شهرستان تفت

روستاهای شهرستان تفت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان  تفت

اسامی روستاهای تفت استان یزد به شرح زیر است:

 • علی‌آباد (تفت)
 • علی‌آباد صدری
 • علی‌آباد نوابی
 • علی‌آبادک (تفت)

ا

 • ابراهیم‌آباد (تفت)
 • آب‌گردو (تفت)
 • احمدآباد (تفت)
 • احمدآباد ابشاهی
 • احمدآباد رشتی
 • احمدخان (تفت)
 • اردان (تفت)
 • ازبک (تفت)
 • اسپیداروک
 • اسپیدر
 • استارج
 • استریج
 • اسلام‌آباد (تفت)
 • اسلامیه (تفت)
 • اقبال‌آباد (تفت)
 • اکبرآباد (تفت)
 • الله‌آباد (تفت)
 • امیرآباد (تفت)
 • امیریه (تفت)
 • اهرک
 • ایزدآباد (تفت)

و

 • وزیری (تفت)
 • وقفک

آ

 • آب پرکریم
 • آشنایی (تفت)

ب

 • باز (تفت)
 • بازوک ارباب
 • بازوک ملک
 • باغ بید (تفت)
 • باغ خاتون
 • باغ کهله
 • باغ مهدی
 • باغ میان
 • باغ نو (تفت)
 • باغستان (تفت)
 • باقرآباد (تفت)
 • باقی‌آباد (تفت)
 • بامسار
 • بحرالغریب
 • بخ
 • برخون
 • بردستان (تفت)
 • برزوک
 • بزگ‌آباد
 • بشری
 • بنادکوک دیزه
 • بندازون
 • بنستان (تفت)
 • بیداخوید
 • بیدستان (تفت)
 • بیده سرک
 • بیشه (تفت)
 • بین‌آباد

پ

 • پودونه
 • پندر (تفت)

ت

 • توتک (تفت)
 • توده (تفت)
 • توران‌پشت
 • ترکان‌آباد
 • ترلا
 • تقی‌آباد (تفت)
 • تنگادهانه
 • تنگ‌آباد
 • تنگله (تفت)

ج

 • جان برازان
 • جوزستان (تفت)
 • جلال‌آباد (تفت)
 • جلیل‌آباد (تفت)
 • جهان‌آباد (تفت)

چ

 • چاه سرخ (تفت)
 • چاهوک (تفت)
 • چشمه نو
 • چم (تفت)
 • چنارک (تفت)

ح

 • حاجی حسین
 • حاجی علی‌بمان
 • حاجی مراد (تفت)
 • حاجی‌آباد (تفت)
 • حاجی‌آباد بالا
 • حجت‌آباد (تفت)
 • حسن‌آباد (تفت)
 • حسن‌آباد دره زرشک
 • حسن‌آباد کوار
 • حسن‌آباد مرشد
 • حسین‌آباد (تفت)
 • حسین‌آباد پشمی
 • حسین‌آباد جنگل (تفت)
 • حسین‌آباد شورابه
 • حسین‌آباد شفیع پور
 • حسین‌آباد کلاگوشی
 • حسین‌آباد نواب
 • حسینی (تفت)
 • حکیم‌آباد (تفت)
 • حیدرآباد (تفت)

خ

 • خامس‌آباد
 • خود بالا
 • خود پایین
 • خوره سفلی
 • خداآباد بالا
 • خداآباد پایین
 • خرگوشی (تفت)
 • خسکک
 • خشک‌آباد (تفت)
 • خضرآباد (تفت)
 • خلیل‌آباد (تفت)
 • خیرآباد (تفت)

د

 • دامک علی‌آباد
 • دولت‌آباد (تفت)
 • دربباغ
 • دربه
 • درچنارک
 • دره زرشک
 • دره سیر
 • دره گازه
 • دره گل (تفت)
 • دره‌شیر (تفت)
 • دستجرد (تفت)
 • دشت‌آباد (تفت)
 • دشتک سفلی (تفت)
 • دشتک علیا (تفت)
 • ده بالا (تفت)
 • ده شیر (تفت)
 • دیزران

ر

 • راستی
 • رودبزان
 • ربیع‌آباد (تفت)
 • رحیم‌آباد (تفت)
 • رشکوئیه
 • رضاآباد (تفت)
 • رعدآباد
 • رمه کوه
 • ریزآب (تفت)

ز

 • زیرباغ شاه
 • زین‌آباد (تفت)
 • زینل (تفت)

س

 • سانیج
 • سورآباد
 • سورک (تفت)
 • سبز وحدت
 • سرتل (تفت)
 • سرچشمه (تفت)
 • سعدآباد (تفت)
 • سعیدآباد (تفت)
 • سلطان‌آباد (تفت)
 • سلطانب
 • سنگدراز
 • سیف الدین (تفت)

ش

 • شاه‌نشین (تفت)
 • شواز
 • شورآب مور
 • شورک (تفت)
 • شریف‌آباد (تفت)
 • شمس‌آباد (تفت)
 • شیخ علیشاه

ص

 • صادق‌آباد (تفت)
 • صالح‌آباد (تفت)
 • صدیق‌آباد
 • صمصام‌آباد

ط

 • طزرجان

ع

 • عباس‌آباد (تفت)
 • عبدالرضاخانی
 • عبدالله (تفت)
 • عسکریه (تفت)
 • عشق‌آباد (تفت)
 • عصمت‌آباد (تفت)
 • علی‌قلی

غ

 • غیاث‌آباد (تفت)

ف

 • فاطمیه (تفت)
 • فتح‌آباد (تفت)
 • فخرآباد (تفت)
 • فیض‌آباد (تفت)

ق

 • قرق (تفت)
 • قلعه‌خان (تفت)
 • قلندری (تفت)

ک

 • کوکب‌آباد
 • کردآباد (تفت)
 • کریم‌آباد (تفت)
 • کلبعلی (تفت)
 • کهتوک
 • کهدوئیه

گ

 • گاریز سفلی
 • گاریز علیا
 • گودبید
 • گورآب (تفت)
 • گویجک
 • گزومه
 • گلویک سفلی
 • گلویک علیا

ل

 • لاخواجه
 • لادرک
 • لای احمد
 • لای بیدون
 • لای تاریک
 • لای شورونه
 • لای فراشاهی
 • لای کره
 • ل

  • لعل‌آباد (تفت)

  م

  • مور (تفت)
  • مورک (تفت)
  • مورلاک
  • مبارکه (تفت)
  • محسن‌آباد (تفت)
  • محله بغل
  • محمودآباد (تفت)
  • محمودآباد ناصری
  • محمودآباد، بنادکوک
  • محمودآباد، سخوید
  • محمودحسین
  • محمدآباد (تفت)
  • محمدآباد سعیدآباد
  • محمدآباد فلاح
  • محمدآباد نیلچی
  • محمدآباد، دهشیر
  • محمدآباد، سخوید
  • محمدآباد، گاریزات
  • محمدجانی
  • مزرعه پسند
  • مزرعه خسرو سخوید
  • مزنگ (تفت)
  • مشغله‌زار
  • منصورآباد (تفت)
  • منصوری (تفت)
  • مهدی‌آباد (تفت)
  • میرهاشم

  ن

  • نورآباد (تفت)
  • نجف‌آباد (تفت)
  • نصرآباد (تفت)
  • نصرت‌آباد (تفت)
  • نیم‌فرسخی

  ه

  • هاونگ
  • هادی خانی (تفت)
  • هاشم‌آباد (تفت)
  • همت‌آباد (تفت)

  ی

  • یوردک بالا


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران