شهرستان خدابنده

روستاهای شهرستان خدابنده

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خدابنده

اسامی روستاهای خدابنده استان زنجان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (خدابنده)

ا

 • اوچ بلاغ (خدابنده)
 • اورگنجه
 • اوشتانیان
 • اولی بیک
 • ابدالر
 • ابراهیم‌آباد (خدابنده)
 • ابی سفلی
 • اجی کهریز
 • اراغول
 • اردهین
 • ارقین
 • ارقین بلاغ
 • اسپرین (خدابنده)
 • استرود
 • اسلام‌آباد (خدابنده)
 • اصلانلو
 • اغوزلو
 • افشارلو
 • اقبلاغ سفلی
 • اقبلاغ علیا
 • اقچه قیا
 • اقچه گنبد
 • النچه
 • امام کندی (خدابنده)
 • امام کهریز
 • امیرلو
 • اهارمشکین
 • اینچه خدابنده‌لو

و

 • ورجوشان
 • ورمانلو
 • وکیل قشلاق

آ

 • آق قوئی
 • آقاجری (خدابنده)
 • آقاچقلو

ب

 • باریک‌آب (خدابنده)
 • باش قشلاق (خدابنده)
 • باغلوجه (خدابنده)
 • بورون
 • بولاماجی (خدابنده)
 • بختی
 • بزین (خدابنده)
 • بصرک
 • بلگه شیر
 • بیوک قشلاق
 • بیجقین
 • بیگم آقا

پ

 • پابند (خدابنده)
 • پرچین (خدابنده)
 • پسکوهان
 • پنبه زبان
 • پیرگاوگل
 • پیرمرزبان
 • پیغمبرلو

ت

 • تاتارده
 • تازه قشلاق (خدابنده)
 • توتورقان
 • توحیدلو (خدابنده)
 • تورپاخلو
 • توزلو
 • تیمورلو (خدابنده)

ج

 • جرین
 • جمعه‌لو

چ

 • چوخوریورد (خدابنده)
 • چوزک
 • چپقلو (خدابنده)
 • چراغ حصاری
 • چراغ مزرعه
 • چریکلو
 • چشمه تاتار
 • چقلوی سفلی
 • چقلوی علیا
 • چلاخور
 • چنگور
 • چنگوری

ح

 • حسام‌آباد (خدابنده)
 • حسن‌آباد (خدابنده)
 • حسن‌لو
 • حسین‌آباد (خدابنده)
 • حصار (خدابنده)
 • حصار سفلی (خدابنده)
 • حصار علیا (خدابنده)
 • حصارشیوان
 • حی (خدابنده)

خ

 • خالق‌آباد (خدابنده)
 • خانلار
 • خوش
 • خلیفه قشلاق
 • خلیفه‌لو (خدابنده)
 • خمارک
 • خندآب (خدابنده)

د

 • دابانلو (خدابنده)
 • داش تپه (خدابنده)
 • داشالتو
 • داشبلاغ (خدابنده)
 • داشلوجه (خدابنده)
 • دوتپه سفلی
 • دوتپه علیا
 • دوراخلو
 • دوغانلو
 • دولاب (خدابنده)
 • دولجین
 • دربند (خدابنده)
 • دلایر سفلی
 • دلایر علیا
 • ده شیر (خدابنده)
 • دینی بیک

ذ

 • ذوینق

ر

 • رباط (خدابنده)
 • رحمت‌آباد (خدابنده)
 • رستم‌آباد (خدابنده)

ز

 • زاغج
 • زاغه‌لو
 • زواجر
 • زرزر
 • زرند (خدابنده)
 • زرین گل (خدابنده)

س

 • سازین
 • سوله (خدابنده)
 • سرآب (خدابنده)
 • سرئین
 • سرشبار
 • سرین دره (خدابنده)
 • سعید محمد
 • سعیدآباد (خدابنده)
 • سقرچین (خدابنده)
 • سنگده (خدابنده)
 • سیامان

ش

 • شورآب (خدابنده)
 • شورجا
 • شعبان (خدابنده)
 • شهرستانک (خدابنده)
 • شهیدآباد (خدابنده)
 • شهیدچمنی
 • شیخ الو
 • شیخ موسی
 • شین (خدابنده)

ط

 • طاهرلو (خدابنده)

ع

 • علی‌مردان (خدابنده)
 • عموکندی
 • عیسی بیگلو
 • عین جیک

غ

 • غلام ویس

ف

 • فریدون (خدابنده)
 • ق

  • قازقلوی علیا
  • قانلی
  • قوئی
  • قوشه‌کند
  • قول علی
  • قویجوق علیا
  • قجور (خدابنده)
  • قره ولی (خدابنده)
  • قره کهریز (خدابنده)
  • قره‌گل (خدابنده)
  • قره محمد (خدابنده)
  • قزل‌بلاغ (خدابنده)
  • قشقجه
  • قطاربلاغی
  • قلعه‌جوق (خدابنده)
  • قلیچ قیه
  • قمچقای (خدابنده)
  • قمشلو (خدابنده)
  • قیاسکندی
  • قینرجه (خدابنده)

  ک

  • کوچ تپه
  • کوسج‌آباد
  • کبوترک
  • کردلو
  • کره چال
  • کسیک
  • کشک‌آباد (خدابنده)
  • کشگنلو
  • کملر (خدابنده)
  • کهریز (خدابنده)
  • کهلا (خدابنده)
  • کهل‌آباد

  گ

  • گوران (خدابنده)
  • گوشتین
  • گوگجه ییلاق
  • گوگر چینک
  • گونای
  • گوندره
  • گل‌بلاغ (خدابنده)
  • گل‌تپه (خدابنده)
  • گلمکان (خدابنده)
  • گندآب (خدابنده)
  • گنگک

  ل

  • لاچوان

  م

  • مادآباد (خدابنده)
  • مجیدآباد (خدابنده)
  • محمودآباد (خدابنده)
  • محمدآباد (خدابنده)
  • محمدخلج
  • محمدشاه‌لو
  • محمدلو (خدابنده)
  • مزیدآباد (خدابنده)
  • مسگر
  • مصرآباد (خدابنده)
  • مصطفی لو (خدابنده)
  • منداق
  • منطش
  • مهدی‌آباد (خدابنده)
  • مهدیلو
  • مهرین‌آباد

  ن

  • نریمان قشلاق
  • نصرت‌آباد (خدابنده)
  • نظرقلی
  • نعلبندان
  • نهاویس
  • نهروان (خدابنده)

  ه

  • هیرآباد

  ی

  • یاراحمدلو
  • یارمجا
  • یاستی بولاغ
  • یوزباشی
  • یساول (خدابنده)
  • یقین‌لو
  • ینگجه (خدابنده)
  • ینگی‌آباد (خدابنده)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران