شهرستان خاش
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خاش

اسامی روستاهای خاش استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

 • بالاقلعه
 • علی‌آباد (خاش)
 • علی‌آباد چه‌زار
 • علی‌آباد گرنچین
 • نوری اسلام‌آباد

ا

 • ابراهیم‌آباد (خاش)
 • ابگوشتوکان
 • احمدآباد (خاش)
 • ارزانتاک
 • ارزونی
 • ازادآباد (خاش)
 • اسپتک حاجی غلام
 • اسپیدک
 • استخر (خاش)
 • استخرو
 • اسدآباد کچ
 • اسکل‌آباد
 • اسلام‌آباد (خاش)
 • اسلام‌آباد (نوک‌آباد)
 • اسلام‌آباد گرنچین
 • اسماعیل‌آباد (حمل‌آباد)
 • اسماعیل‌آباد (خاش)
 • اسماعیل‌آباد (نوک‌آباد)
 • افتخارآباد
 • افضل‌آباد (خاش)
 • اکبرآباد (خاش)
 • اکرام‌آباد
 • اگسک
 • الله‌آباد (خاش)
 • الله‌آباد بالا
 • امامیه (خاش)
 • امیدیه چه‌زار
 • امیرآباد (خاش)
 • اناران (خاش)
 • اناری (خاش)
 • انجیرک (خاش)
 • انجیرک اناری
 • انجیرمهی
 • انگ یار

و

 • واردان
 • ولان
 • ولی محمدآباد
 • ولی‌آباد (خاش)

آ

 • آب نمرد

ب

 • باغک (خاش)
 • بالی اناران
 • بولانی
 • بومسک
 • برابک
 • براتکی
 • برهان‌آباد
 • بک (خاش)
 • بگ (خاش)
 • بلال‌آباد (خاش)
 • بلوچ‌آباد (خاش)
 • بلوچ‌آباد کهنکی
 • بهاالدین (خاش)
 • بهادرآباد (خاش)
 • بهرام‌آباد (خاش)
 • بهرآباد (خاش)
 • بهشتی‌آباد (خاش)
 • بی به
 • بیاهودوشینگ پایین
 • بیت‌آباد (خاش)
 • بیداستر
 • بیدان سرزه
 • بیدوک بالا
 • بیدوک پایین
 • بیدوک مورتک
 • بیدک (خاش)
 • بیدک بالا
 • بیدک پایین
 • بیلری
 • بینگ (خاش)

پ

 • پالیزان
 • پوچ گلی
 • پورجنکی
 • پورجنگی (خاش)
 • پورک دد
 • پورکین
 • پوسار
 • پتمتی
 • پدگان گلزار
 • پدگی (خاش)
 • پدهی
 • پردل‌آباد (خاش)
 • پستاک
 • پشت زرد
 • پشت گرگ
 • پشت گیابان
 • پشته کمال
 • پی گل
 • پیشگور
 • پیل گوشکان

ت

 • تاج‌آباد (خاش)
 • تودک تقی‌آباد
 • تودلنگ
 • تودی
 • توزکی
 • تپه لال‌محمد
 • تخت (خاش)
 • تختون
 • تراتی (خاش)
 • تراتی سنگ
 • ترادان
 • ترشاب (خاش)
 • ترنجان
 • تمندان
 • تنگ وجگ
 • تنگ هنزاب
 • ته رود
 • تیاب (خاش)
 • تیرآباد (خاش)
 • تیلگ

ج

 • جوادآباد (خاش)
 • جودین
 • جونزی
 • جدیدآباد شندک
 • جم چین
 • جملی (خاش)
 • جنگل (خاش)
 • جنگل موکان
 • جنگلوک (خاش)
 • جیهل‌آباد

چ

 • چاچراغ (حق‌آباد)
 • چاه احمد (خاش)
 • چاه بلوچ خان
 • چاه توک
 • چاه جلائی
 • چاه حاجی احمد
 • چاه حاجی رودینی
 • چاه حاجی سیاه‌خان
 • چاه درمحمد
 • چاه دکال
 • چاه رحمت (خاش)
 • چاه ریگک (خاش)
 • چاه زمان
 • چاه زیلان
 • چاه سالار (خاش)
 • چاه سعادت
 • چاه سم
 • چاه شفیع محمد
 • چاه شهی
 • چاه عیسی (خاش)
 • چاه کمال (خاش)
 • چاه کمال سیاه جیند
 • چاه کمال نورالله
 • چاه مالداری
 • چاه محمدعمر دشت رباط
 • چاه میرزا (خاش)
 • چاه نبی‌آباد
 • چاه نلی
 • چاه نیکبخت
 • چاه‌شور (خاش)
 • چاهک (خاش)
 • چاه‌کان
 • چ

  • چشمه آبک
  • چشمه کندور
  • چکل (خاش)
  • چگرد (خاش)
  • چه‌زار
  • چیهکی

  ح

  • حاجی رسول
  • حاجی‌آباد (خاش)
  • حاجی‌آباد اسماعیل‌آباد
  • حبیب‌آباد (خاش)
  • حدکان
  • حسن‌آباد (خاش)
  • حسن‌آباد دستگرد
  • حسن‌آباد شندک
  • حسین‌آباد (خاش)
  • حسین‌آباد (سوبایی)
  • حسین‌آباد نیلگون
  • حق‌آباد (خاش)
  • حکیم‌آباد (خاش)
  • حمیدآباد (خاش)
  • حیدرآباد (خاش)

  خ

  • خارکی
  • خازبهاری
  • خان بی‌بی
  • خانک (خاش)
  • خوشاب (خاش)
  • خوکی (خاش)
  • خون کاکا
  • خسروآباد (خاش)
  • خلبند
  • خلیل‌آباد (خاش)
  • خیرآباد (خاش)

  د

  • دارسان
  • دارکشان
  • دارنان
  • دودر (خاش)
  • دورودی نرون
  • دوشنگ
  • دولت‌آباد (خاش)
  • دومک
  • دجنگ بالا
  • دجنگ پایین
  • درودی (خاش)
  • دروک (خاش)
  • درونه (خاش)
  • دره شارگان
  • دره طلایی
  • دره گرم (بی گل)
  • دره مزار
  • دره ملخی
  • درین (خاش)
  • دشت کوه انجیرک
  • دشت‌زار (خاش)
  • دک جمال
  • دک‌آب روغن
  • دلمراد (مادنی)
  • دمیکان
  • ده بالا (خاش)
  • ده رئیس
  • ده رضا (خاش)
  • ده شهدوست (خاش)
  • ده قلا
  • ده قلعه
  • ده ندام
  • دهپابید
  • دهمیربلوچ
  • ده‌نو (خاش)
  • دهنه (خاش)
  • دورودی (خاش)

  ر

  • روباهوک (خاش)
  • رودگز (خاش)
  • رحمان‌آباد (خاش)
  • رحمت‌آباد (خاش)
  • رحمت‌آباد پایین
  • رحیم‌آباد (خاش)
  • رسول‌آباد (خاش)
  • رستم‌آباد (خاش)
  • رکن‌آباد (خاش)
  • رگان
  • رندک
  • ریچکان
  • ریش پیش
  • ریک‌آباد
  • ریگ‌آباد (خاش)

  ز

  • زاغک (خاش)
  • زردیان
  • زردین گر (خاش)
  • زندونی اناری
  • زهیان
  • زیارت کنار
  • زیروکی گوهرکوه
  • زیرکیک
  • زیرگدان

  س

  • سازینک علیا
  • سورچاهی
  • سولکی
  • سبزگز وسطی
  • سبزگز سفلی
  • سبزگز علیا
  • سپتوک
  • سر بند (خاش)
  • سر تل
  • سر کند
  • سرخ دگار
  • سرخ گزی (خاش)
  • سرخکان (خاش)
  • سرسارو
  • سرکتیک بی‌گل
  • سرکم (خاش)
  • سرکنگ
  • سعیدآباد (خاش)
  • سعیدآباد (موتور سعید کرد)
  • سنجدک (خاش)
  • سنگ پلنگ
  • سنگان (خاش)
  • سنگان سفلی (خاش)
  • سنگان کوکناک
  • سنگری
  • سنیب (خاش)
  • سه چاهان
  • سه سران
  • سهراب‌آباد (خاش)
  • سه‌رود (خاش)
  • سیاه تیر پایین
  • سیاه کوت
  • سیاه کوت انجیره
  • سیاه کلک (خاش)
  • سیاه گورحاجی
  • سیدآباد (خاش)
  • سیرود (خاش)
  • سیرگونانی (خاش)
  • سیه تکان
  • سیه دره
  • سیه ماری
  • سیهکی
  • سیهکی کوته

  ش

  • شاواتک
  • شورآباد فندق
  • شورچه پورگزی
  • شورک (خاش)
  • شوگه
  • شونده
  • شرف‌الدین (خاش)
  • شریف‌آباد (خاش)
  • شریف‌آباد چه‌کان
  • شمگت
  • شند (خاش)
  • شندان (خاش)
  • شندی (خاش)
  • شه نظرآباد
  • شهروک
  • شهردراز (خاش)
  • شهرک (خاش)
  • شهرک پشت گیابان (توحیدآباد)
  • شهرک پیمان
  • شهید شاه‌نظر
  • شهید قلنبر (خاش)
  • شهیدایت شندک
  • شهیدآباد سروک
  • شهیدچمران (خاش)
  • شهیدرجائی (خاش)
  • شهیدرسولی (خاش)
  • شهیدمدرس (خاش)
  • شیرآباد (خاش)

  ص

  • صفرحسن زهی

  ظ

  • ظفرآباد (خاش)

  ع

  • عالی مرادی (خاش)
  • عالیه درودی
  • عباس‌آباد (خاش)
  • عبدل‌عزیزآباد
  • عزیزآباد (خاش)
  • عظیم‌آباد (خاش)
  • علم‌آباد (خاش)
  • عیدآباد
  • عیسی‌آباد (خاش)

  غ

  • غریب‌آباد (خاش)
  • غریب‌آباد الله‌داد (محمدآباد)
  • غریب‌آباد نرک
  • غلام نبی

  ف

  • فقیرآباد (خاش)
  • فیروزآباد (خاش)
  • فیصل‌آباد (خاش)
  • فیض‌آباد (خاش)

  ق

  • قادران
  • قادرآباد (خاش)
  • قاسم‌آباد (خاش)
  • قنات دادخدا
  • قنات میرقلندر

  ک

  • کاواری
  • کارواندر (خاش)
  • کاسا پدشتکوه
  • کاساب
  • کاشتاگ دستگرد
  • کاشن
  • کافه حاجی‌آباد
  • کاه گیشان
  • کوته (خاش)
  • کوشه (خاش)
  • کوشه قلعه رشیدخان
  • کوشه گرداک
  • گ

   • گاوی (خاش)
   • گواتامک (خاش)
   • گورانی پایین
   • گوربند (خاش)
   • گورچان (خاش)
   • گورموریک
   • گورمردان تیغ اب
   • گوشان بالا
   • گونک (خاش)
   • گونیچ
   • گوهرکوه شهرک
   • گت رئیس گلستان
   • گتی (خاش)
   • گدوکان
   • گر عبدی
   • گران (خاش)
   • گروک (خاش)
   • گرجومک (خاش)
   • گرداک (خاش)
   • گرز (خاش)
   • گرگونک
   • گری (خاش)
   • گری دشتکوه
   • گزو (حاجی‌آباد)
   • گزدانان
   • گزدیوان
   • گزک (خاش)
   • گزکی
   • گزمه ماریشان
   • گزه شهنوازی
   • گل شیر
   • گل کن (خاش)
   • گل گز
   • گل گزآباد
   • گل‌آباد (خاش)
   • گل‌آباد سرقلاب
   • گل‌کن شهیدمدنی
   • گمن
   • گنز (خاش)
   • گنزریگ
   • گیدبست (خاش)

   ل

   • لال‌آباد (خاش)
   • لال‌آباد هوتی
   • لولکدان
   • لشکران
   • لیس‌آباد

   م

   • مارندگان
   • ماریشان
   • ماشین (خاش)
   • موتور اسماعیل‌آباد
   • موتور بجار (خاش)
   • موتور بلوچ‌خان (خاش)
   • موتور جمهوری
   • موتور حاجی عباس
   • موتور رسول (خاش)
   • موتور سراج
   • موتور شریف
   • موتور عبدالواحد (خاش)
   • موتور قادربخش (خاش)
   • موتور گرساز حسین‌آباد
   • موتور گل‌زمان
   • موتور نورمحمدآباد
   • موتورامان الله (خاش)
   • موتورپسند (خاش)
   • موتورخوبیار (حاجی‌آباد)
   • موتورزمان (خاش)
   • موتورسیدمحمد (خاش)
   • موتورصاحب‌خان
   • موتورعبدل
   • موتورقلندر
   • موتورمیرزا (خاش)
   • مورتک پایین
   • موزن (خاش)
   • موسی‌آباد (خاش)
   • محراب‌آباد (خاش)
   • محسن‌آباد (خاش)
   • محمودآباد (خاش)
   • محمدآباد (خاش)
   • محمدآباد پایین تلارک
   • محمدآباد پدگان
   • محمدآباد شه نور
   • محمدشیرو
   • محمدی (خاش)
   • مختارآباد (خاش)
   • مرادآباد (خاش)
   • مرغان کند
   • مزرعه بارانی
   • مشای دشت کلاچات
   • ملاقوس
   • ملک محمدآباد
   • ملک‌آباد (خاش)
   • ملک‌آباد شندک
   • منصورآباد (خاش)
   • مهران (خاش)
   • مهرآباد (خاش)
   • میرآباد (خاش)
   • میرآباد کهنو
   • میرزاآباد (خاش)
   • میل مان

   ن

   • نابهری
   • نادرآباد (خاش)
   • نارون (خاش)
   • نازیل
   • ناصرآباد (خاش)
   • ناصرآباد تلارک
   • ناصرآباد روتک
   • ناصری (خاش)
   • ناگان (خاش)
   • نورآباد (خاش)
   • نورآباد دشت آبخوان
   • نورآباد سرتلاپ
   • نوش‌آباد (خاش)
   • نوک‌آباد (خاش)
   • نبی‌آباد (خاش)
   • نجف‌آباد (خاش)
   • نراپ
   • نرون (خاش)
   • نرگان (خاش)
   • نصرت‌آباد (خاش)
   • نصیرآباد (خاش)
   • نظرآباد (خاش)
   • نعمت‌آباد (خاش)
   • نعیم‌آباد (خاش)
   • نلکی
   • نلی دشتکوه
   • نی پدان
   • نیلگان
   • نیمگان

   ه

   • هاشم‌آباد (خاش)
   • هوشاب الوک
   • هول مادیان بالا
   • هول مادیان پایین
   • هشارکه
   • هشیک
   • هیتگر
   • هیرگان
   • هیسک

   ی

   • یوسف‌آباد (خاش)
   • یوسف‌آباد تودک
   • یک موکی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران