شهرستان تکاب
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان تکاب

اسامی روستاهای تکاب استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

 • علیابادنخوددره

ا

 • اوچ‌حصار
 • اوغول‌بیگ
 • احمدآباد سفلی (تکاب)
 • احمدآباد علیا (تکاب)
 • اسمان‌بلاغی
 • اغبلاغ علیا (تکاب)
 • اغبلاغ‌همدانی
 • اقدره سفلی
 • اقدره علیا
 • اقدره‌وسطی
 • اق‌قلعه (تکاب)
 • الاسقل
 • الوچلوی سفلی
 • الوچلوی علیا
 • امین‌آباد (تکاب)
 • انگورود (تکاب)
 • ای‌قلعه‌سی

آ

 • آرپاچایی (تکاب)
 • آقابیک
 • آق‌اتاق

ب

 • بابانظر (تکاب)
 • بادخرید
 • بادمحمود
 • باش‌برات
 • بدرلو

ت

 • تازه‌کندنصرت‌آباد
 • تاشه‌کبود
 • تپه‌بور (تکاب)
 • ترمکچی
 • تمای

ج

 • جداقیه (تکاب)

چ

 • چوپلو
 • چپدره
 • چراغ‌تپه سفلی
 • چراغ‌تپه علیا
 • چهارقلعه
 • چیچکلو (تکاب)

ح

 • حاج‌بابای علیا
 • حاجی‌بابای سفلی
 • حاجی‌بابای‌وسطی
 • حسن‌آباد (تکاب)

د

 • داشبلاغ (تکاب)
 • داش‌قزقاپان
 • دورباش
 • درویش‌رش
 • دل‌دلبلاغی

ر

 • چهارطاق (تکاب)

ز

 • زره‌شوران
 • زنهارکندی

س

 • ساری‌باغ
 • ساری‌قورخان

ش

 • شیرمرد (تکاب)

ط

 • طاس‌کند
 • طومارکندی

ع

 • عربشاه (تکاب)

ف

 • فیض‌آباد (تکاب)

ق

 • قوجه
 • قوشابلاغ
 • قوشخانه علیا
 • قجور (تکاب)
 • قراول‌خانه (تکاب)
 • قرخلو (تکاب)
 • قره‌بابا (تکاب)
 • قره‌بلاغ (تکاب)
 • قره‌عمر
 • قره‌قیه (تکاب)
 • قره‌ناز
 • قزل‌قشلاق
 • قلدره سفلی
 • قلدره علیا
 • قلعه‌جوق (تکاب)
 • قینرجه (تکاب)

ک

 • کوتان علیا
 • کوسه‌پیری
 • کریم‌آباد (تکاب)

گ

 • گوگردچی
 • گوله‌گوله
 • گوی‌اغاج (تکاب)
 • گزدره
 • گنبد (تکاب)

م

 • مایین‌بلاغ

ن

 • نبی‌کندی (تکاب)
 • ن

  • نخوددره

  ه

  • همپا (تکاب)

  ی

  • یارعزیز
  • یلقون‌اغاج
  • ینگی‌کند (تکاب)
  • یهرلو


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران