شهرستان جوانرود

روستاهای شهرستان جوانرود

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان جوانرود

اسامی روستاهای جوانرود استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • دولتا
 • علی آقای هزارخانی
 • علی‌آباد ساسل
 • علی‌آباد کهنه

ا

 • ایمان (جوانرود)

ب

 • بادکان
 • بانی‌گلان
 • بانی‌گمکان
 • بانی‌لوان
 • بانی‌میران
 • بایل (جوانرود)
 • برده‌رش علیا
 • بیاشوش
 • بیوله
 • بیوند سفلی
 • بیوند علیا

پ

 • پاونوان
 • پویینه
 • پسه‌خور

ت

 • تازه‌آباد بانی‌عزیزی
 • تازه‌آباد لاباغ
 • تازه‌آباد میرکی
 • تپه‌بور (جوانرود)
 • ترکه سفلی (جوانرود)
 • ترکه علیا
 • ترکه‌پان

ج

 • جوهرآباد

چ

 • چوگل‌آباد
 • چشمه‌بلورک
 • چشمه‌سفید (جوانرود)
 • چشمه‌گدار
 • چمن‌زار سفلی
 • چمن‌زار علیا

ح

 • حوض سیدمراد

خ

 • خانماباد (جوانرود)
 • خوش‌مکان علیا
 • خیل‌فیاتک یکن

د

 • دروله بالا
 • دروله پایین
 • دره‌یاب
 • دهتوت سفلی
 • ده‌رش‌بازان
 • ده‌سرخ (جوانرود)

ز

 • زلان
 • زیران

س

 • ساروخان (کرمانشاه)
 • سرآببرده زنجیر سفلی
 • سرآببرده‌زنجیر علیا
 • سرآبس
 • سرخ‌بان سفلی
 • سرخ‌بان علیا
 • سررود سفلی
 • سررود علیا
 • سفیدبرگ
 • سیاران نهرآب

ش

 • شورواش سفلی
 • شورواش علیا
 • شروینه (جوانرود)

ص

 • صفی‌آباد (جوانرود)

ع

 • عزیزآباد (جوانرود)
 • علی‌یعقوب

ف

 • فولادی سفلی
 • فولادی علیا

ق

 • قلاجی
 • قلانگه
 • قین‌سخت

ک

 • کانی‌ساتیار
 • کانی‌سالار
 • کانی‌گوهر
 • کانی‌گل سفلی
 • کانی‌گل علیا
 • کوری (جوانرود)
 • کول سه (جوانرود)
 • کولسه امین
 • کلاش‌قوه
 • کلاش‌هوش
 • کلور (جوانرود)
 • کله (جوانرود)
 • کلی (جوانرود)

گ

 • گویله (جوانرود)
 • گردک
 • گل‌باغی
 • گلی (جوانرود)
 • گنانی
 • گندآب وسطی

ل

 • لاقلعه
 • لولم (جوانرود)
 • لمه

م

 • ماسندر
 • مره‌تا
 • مزران
 • مزرعه‌بنیه
 • مزرعه کچل‌آباد
 • مله‌رش
 • میرعبدلی سفلی
 • میرعبدلی علیا

ن

 • نویل
 • نهرآبده‌رش

ه

 • هانولان
 • هشت پشتوله

ی

 • یاری

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران