شهرستان جویبار

روستاهای شهرستان جویبار

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان جویبار

اسامی روستاهای جویبار استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اسماعیل‌کلا بزرگ
 • اسماعیل‌کلا کوچک
 • امامزاده محمود
 • انارمرز
 • انبارسر
 • ایزدخیل

و

 • واسوکلا

آ

 • آباده (جویبار)
 • آزادبن
 • آستانه‌سر

ب

 • بالازرین‌کلا
 • بیزکی
 • بیکارآیش

پ

 • پایین‌ذغال‌منزل
 • پایین‌زرین‌کلا
 • پطرود
 • پهناب‌محله

ت

 • ترک‌محله (جویبار)
 • تلنار

چ

 • چوباغ
 • چرخ‌کتی
 • چلمیان
 • چهارطاق‌بن

ح

 • حاجی‌کلا (جویبار)
 • حیدرآباد (جویبار)

خ

 • خرده‌لاریم

د

 • دون‌چال
 • درویش محمدشاه
 • درکاسر
 • دیوکلا الیمون

ر

 • رنگریزمحله

ز

 • زیارمحله

س

 • سراج‌محله (جویبار)
 • سروکلا
 • سید زین‌العابدین
 • سیدکلا (جویبار)

ش

 • شاهرضامحله
 • شورکا
 • شهنه‌کلا
 • شیب آب‌بندان

ص

 • صفرخیل

ط

 • طالش‌محله (جویبار)

ع

 • عروس‌کتی
 • عشیره‌سر
 • علی‌آباد (جویبار)
 • علی‌کلا

ف

 • فوتم سفلی
 • فوتم علیا
 • فرج‌آباد (جویبار)

ق

 • قادی‌محله (جویبار)
 • قوشچی‌محله

ک

 • کوکنده
 • کردخیل (جویبار)
 • کردکلا
 • کله‌بن
 • کیامحله

گ

 • گل‌دشت (جویبار)
 • گل‌محله (جویبار)
 • گلیرد (جویبار)

ل

 • لاریم (جویبار)
 • لاک‌دشت
 • لپوصحرا

م

 • ماندی‌محله
 • محله‌کلا
 • مشک‌آباد بالا
 • مشک‌آباد پائین
 • مهرآباد چفت‌سر
 • میانده (جویبار)
 • میان‌ملک
 • میستان (جویبار)

ن

 • نفت‌چال (جویبار)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران