شهرستان تنکابن

روستاهای شهرستان تنکابن

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تنکابن

اسامی روستاهای تنکابن استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • آبکوله‌سر بزرگ
 • آبکوله سرکوچک
 • احمدسرا (تنکابن)
 • آخوندمحله (تنکابن)
 • استخرسر (تنکابن)
 • اسدآباد (تنکابن)
 • اشکورمحله
 • اغوزکتی (تنکابن)
 • اغوزکله (تنکابن)
 • آقامقیم‌محله
 • اکبرآباد (تنکابن)
 • الکله
 • امام‌زمین
 • امامزاده قاسم (تنکابن)
 • امیرآباد (تنکابن)
 • امین‌آباد (تنکابن)
 • آهک‌چال
 • ایثارده

و

 • واچک
 • ورزمین
 • ولگ‌سر
 • ولمرود
 • ولی‌آباد (تنکابن)

آ

 • آبکله سر بزرگ
 • آرود
 • آش‌محله

ب

 • بابولات
 • بازارمحله (تنکابن)
 • باغ‌نظر
 • بالا اشتوج
 • بالابند
 • بالاس
 • بالاشیرود
 • برامسر
 • برسه
 • برسیبور
 • بندبن (تنکابن)
 • بهکله

پ

 • پائین‌اشتوج
 • پائین‌شیرود
 • پرچین‌پشته
 • پردارم
 • پرده‌سر
 • پس‌چال
 • پسکلایه بزرگ
 • پشت‌جوب
 • پل‌سرا
 • پلت‌کله
 • پلط‌هاله
 • پلطان
 • پلطداربن
 • پلنگ‌آباد علیا
 • پلهم‌دشت
 • پیش‌ششار

ت

 • توبن (تنکابن)
 • تودارک
 • توساکتی
 • توساکله
 • توکله
 • تشکون
 • تقی‌آباد (تنکابن)
 • تلوسرک
 • تلوسرمحله
 • تمشکل
 • تمی‌جانک
 • تنگدشت
 • تیل‌پرده‌سر

ج

 • جل آخوندمحله
 • جل چلاسر
 • جلیل‌آباد (تنکابن)
 • جیربالان
 • جیرسرا (تنکابن)

چ

 • چاره‌سر
 • چالو (تنکابن)
 • چرخچی‌محله
 • چکاده
 • چلاسر
 • چناربن (تنکابن)

ح

 • حاتم‌سرا
 • حاجته
 • حاجی‌آباد (تنکابن)
 • حبیب‌آباد (تنکابن)
 • حرآباد (تنکابن)

خ

 • خانیان (تنکابن)
 • خوبان‌رزگاه
 • خرماکله
 • خزرکنار
 • خشکبور
 • خشکرود (خرم‌آباد)
 • خشکرود (تنکابن)
 • خلخال‌محله جدید
 • خلخال‌محله قدیم
 • خم‌گردن

د

 • داربار
 • داس‌دره
 • درازلات
 • درویش‌سرا
 • درجان
 • دهگاه (تنکابن)
 • دیزپشت
 • دیمرون
 • دینارسرا

ذ

 • ذلم

ر

 • راور (تنکابن)
 • رودباری‌کنار
 • رودپشت (تنکابن)
 • رودگرمحله
 • رستم‌پشته
 • رشیدیه
 • رضامحله (تنکابن)
 • رمج‌محله

ز

 • زوار (تنکابن)
 • زروج‌محله
 • زردکند
 • زمین‌بن

س

 • سوای
 • سورگلو
 • سراسبی‌لات
 • سرواش‌پشته
 • سربالان
 • سربود
 • سرپل (تنکابن)
 • سرفقیه‌آباد
 • سرن (تنکابن)
 • سفیداب (تنکابن)
 • سلچ‌انبار
 • سلیم‌آباد (تنکابن)
 • سلیمان‌آباد (تنکابن)
 • سلیمان‌محله (تنکابن)
 • سنگرده
 • سیاورز
 • سیاه‌بند
 • سیف‌محله

ش

 • شاغوزکله
 • شانه‌تراش‌محله
 • شبخوس‌کول
 • شریف‌آباد (تنکابن)
 • شعیب‌کلایه
 • شکارپشته
 • شمس‌آباد (تنکابن)
 • شهرستانک (تنکابن)
 • شهرک اسلام‌آباد (تنکابن)
 • شیروان‌محله
 • شیرج‌خیل
 • شیرج‌محله بزرگ
 • شیرج‌محله کوچک

ص

 • صادق‌آباد (تنکابن)
 • صالح‌آباد (تنکابن)

ط

 • طالش‌محله (تنکابن)
 • طاهرک‌محله

ع

 • عبدالله‌آباد (تنکابن)
 • عزیزآباد (تنکابن)
 • عسگری‌آباد
 • عسل‌محله
 • عظیمیه (تنکابن)
 • علی‌آباد (تنکابن)
 • علی‌آباد فقیه محله
 • عماریه

ف

 • فقیه‌آباد
 • فقیه‌محله
 • فلک‌ده
 • فهرست روستاهای شهرستان تنکابن

ق

 • قاشق‌تراش‌محله
 • قاضی‌محله
 • قلعه‌سر (تنکابن)
 • ق

  • قلعه‌گردن (تنکابن)

  ک

  • کاوه‌ملک
  • کاردگرمحله (تنکابن)
  • کارکوه
  • کاسه‌گرمحله
  • کاظم‌آباد (تنکابن)
  • کوتی‌بازار
  • کوه‌سر
  • کبودکلایه
  • کتاله‌سرا
  • کترا
  • کترولات
  • کچانک
  • کرات‌چال
  • کرات‌کله
  • کراجوب‌کنار
  • کرف (تنکابن)
  • کرن (تنکابن)
  • کشکو (تنکابن)
  • کل‌لات
  • کلاچ‌پا
  • کلنگه
  • کلیشم (روستا)
  • کمیلیه
  • کنارور
  • کندسر (تنکابن)
  • کنسکو

  گ

  • گاوپل
  • گراکو (تنکابن)
  • گرماپشته
  • گل‌زاربن
  • گل‌محمدلنگه
  • گلستان‌محله
  • گلعلی‌آباد
  • گلیجان
  • گیل‌محله

  ل

  • لات‌سیاه‌مشته
  • لات‌کنار
  • لوله‌ده
  • لپاسر
  • لتاک
  • لرزبن
  • لشتو
  • لشگرک (تنکابن)
  • لیچ‌کوه
  • لیره‌سر
  • لیه (تنکابن)

  م

  • مازوبن سفلی
  • مازوبن علیا
  • مازولنگاسر
  • مازندران‌محله (تنکابن)
  • مجتمع مسکونی فرهنگیان
  • محمدآباد (تنکابن)
  • مران
  • مرتع پیازپشته
  • مرتع شلندان
  • مرتع مراد
  • مرزک
  • مزرعه اشتیاس
  • مسلم‌آباد (تنکابن)
  • معلم‌آباد
  • مکرود
  • ملاحاجی‌محله
  • ملاعظیم‌رزگاه
  • منصورآباد (تنکابن)
  • مهاجرآباد
  • مهدی‌آباد (تنکابن)
  • مهران (تنکابن)
  • میان‌رود (تنکابن)
  • میاندج‌محله
  • میان‌سرا
  • میانکوه حسین‌آباد
  • میانکوه سادات
  • میانکوه‌محله
  • میرشمس‌الدین

  ن

  • ناحیه صنعتی
  • نارنج‌داربن
  • نورالدین‌محله
  • نوشا (تنکابن)
  • نرس
  • نسام‌گام
  • نصیرآباد (تنکابن)
  • نعمت‌آباد (تنکابن)
  • نعیم‌آباد (تنکابن)
  • نیل‌کلایه

  ه

  • هاله‌کله
  • هراتبر (تنکابن)
  • هلوان بالا
  • هلوان پایین
  • هلوکله (تنکابن)
  • همت‌آباد (تنکابن)
  • همرودبن
  • همش‌بور

  ی

  • یاندشت بالا
  • یوج (تنکابن)
  • یوسف‌آباد (تنکابن)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران