شهرستان حاجی آباد

روستاهای شهرستان حاجی آباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

 اسامی روستاهای شهرستان حاجی آباد

اسامی روستاهای حاجی آباد استان هرمزگان به شرح زیر است :

 

 • علی‌آباد (حاجی‌آباد)

ا

 • ابیدکوشا
 • احمدآباد (حاجی‌آباد)

آ

 • آب دمیل (حاجی‌آباد)
 • آب زالوئیه
 • آب‌باد
 • آبگرم لای بیشه

ب

 • باردرازی
 • باغ چنار (حاجی‌آباد)
 • باغات (حاجی‌آباد)
 • باغان (حاجی‌آباد)
 • باکان
 • باینوج
 • بویه (حاجی‌آباد)
 • بخوان
 • برآفتآب (حاجی‌آباد)
 • بررود (حاجی‌آباد)
 • برغنی بالا
 • بغدادی (حاجی‌آباد)
 • بن گهر
 • بنآب (حاجی‌آباد)
 • بندکوه
 • بنگود احمدی
 • بنه دان
 • بهوا
 • بیدوئیه کجین
 • بیدوییه (حاجی‌آباد)

پ

 • پازرد (حاجی‌آباد)
 • پاشغ جدید
 • پور (حاجی‌آباد)
 • پرعابدنیه
 • پشتل
 • پشته زیارت (حاجی‌آباد)
 • پشته کنجی

ت

 • توشهر
 • تذرج (حاجی‌آباد)
 • تل قلعه پایین
 • تل مرا
 • تنگ صالحی
 • تنگ قوچان
 • تی در
 • تیآب (حاجی‌آباد)

ج

 • جاعر
 • جایین
 • جغان (حاجی‌آباد)
 • جلالی (حاجی‌آباد)

چ

 • چاسبزکوشا
 • چالغان
 • چاله الیاس
 • چاله مورت (حاجی‌آباد)
 • چاه انجیر (حاجی‌آباد)
 • چاه انجیرگلوروباط
 • چاه باغ (حاجی‌آباد)
 • چاه بنه (حاجی‌آباد)
 • چاه تر
 • چاه زاغ
 • چاه سوری (حاجی‌آباد)
 • چاه سرخ (حاجی‌آباد)
 • چاه قلمی
 • چاه کنار
 • چاه گز (حاجی‌آباد)
 • چاه مرغ
 • چاه میر (حاجی‌آباد)
 • چاه میرزاخانی
 • چاهو (حاجی‌آباد)
 • چاهوگلزار
 • چک‌چک (حاجی‌آباد)

ح

 • حاجی‌آباد تنگ صالحی
 • حسن‌آباد (حاجی‌آباد)
 • حسین‌آباد (حاجی‌آباد)
 • حشم بلم
 • حشم کوه

خ

 • خان گوران
 • خوش‌آباد (حاجی‌آباد)
 • خونه ورز
 • خدادادی (حاجی‌آباد)
 • خرائی بالا
 • خرائی پایین

د

 • درودی (حاجی‌آباد)
 • درآگاه
 • درگز (حاجی‌آباد)
 • دشت آزادگان (حاجی‌آباد)
 • دشت آشکارا
 • دشت کنار (حاجی‌آباد)
 • دشتوییه (حاجی‌آباد)
 • دق پده
 • ده مغان
 • دهستان بالا
 • دهستان پایین
 • ده‌نو (حاجی‌آباد)
 • دهنه تورکن
 • دهنه میمند
 • دین‌آباد (حاجی‌آباد)

ر

 • راییز
 • رحیم‌آباد (حاجی‌آباد)
 • رزدر (حاجی‌آباد)
 • رزمیلو

ز

 • زمین سباه
 • زمین سیاه

س

 • سراح
 • سراح شهدادی
 • سربلم
 • سرتنگ دره‌شیر
 • سرچاهان
 • سردر (حاجی‌آباد)
 • سرگزاحمدی
 • سرگلان (حاجی‌آباد)
 • سعادت‌آباد (حاجی‌آباد)
 • سه شاح
 • سیاهک (روستا)
 • سیدجوزر
 • سیروییه (حاجی‌آباد)
 • سیرمند
 • سیف‌آباد (حاجی‌آباد)

ش

 • شاهرود (حاجی‌آباد)
 • شریک‌آباد (حاجی‌آباد)
 • شقرود
 • شمیل بالا
 • شیخ عالی (حاجی‌آباد)

ص

 • صالح‌آباد (حاجی‌آباد)

ط

 • طارم (حاجی‌آباد)
 • طاشکوییه

ع

 • عباس‌آباد (حاجی‌آباد)
 • عزت‌آباد (حاجی‌آباد)

ف

 • فخرآباد (حاجی‌آباد)

ق

 • قلاتوییه حاجی آباد
 • قلاتوییه تنگ صالحی
 • قلعه نو (حاجی‌آباد)
 • قلندری (حاجی‌آباد)

ک

 • کاشان (حاجی‌آباد)
 • کوتک (حاجی‌آباد)
 • کشرودخانه
 • کشکوییه (حاجی‌آباد)
 • کلوچان (حاجی‌آباد)
 • کلیتو ئیه
 • کهن گدار
 • کهنوج (حاجی‌آباد)
 • کهنوج بزرگ
 • کهه

گ

 • گدارشاه
 • گدارعربو
 • گردکان احمدی
 • گرسهرو
 • گرمشک (حاجی‌آباد)
 • گشنوئیه بالا
 • گشنوئیه پایین
 • گل پرک
 • گلچین (حاجی‌آباد)
 • گلروئیه
 • گلزار (حاجی‌آباد)
 • گله اشتری
 • گله‌گاه (حاجی‌آباد)
 • گلینو
 • گنج (حاجی‌آباد)
 • گهکم
 • گیس (حاجی‌آباد)
 • گیشاب

ل

 • لاور درازو
 • لاور گردو
 • لایگزان (حاجی‌آباد)
 • لردگرم بالا
 • لردگرم پایین

م

 • مازگرد
 • مبارک حسینی
 • محبی (حاجی‌آباد)
 • محمدآباد (حاجی‌آباد)
 • محمدآباد کهوری
 • مرزان در
 • مزرعه (حاجی‌آباد)
 • معدنوئیه
 • مهرآران
 • مهرخوشان
 • مهرگان (حاجی‌آباد)
 • میرحسینی
 • میمند (حاجی‌آباد)

ن

 • نارمند (حاجی‌آباد)
 • نجف‌آباد (حاجی‌آباد)
 • نخل‌زار
 • نسا (حاجی‌آباد)
 • نسوئیه
 • نطام‌آباد
 • نی تلخ
 • نیزار (حاجی‌آباد)

ه

 • هاشم‌آباد (حاجی‌آباد)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران