شهرستان تنگستان

روستاهای شهرستان تنگستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تنگستان

اسامی روستاهای تنگستان استان بوشهر به شرح زیر است :

ا

 • احشام جمال
 • احشام حاج‌خورشید
 • احشام سرتل
 • احمدآباد (تنگستان)
 • اشور
 • اشکالی
 • اشکالی زائرحسین
 • اشکالی سیدی
 • اشکالی عوض‌حسین
 • اشکالی محمدحاجی
 • اشی
 • انبارک (تنگستان)

آ

 • آب‌بویی
 • آمار (تنگستان)

ب

 • بازوئی
 • باشی
 • باغچه جنوبی
 • باغچه شمالی
 • باغک جنوبی
 • باغک شمالی
 • بوالخیر
 • بوجیکدو
 • بربو
 • بریکان
 • بنجو
 • بنه‌گز
 • بنیان (تنگستان)

پ

 • پهلوان‌کشی

ت

 • تکون
 • تلخ‌آبریز
 • تلخ‌آبیه

ج

 • جائینک
 • جمالی زایرحسین

چ

 • چاه‌گاه (تنگستان)
 • چاه‌پهن (تنگستان)
 • چاه‌پیر
 • چاه‌تلخ جنوبی
 • چاه‌تلخ شمالی
 • چهارتل

ح

 • حاجی‌آباد (تنگستان)
 • حسین‌سادنی
 • حیدری (تنگستان)

خ

 • خورشهابی
 • خورموجی
 • خیاری
 • خیش‌اشکن

د

 • دلارمدی
 • دلوار
 • دم‌روباه‌دان
 • ده‌نو (تنگستان)

ر

 • رستمی (بوالخیر تنگستان)
 • رستمی (دلوار تنگستان)

ز

 • زایرابراهیمی
 • زیادمال
 • زیراهک

س

 • سالم‌آباد
 • سربستی
 • سمل جنوبی
 • سمل شمالی
 • سمیل‌علی
 • سه‌چاه (تنگستان)

ش

 • شورکی
 • شیرمرد

ع

 • عالی‌چنگی
 • عالی‌حسینی
 • عامری (تنگستان)
 • علی‌آباد جائینک
 • علی‌محمدی

ق

 • قایدابراهیمی
 • قباکلکی
 • قنبری (تنگستان)

ک

 • کاکلی (تنگستان)
 • کری (تنگستان)
 • کلات (تنگستان)
 • کناربنی
 • کنارپزو
 • کناری (تنگستان)
 • کیدی

گ

 • گادوئی
 • گاهی
 • گورک خورشیدی
 • گورک دژگاه
 • گورک سادات
 • گورک سلیمانی
 • گورک کله‌بندی
 • گورک محمدرحیمی
 • گرگور (تنگستان)
 • گشی (تنگستان)
 • گلکی
 • گلنگون

ل

 • لیلک

م

 • محمدطاهری
 • محمدعامری
 • محمدعبدی
 • مخدان (تنگستان)
 • مزارحسینی
 • مل‌گپ
 • منصوری وسطی
 • منصوری جنوبی
 • منصوری شمالی
 • منگلی (تنگستان)

ه

 • هدکان

ی

 • یخ (تنگستان)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران