیخ ابوالقاسم
 • شیرآباد (تربت حیدریه)
 • شیله گشاد

ص

 • صومعه (تربت حیدریه)
 • صنوبر (تربت حیدریه)

ض

 • ضیاالدین علیا

ط

 • طاهرآباد (تربت حیدریه)

ع

 • عباس‌آباد (تربت حیدریه)
 • عبدآباد (تربت حیدریه)
 • عرب‌آباد (تربت حیدریه)
 • عریان
 • عسگرد
 • علاقه
 • علی‌آباد (تربت حیدریه)
 • عمادیه سفلی

غ

 • غنچی

ف

 • فتح‌آباد (تربت حیدریه)
 • فخرآباد (تربت حیدریه)
 • فدرد
 • فدیهه
 • فرزق
 • فهندر

ق

 • قوزان (تربت حیدریه)
 • قجاق
 • قشرباط
 • قلعه نو (تربت حیدریه)
 • قلعه نو مستوفی
 • قندشتن

ک

 • کاج درخت
 • کاریزک خوجوئی
 • کامه سفلی
 • کامه علیا
 • کوهی (تربت حیدریه)
 • کته تلخ
 • کریم‌آباد (تربت حیدریه)
 • کسگک
 • کل قری
 • کلاته ثم
 • کلاته حسن (تربت حیدریه)
 • کلاته شیخان
 • کلاته علی سیاه

گ

 • گرماب (تربت حیدریه)
 • گشن (تربت حیدریه)

م

 • مورشک
 • محمودآباد (تربت حیدریه)
 • محمودآباد، تربت حیدریه
 • مختاری (تربت حیدریه)
 • مزجرد
 • مست‌علی (تربت حیدریه)
 • ملک‌آباد (تربت حیدریه)
 • منظر (تربت حیدریه)

ن

 • نوری (تربت حیدریه)
 • نوژه (تربت حیدریه)
 • نسر
 • نصرت‌آباد (تربت حیدریه)
 • نظامیه (تربت حیدریه)

ی

 • یحیی‌آباد (تربت حیدریه)
 • یک لنگی علیا


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران