روستاهای شهرستان جیرفت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان جیرفت

اسامی روستاهای جیرفت استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • اورس مراد
 • ابوذریه (جیرفت)
 • آب‌دنبال
 • ابراهیم‌آباد (جیرفت)
 • آب‌گرم (جیرفت)
 • اخرک
 • ارچنوئیه
 • ارگین
 • اسپاسویه
 • اسپوت
 • اسپریگون
 • استخرگروک
 • اسفندان (جیرفت)
 • اسلام‌آباد (جیرفت)
 • اشوبه
 • اشنیگان
 • افراز (جیرفت)
 • افکنوییه
 • اکبرآباد (جیرفت)
 • الله‌آباد رضوان
 • الله‌آباد سید
 • امامزاده سیدحسین کرنگ
 • امیرآباد (جیرفت)
 • اناروئیه
 • انارسرخ پوست
 • انارشیرین (جیرفت)
 • انجیر بازوییه
 • انجیرستان (جیرفت)
 • انجیرسیاه سفلی
 • انجیرسیاه علیا
 • انجیرسیکان بالا
 • انگرچاله
 • اهوگان (جیرفت)
 • اهنگران (جیرفت)

آ

 • آب انجیر (جیرفت)
 • آب‌بید (جیرفت)
 • آب‌سردو (جیرفت)
 • آب ناروئیه
 • آب‌برده (جیرفت)
 • آبدان (جیرفت)
 • آبشور (جیرفت)
 • آبگرم (جیرفت)
 • آبگرم (ساردوئیه)
 • آستانه (جیرفت)

ب

 • باب خرسم
 • باب دراز
 • باب سیبا
 • باب کرفس
 • باب گرگی
 • باب لولیان
 • باب میشان
 • باب میشان بالا
 • بابترش
 • بابصفحه
 • بابکهنوج
 • بابکیکی
 • بابگرگ
 • بابماران
 • بابیدان
 • بادام (جیرفت)
 • بادام شیرین (جیرفت)
 • بادام‌دان
 • باغ ابراهیم (جیرفت)
 • باغ احمد
 • باغ انار (جیرفت)
 • باغ انجیر (جیرفت)
 • باغ بابوئیه
 • باغ بیابان
 • باغ بید (جیرفت)
 • باغ حبیب‌الله
 • باغ دراسیاب
 • باغ ده
 • باغ زینب (جیرفت)
 • باغ ساویا
 • باغ شیرو
 • باغ علی‌شیر
 • باغ کوچک
 • باغ کجیک
 • باغ کر
 • باغ کلمی
 • باغ کمال
 • باغ مروارید
 • باغ مرغزار
 • باغ میر (جیرفت)
 • باغ نظری
 • باغات (جیرفت)
 • باغوئیه (جیرفت)
 • باغگگ
 • باقرآباد (جیرفت)
 • باقرآباد طباطبائی
 • بجگی
 • بچگی
 • براوردشده
 • بزمیری
 • بغبغوئیه
 • بن شصت
 • بنددزد
 • بندر (جیرفت)
 • بندرپیرشاهی
 • بندرشاه رخی
 • بندسراجی
 • بندگان
 • بنستان (جیرفت)
 • بنکوه سفلی
 • بنکوه علیا
 • بنگوییه
 • بنه رضوان
 • بنه زنگار
 • بنه سیرون چار
 • بنه گونی
 • بنه گلان
 • بهجرد بالا
 • بهجرد سفلی
 • بهرامی سفلی
 • بهرامی علیا
 • بیدو (جیرفت)
 • بیدوری
 • بیدوییه (جیرفت)
 • بیدحسین کشته
 • بیدخیری (جیرفت)
 • بیدزاغ
 • بیدشک (جیرفت)
 • بیدلنگ (جیرفت)
 • بیژن‌آباد (جیرفت)

پ

 • پاتلی (جیرفت)
 • پاتمها
 • پارپاروئیه
 • پاقلعه (جیرفت)
 • پاکوه سفید
 • پاکوهک
 • پاگدار (جیرفت)
 • پایین (جیرفت)
 • پایین درب بالا
 • پایین درب پایین
 • پراندر
 • پروند (جیرفت)
 • پس لنگر
 • پشت خان
 • پشت سرخ
 • پشت مرز
 • پشتلر
 • پشته پشت
 • پشته حصار
 • پشته کل
 • پشته کهنوج
 • پشموکی
 • پل پیران
 • پلیشی
 • پنکان
 • پیدافک
 • پیدنگوئیه
 • پیرتنوییه
 • پیلوئیه

ت

 • تاج‌آباد (جیرفت)
 • تاریکوییه
 • تاشار
 • توت (جیرفت)
 • تودرک
 • توکل‌آباد (جیرفت)
 • تخت سلطان
 • تط
 • تل بورک
 • تمری
 • تمگاوان
 • تمنوییه
 • تنگ زرد (جیرفت)
 • تنگدره (جیرفت)
 • تنیرو
 • تیرگری
 • تیگرد

ج

 • جازمان
 • جوچار
 • جورکان
 • جوزوئیه
 • جوزورک
 • جوزرگاه
 • جوزکر
 • جوشین (جیرفت)
 • جشار
 • جعفرآباد (جیرفت)
 • جگان (جیرفت)
 • جگاه
 • جلال‌آباد (جیرفت)
 • جمتان
 • ج

  • جملی (جیرفت)
  • جنگاه (جیرفت)
  • جنگو (جیرفت)
  • جنگل توت
  • جنگل‌آباد بالا
  • جنگل‌آباد پایین
  • جهادآباد (جیرفت)
  • جیروییه

  چ

  • چاله (جیرفت)
  • چاه افغان
  • چاه راهون
  • چاه صمنگان
  • چاه مزنگان
  • چاهک (جیرفت)
  • چرخ آب
  • چشمه مورت
  • چکرچمن
  • چلو (جیرفت)
  • چلیتان
  • چمک
  • چمن (جیرفت)
  • چنار پیدنگوئیه
  • چناران (جیرفت)
  • چنگالی
  • چهاردیوار (جیرفت)
  • چهارگاوبندی
  • چینه هوکرد

  ح

  • حاجات
  • حاجی‌آباد (جیرفت)
  • حسن‌آباد (جیرفت)
  • حسین‌آباد (جیرفت)
  • حسین‌آباد چکری
  • حسین‌آباد زیرکی
  • حشرآباد (جیرفت)
  • حشین علیا
  • حکمت‌آباد
  • حیدری (جیرفت)
  • حیشین سفلی

  خ

  • خاتون‌آباد (جیرفت)
  • خاردون
  • خافکوییه
  • خاک شاهی
  • خاک‌سفید بالا
  • خاکنرم
  • خوشاب (جیرفت)
  • خوکستان
  • خون سرخ (جیرفت)
  • خرمشاهی (جیرفت)
  • خلیجی (جیرفت)
  • خمروتوئیه

  د

  • دال خوش دان
  • دامنه (جیرفت)
  • داهلی
  • دوبنه (جیرفت)
  • دوچار
  • دودران (جیرفت)
  • دودل
  • دوزخ دره (جیرفت)
  • دوغ‌آباد (جیرفت)
  • دوکدان
  • دوکستان
  • دولت آباد (جیرفت)
  • دولنگ بند
  • دومار سفلی
  • دومار علیا
  • دومارمیانی
  • دروجین
  • درودگو
  • دربابازی
  • دربرد
  • دربید (جیرفت)
  • دربیدان (جیرفت)
  • درپتک
  • دردسک
  • دررز
  • درریگان
  • درزار چوب
  • درزنگوییه
  • درشک (جیرفت)
  • درشکسته
  • درطاوقان
  • درفیزگوئیه
  • درقنات
  • درم رود
  • درمزار (جیرفت)
  • دره بمی
  • دره تنگ (جیرفت)
  • دره دنزک
  • دره رود (جیرفت)
  • دره زرد (جیرفت)
  • دره کبک
  • دره گرما
  • دره‌ای (جیرفت)
  • دریاچه (جیرفت)
  • دشتکوچ بالا
  • دشتروان
  • دشتکار (جیرفت)
  • دشتکوچ پایین
  • دن زک
  • ده والی
  • ده ویران
  • ده بازوییه
  • ده پیش سفلی (جیرفت)
  • ده پیش علیا (جیرفت)
  • ده چیل
  • ده خدر
  • ده دومند
  • ده درزه
  • ده دیوان (جیرفت)
  • ده رود موسوی
  • ده شیخ سلطان عبداله
  • ده شیخ مرغزی
  • ده قریه
  • ده کران
  • ده کناری
  • ده گجون
  • ده گدار
  • ده گردوییه
  • ده گزی
  • ده لولی
  • ده نظام
  • دهوج (جیرفت)
  • ده‌بان سفلی
  • ده‌نو (جیرفت)
  • دهنو املاک
  • دهنه زورک
  • دولت‌آباد (اسفندقه)

  ر

  • رودخانه (جیرفت)
  • رودخانه کمال
  • رودخونی
  • روزکین
  • روستای آزادگان
  • روستای شهید سعیدی
  • رومرز سفلی
  • رومرز علیا
  • ردکوه
  • رزشیرین
  • رشتین
  • رشنوئیه
  • رضی‌آباد (جیرفت)
  • رغا
  • رهگاه
  • ری کورود گنبد
  • ریگ‌آباد (جیرفت)

  ز

  • زاویه (جیرفت)
  • زارجوئیه
  • زارین
  • زوارحلکه
  • زورک
  • زرکشت
  • زرین (جیرفت)
  • زرین خول
  • زمین سرو
  • زمین طاغوک
  • زنگیان (جیرفت)
  • زیارت حضرت عباس
  • زینل‌آباد (جیرفت)

  س

  • ساویدان
  • ساغری
  • سوخته‌ای
  • سبزه بلوچی
  • سراب (جیرفت)
  • سروت
  • سروتمین
  • سروعروق
  • سرونی سفلی
  • سرونی علیا
  • سرآسیاب (جیرفت)
  • سربند (جیرفت)
  • سربند کسور
  • سربیژن
  • سرپشته (جیرفت)
  • سرتنگ (جیرفت)
  • سرتنگوییه
  • سرجنگل (جیرفت)
  • سرچشمه (جیرفت)
  • سرچیل (جیرفت)
  • سرخو سفلی
  • سرخو علیا
  • سردرمهر
  • سرزرد
  • سرزه (جیرفت)
  • سرشصت
  • سرشنگان
  • سرکپ
  • سرکم (جیرفت)
  • سرکهنان (جیرفت)
  • سرکیوان
  • سرگدار (جیرفت)
  • سرگز (جیرفت)
  • سرگز پایین
  • سرگلوی سراسیاب
  • سرموران
  • سرنراب
  • سرهنگر (جیرفت)
  • سغدر
  • سفیدباز
  • سلمانیه (جیرفت)
  • سمو (جیرفت)
  • سنجلدر
  • س

   • سنگ‌بری
   • سنگ کارتو
   • سنگ کبوتران
   • سنگوئیه
   • سنگدان، جیرفت
   • سه چشمه (جیرفت)
   • سه دران (جیرفت)
   • سیف‌آباد موقوفه
   • سین‌آباد (جیرفت)

   ش

   • شاخ چنار
   • شاداب (جیرفت)
   • شاه نظری
   • شوروییه
   • شورآباد (جیرفت)
   • ششتک
   • شغل‌آباد (جیرفت)
   • شه‌دراز
   • شیب ده
   • شیب ناصری
   • شیرآغوش
   • شیرین کنار
   • شیمی زوییه

   ص

   • صولان (جیرفت)

   ط

   • طوحان

   ع

   • عباس‌آباد (جیرفت)
   • عبدل‌آباد (جیرفت)
   • عشرت‌آباد (جیرفت)
   • علاءالدین سفلی
   • علاالدینی علیا
   • علی‌آباد (جیرفت)
   • علیشاهی (جیرفت)
   • عنایت‌آباد
   • عیش‌آباد (جیرفت)

   غ

   • غزالان

   ف

   • فتح‌آباد (جیرفت)
   • فردوس (جیرفت)
   • فکرآباد

   ق

   • قرقطوئیه
   • قلاتوییه (جیرفت)
   • قلعه (جیرفت)
   • قلعه‌بیدان
   • قلعه ریگی
   • قلعه گبری
   • قلعه نو (جیرفت)
   • قنات احمد (جیرفت)
   • قنات زنگل
   • قنات سامان
   • قنات سرخ (جیرفت)
   • قنات سیاه
   • قنات فرخ
   • قنات میری
   • قنات نو (جیرفت)
   • قناتوالی
   • قیصریه (جیرفت)

   ک

   • کاسه اشکن
   • کاه گان
   • کایین
   • کواروئیه
   • کوران (جیرفت)
   • کوشکوئیه (جیرفت)
   • کوشکین
   • کوه‌نیمه
   • کوهین (جیرفت)
   • کت کلاغ
   • کچنگان
   • کدرنگ
   • کراه
   • کروگان (جیرفت)
   • کرچ (جیرفت)
   • کرچیسکا
   • کردان (جیرفت)
   • کرنگ (جیرفت)
   • کریکوییه
   • کریگان
   • کشیت (جیرفت)
   • کل جودون
   • کل خرگوشی
   • کل زنگوئیه
   • کل مریدان
   • کلاب صوفیان سفلی
   • کلاب صوفیان علیا
   • کلوک احمدآباد
   • کلوگنده
   • کلدان (جیرفت)
   • کلکوهی
   • کمیه
   • کن لوافان
   • کناروییه
   • کنارستان سفلی
   • کنارک (جیرفت)
   • کنزته
   • کنزرک
   • کنگری (جیرفت)
   • کهور (جیرفت)
   • کهورآباد (جیرفت)
   • کهورکلاغ
   • کهنوج سادات
   • کهنوج شاهرخی
   • کهنگوئیه
   • کهوربگی

   گ

   • گاوتنور
   • گاورسان
   • گاوستان
   • گاوکان گوران
   • گاشلخی
   • گالجتو
   • گود زران
   • گوذر
   • گور سفلی
   • گور علیا
   • گور بیژن
   • گوریت
   • گونه گاچوئی
   • گونه گامرو
   • گوهرج
   • گوهرستان
   • گدائی (جیرفت)
   • گدارزرد (جیرفت)
   • گراغان بالا
   • گراغان تنگان
   • گروه (جیرفت)
   • گربه (جیرفت)
   • گردوچوب (جیرفت)
   • گردین (جیرفت)
   • گرک (جیرفت)
   • گرگاب سفلی
   • گرگاب علیا
   • گرگاز
   • گرم (جیرفت)
   • گرمشک (جیرفت)
   • گزآباد (جیرفت)
   • گزدونوییه
   • گزماند
   • گست پهن
   • گلوتم
   • گلوگاه (جیرفت)
   • گلوییه
   • گلن کوئیه
   • گمین (جیرفت)
   • گناب
   • گنبد بهرام
   • گیشکان
   • گیلومند

   ل

   • لشکر (جیرفت)
   • لگوری

   م

   • ماران‌قلعه
   • مارون‌گلو
   • مارمرد
   • ماری‌بوجیل
   • ماشی (جیرفت)
   • ماغ
   • موروئیه (جیرفت)
   • مورگوران
   • متکی (جیرفت)
   • محمودی (جیرفت)
   • محمدآباد (جیرفت)
   • محمد سعیدی (جیرفت)
   • محمدآباد باب سکاکان
   • مختارآباد (جیرفت)
   • مرادآباد (جیرفت)
   • مرغزارک
   • مزرعه شهیدبهشتی (جیرفت)
   • مسجد (جیرفت)
   • مگسی (جیرفت)
   • ملک‌آباد (جیرفت)
   • مهدی‌آباد (جیرفت)
   • مهرگان (جیرفت)
   • میان ده (جیرفت)
   • میجان
   • میجان سفلی
   • میجان علیا

   ن

   • ناوی شصت
   • ناران علیا
   • نارجو
   • ناصرآباد (جیرفت)
   • نجف‌آباد (جیرفت)
   • ندوئیه سفلی
   • ندوئیه علیا
   • ندوئیه میانی
   • نرابی
   • نرگسی (جیرفت)
   • نقشوییه
   • نمچ
   • نهرخاتون
   • نهرکمال

   ه

   • هادار
   • هوان
   • هوکرد
   • هشمت‌آباد

   ی

   • یونجه چار


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران