شهرستان بندر جاسک

روستاهای شهرستان جاسک

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان جاسک

اسامی روستاهای جاسک استان هرمزگان به شرح زیر است :

ا

 • ابکوهی
 • اسپتیل
 • اغوشک خشک‌کاری
 • اغوشک دل
 • اغوشک کش

و

 • ونک (جاسک)

آ

 • آگی بند بست
 • آلائی

ب

 • بارشکان
 • باغان (جاسک)
 • بونوک
 • بونجی ساحلی لاتیدان
 • بونجی کرباسی
 • بونجی مسکی
 • بحل
 • بریدی
 • بندبست (جاسک)
 • بهمدی
 • بیاهی

پ

 • پازرد (جاسک)
 • پترکی
 • پچک (جاسک)
 • پرکوه (جاسک)
 • پی وشک
 • پیشانی‌کنده

ت

 • تار (جاسک)
 • توجیدر
 • توگنجک
 • تراتکان
 • تل (جاسک)
 • تلک
 • تم باسیون کوه مبارک
 • تنگ درهمان
 • تنگ دف (جاسک)
 • تیتکن

ج

 • جاسک کهنه
 • جانوری
 • جریت
 • جگین بالا
 • جمعه‌ای
 • جهل درک
 • جهلا
 • جهلو (جاسک)

چ

 • چریدف
 • چنالی
 • چنالی بالا
 • چی درکی

ح

 • حاجی‌آباد (جاسک)
 • حصار (جاسک)

خ

 • خوش گیزو
 • خیرآباد (جاسک)

د

 • دسکی (جاسک)
 • دیول (جاسک)
 • دیزو

ر

 • رابک
 • ریگ (جاسک)
 • ریگ (لیردف)
 • ریگو (جاسک)

ز

 • زوادو
 • زبر
 • زمین لشکری
 • زهری کار
 • زهی
 • زیروکی
 • زیگدف

س

 • سورچاه بالا
 • سورچاه پایین
 • سورگلم
 • سول (جاسک)
 • سدیج
 • سران بارشکو
 • سرتیتکن
 • سرخ کوه (جاسک)
 • سنگاری مچ
 • سهتو
 • سهران (جاسک)
 • سهرکی
 • سیرمچ

ش

 • شادینی زهی
 • شم سیاهان
 • شمبیران
 • شمشی
 • شهرک علی‌آباد (جاسک)
 • شهرک گابریک
 • شهرک محمدآباد
 • شهرنی
 • شهری (جاسک)
 • شیراهن
 • شیراهن شهر
 • شیهولی

ص

 • صلاهو

ط

 • طلادر نخلستان

ع

 • عبد (جاسک)

ک

 • کاشی (جاسک)
 • کوتک (جاسک)
 • کویک
 • کویک بالا
 • کروچ
 • کربلا (جاسک)
 • کرگوه
 • کرگی (جاسک)
 • کرمی بالا
 • کرمی پایین
 • ککی (جاسک)
 • کلوان پایین
 • کلوکای
 • کلمبری
 • کلیرک
 • کمبکی
 • کنتاکی (جاسک)
 • کهوتی
 • کیایی
 • کیدر بالا
 • کیدر پایین

گ

 • گاوبندی (جاسک)
 • گوان پایین
 • گوربوجا
 • گورسر
 • گوهرت
 • گبد
 • گپسر
 • گتان سفلی
 • گتان علیا
 • گتی (جاسک)
 • گچی (جاسک)
 • گروک بالا
 • گروک پایین
 • گرندو
 • گری برد
 • گزدان (جاسک)
 • گزی (جاسک)
 • گشمی
 • گنجک (جاسک)
 • گنگان
 • گیگن

ل

 • لافیک
 • لیردف
 • لیرک
 • لیره‌ای

م

 • محمدآباد (جاسک)
 • مشکوهی
 • مغ جنگان
 • مغ رحمت
 • مغ قنبره کوه مبارک
 • مگا (جاسک)
 • میرن گوری
 • میشنو

ن

 • نوروزکار
 • نگر بالا
 • نگر پایین
 • نگر شرق

ه

 • هوشدان
 • هون (جاسک)
 • هنگستان
 • هی من


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران