شهرستان خرم آباد

روستاهای شهرستان خرم آباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خرم آباد

اسامی روستاهای خرم اباد بهان استان لرستان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (خرم‌آباد)
 • علی‌آباد پرسانه
 • علی‌آباد پیامنی
 • علی‌آباد چاهی

ا

 • اوسه امیدعلی
 • ابول‌آباد گیلاوند
 • ابدیفه
 • آبریزک (خرم‌آباد)
 • احمدآباد (خرم‌آباد)
 • اسپی رزیل
 • اسکین سفلی
 • اسکین علیا
 • اسلام‌آباد برگ بیدی
 • اسلام‌آباد سفلی (خرم‌آباد)
 • اسلام‌آباد علیا (خرم‌آباد)
 • اصغرآباد (خرم‌آباد)
 • اکبرآباد (خرم‌آباد)
 • الیر
 • امیرآباد (خرم‌آباد)
 • اناردر بالا
 • اناردر پایین
 • انجیررشه
 • انگز روستای شهیدرحیمی
 • ایازآباد (خرم‌آباد)
 • ایوانی
 • ایوشان گلستان
 • ایروه
 • ایلر
 • ایمان‌آباد
 • ایناتان

و

 • وروندی
 • وروندی کوچک
 • وره ده
 • وره زردی (خرم‌آباد)
 • ولی‌آباد شیری
 • ونایی سفلی
 • ونایی علیا
 • ویدر (خرم‌آباد)

آ

 • آب کت
 • آبچنار، خرم‌آباد
 • آبسرده (خرم‌آباد)
 • آب‌شباندر
 • آزادخانی (خرم‌آباد)
 • آقاولی

ب

 • باویز
 • بابامحمود وسطی
 • بابامحمود سفلی
 • بابامحمود علیا
 • باده (خرم‌آباد)
 • بادیه دو
 • بادیه یک
 • بازآباد
 • باغ (خرم‌آباد)
 • باغ وناب
 • باغ پشم
 • باغ‌دایی سفلی
 • باغ‌دایی علیا
 • باقلاکوه
 • بوکدر
 • بوگنه رازباشی
 • بادیه سه
 • بدرآباد سفلی
 • بدرآباد علیا
 • برالیکه
 • برآفتاب حومه
 • برآفتاب علی عسگر
 • برآفتاب‌چنار
 • بردستمال
 • بردگر مهوک
 • بردلوسه
 • برگنجف
 • بگ رضا
 • بلیلوند
 • بن زرده
 • بنگ پیله
 • بهرام کش میرزا
 • بهرامجو
 • بیدگیجه
 • بیدهل

پ

 • پاپادیندار سفلی
 • پاپادیندار علیا
 • پاپی خالدار
 • پاپی خالدار سفلی
 • پاپی خالدار علیا
 • پاتخت دو
 • پاتخت یک
 • پاراپونه
 • پاره الله
 • پاریاب سیدمحمد
 • پاریاب گز
 • پاقلعه (خرم‌آباد)
 • پاکبود
 • پای تاف
 • پای کبود
 • پرتپیل
 • پرک (خرم‌آباد)
 • پری مرده بالا
 • پسیل (خرم‌آباد)
 • پشت تپه (خرم‌آباد)
 • پشت قلا
 • پشت مورت
 • پشت‌پر (خرم‌آباد)
 • پشتکره
 • پشتمله (خرم‌آباد)
 • پشته جزایری
 • پل مامون
 • پل هوا
 • پلنگ کوه
 • پله باباحسین
 • پنک‌آباد
 • پیرجد
 • پیرجد پایین
 • پیرحیاتی (خرم‌آباد)
 • پیرماهی
 • پیرمحمد باباحسین
 • پیرمحمد سیداسدالله
 • پیرمحمد میرحسین
 • پیرمراد (خرم‌آباد)
 • پیری جد
 • پیل بردی
 • پیلگاه
 • پینه کوه (خرم‌آباد)

ت

 • تاجوی وسطی
 • تاجوی سفلی
 • تازان
 • تازه‌آباد (خرم‌آباد)
 • توئیشکه
 • توت چهره
 • توتدر
 • توه تنگه
 • تپه دار
 • تپه شیرخان، خرم‌آباد
 • تپه گجی
 • تجره سادات
 • تجره سراب سادات
 • تجره گله‌دار
 • تروه
 • تشکن سیدیا
 • تقی‌آباد (خرم‌آباد)
 • تلوری سفلی
 • تلوری علیا
 • تلکستان
 • تنگ پنج
 • تنگ نمک
 • تنگشبیخون
 • تیربازار
 • تیک (خرم‌آباد)

ج

 • جازستان (خرم‌آباد)
 • جوکار (خرم‌آباد)
 • جولاکمر
 • جرجر
 • جعفرآباد (خرم‌آباد)
 • جمشیدآباد حیدر
 • جمشیدآباد میرزا
 • جهان‌آباد (خرم‌آباد)
 • جهانگیرآباد (خرم‌آباد)

چ

 • چاله (خرم‌آباد)
 • چاله کمالوند
 • چاه رضا (خرم‌آباد)
 • چوب ارجنه
 • چوبتراش میان گلال
 • چوکارابراهیم
 • چول (خرم‌آباد)
 • چرخستانه (خرم‌آباد)
 • چشمه بیدچنگ برده
 • چشمه پاپی
 • چشمه پریان
 • چشمه چراغعلی
 • چشمه دره (خرم‌آباد)
 • چشمه سرخه
 • چشمه طلا (خرم‌آباد)
 • چشمه علی (خرم‌آباد)
 • چشمه‌کره (خرم‌آباد)
 • چشمه نصیر
 • چغا هروشی
 • چغاخندق
 • چغلوندرود سفلی
 • چغلوندرود علیا
 • چقابل (خرم‌آباد)
 • چل دوگونه
 • چل ریز
 • چلقادی
 • چم انجیر (خرم‌آباد)
 • چم آقامرده
 • چم چقال سفلی
 • چم قرق
 • چمباغ
 • چمشکر
 • چنار (خرم‌آباد)
 • چنار رازباشی
 • چناربگالی
 • چنارحمام
 • چنارخشکه
 • چنارخیری
 • چنارشوره
 • چنارکل
 • چنارگریت
 • چنگایی
 • چهزال
 • چیابل
 • ح

  • حسن‌آباد (خرم‌آباد)
  • حسن‌آباد گیلاوند
  • حیدرآباد (خرم‌آباد)
  • حیدرکر

  خ

  • خاجالی
  • خان‌آباد (خرم‌آباد)
  • خانجان خانی
  • خانقاه (خرم‌آباد)
  • خانه چوبی
  • خراشگفت
  • خرپشت علیا
  • خرسدر
  • خرسدردره دیمه
  • خره سیاه
  • خسروخانی (خرم‌آباد)
  • خشکه رود (خرم‌آباد)
  • خشکی (خرم‌آباد)
  • خلج دره
  • خلیلان سفلی (خرم‌آباد)
  • خلیلان علیا (خرم‌آباد)
  • خلیل‌آباد (خرم‌آباد)
  • خمسیانه
  • خمسیانه پایین
  • خمسیانه ریش سفید
  • خمسیانه موسی‌آباد

  د

  • داودختر
  • داروزه
  • داربر رازباشی
  • داربلوط سفلی
  • داربلوط علیا
  • دارتی (خرم‌آباد)
  • دارحوض
  • دارخاتون
  • دانگی اکبرآباد
  • دوسنگ (خرم‌آباد)
  • دولت‌آباد (خرم‌آباد)
  • دولتشاهی (خرم‌آباد)
  • دولیسکان وسطی
  • دولیسکان سفلی
  • دولیسکان علیا
  • دارایی (خرم‌آباد)
  • دراشگفت (خرم‌آباد)
  • درویش‌آباد (خرم‌آباد)
  • دربند کمالوند
  • درسون
  • درکول (خرم‌آباد)
  • دره اناران
  • دره باغ (خرم‌آباد)
  • دره بسر
  • دره بیژن وسطی
  • دره بیژن سفلی
  • دره بیژن علیا
  • دره دراز
  • دره ساکی (خرم‌آباد)
  • دره ساکی سفلی
  • دره ساکی علیا
  • دره عباس (خرم‌آباد)
  • دره قاسم‌علی
  • دره گرم (خرم‌آباد)
  • دره نارو
  • دره هندیان
  • دره‌دزدان (خرم‌آباد)
  • دستبزانو
  • دفکاندر
  • دلی زالبگ
  • دمگر
  • ده باقر
  • ده پر
  • ده‌سفید (خرم‌آباد)
  • ده سفیدکریم
  • ده محسن (خرم‌آباد)
  • ده‌نو (خرم‌آباد)
  • ده نوروز (خرم‌آباد)
  • ده نسار
  • ده‌سفید وسطی
  • ده‌سفید سفلی
  • ده‌سفید علیا
  • دهگاه (خرم‌آباد)
  • ده‌نو (ده‌پیر)
  • دهنو نجف قلی
  • دهنوپیرجد
  • دیناروند سفلی
  • دیناروند علیا

  ر

  • رازان (خرم‌آباد)
  • روزگیره
  • روزمیانکی
  • روستای چوب‌تراش
  • رباط نمکی
  • رج‌آباد
  • رحمن‌آباد
  • رحیم‌آباد دو
  • رحیم‌آباد سه
  • رحیم‌آباد یک
  • رستم خان جودکی
  • رستم‌آباد جمشیدی
  • رضاآباد (خرم‌آباد)
  • رنگرزان وسطی
  • رنگرزان سفلی
  • رنگرزان علیا
  • ری رو
  • ریخان (خرم‌آباد)
  • ریگ سفید (خرم‌آباد)
  • ریگ‌سفید
  • ریمله

  ز

  • زالیاب
  • زاهدشیر
  • زردآباد (خرم‌آباد)
  • زرده ایستگاه
  • زرده پایین
  • زرده دارتی
  • زرین جوب (خرم‌آباد)
  • زرین چقا شهیدجابری
  • زرین مهرآباد
  • زرین‌آباد (خرم‌آباد)
  • زرین‌چقا سفلی
  • زرین‌چقا علیا
  • زنگولدر
  • زیرکول

  س

  • سال حمید
  • سالی بزرگ
  • سالی کوچک
  • سوکی علیا
  • سراب الیاس
  • سراب بردین
  • سراب پرده چاهی
  • سراب تلخ
  • سراب دارائی
  • سراب داراب
  • سراب رباط
  • سراب شیخ موسی
  • سراب علی‌نقی
  • سراب کی حاتم
  • سراب کی میرزاوند دو
  • سراب موسی
  • سراب ملاقربانی
  • سراب نرم
  • سرابپرده
  • سرابجلدان
  • سرابسوری
  • سرابکیان
  • سرابگنجعلی (خرم‌آباد)
  • سرابملکی
  • سرابیاس
  • سراستان
  • سرور (خرم‌آباد)
  • سرپله
  • سرپله باباحسین
  • سرتنگ بیدگیجه
  • سرتنگ لیشن
  • سرچشمه کمالوند
  • سرچک دادآباد
  • سرخه لیزه
  • سرخه‌ده سفلی
  • سرخه‌ده علیا
  • سردارآباد (خرم‌آباد)
  • سردزله
  • سرریگ (خرم‌آباد)
  • سرزنگوله
  • سرطاق (خرم‌آباد)
  • سرکانه عباس‌آباد
  • سرکول (خرم‌آباد)
  • سرکول خانی
  • سرکوه
  • سرکیو
  • سرگول نمک
  • سرگرفته سفلی
  • سرمرغ سفلی
  • سرمرغ علیا
  • سرنجه (خرم‌آباد)
  • سرهلت
  • سفید درخت
  • سفیداب (خرم‌آباد)
  • سماقها
  • سنگتراشان (خرم‌آباد)
  • سه کلاه
  • سه گرده
  • سهیل بیگی
  • سیاوله
  • سیاه چل
  • سیاه گوشی
  • سیاه گل (خرم‌آباد)
  • سیاهگل شاه عباس
  • سید زیبامحمد
  • سیرک (خرم‌آباد)
  • سیرم
  • سیرم سفلی
  • سیرم علیا
  • سیف‌آباد (خرم‌آباد)
  • سیل رضا
  • سیل کبود
  • سیل کریم
  • سیل گرگی
  • سیل ملاقربانی
  • سیل نظر
  • سیل‌میش سفلی
  • سیل‌میش علیا

  ش

  • شاه جمشیدی
  • شاه رضا (خرم‌آباد)
  • شاه قلی (خرم‌آباد)
  • شورآباد (خرم‌آباد)
  • ش

   • شبی‌خون مله سرخه
   • شجاع‌آباد (خرم‌آباد)
   • شرفبگ
   • شرکت پارسیلون و خانه‌های سازمانی
   • شعبان (خرم‌آباد)
   • شهبازبک
   • شهرک باباعباس
   • شهنشاه (خرم‌آباد)
   • شیخ حیدر (خرم‌آباد)
   • شیرخانی

   ص

   • صبور
   • صفرآباد (خرم‌آباد)
   • صیدعباس
   • صیدنر

   ط

   • طالقان یک
   • طهماسبی

   ع

   • عالیخان
   • عربان (خرم‌آباد)
   • عسگرآباد (خرم‌آباد)
   • علی محمدبیگی
   • عیوشان سیل

   غ

   • غیبی (خرم‌آباد)

   ف

   • فتح‌آباد (خرم‌آباد)
   • فره‌کش سفلی
   • فره‌کش علیا

   ق

   • قاسم‌آباد (خرم‌آباد)
   • قاسمعلی برآفتاب
   • قبررمضان
   • قلعه جغد
   • قلعه جهانبخش
   • قلعه حاجی رحمت‌الله
   • قلعه خانجان
   • قلعه دوستی
   • قلعه رحیم
   • قلعه‌سنگی (خرم‌آباد)
   • قلعه علی (خرم‌آباد)
   • قلعه علی‌مراد خان
   • قلعه کاسیان
   • قلعه منصور
   • قلعه میرعلی
   • قلعه نو (خرم‌آباد)
   • قلعه هادی چکمه سیاه
   • قلعه‌شیخ (خرم‌آباد)
   • قنات‌آباد (خرم‌آباد)
   • قناتکاسیان

   ک

   • کاوه کالی
   • کادونی علیا
   • کاروانسرا سفلی
   • کاروانسرا علیا
   • کاسیان رستمخانی
   • کوامینه
   • کورابه
   • کول بچان
   • کول گل
   • کولاگه
   • کولوی
   • کبودلر
   • کبوده حسن‌آباد
   • کربوستان
   • کرفله (خرم‌آباد)
   • کرفله ایمان‌آباد
   • کرگانه
   • کرنوکر
   • کریم‌آباد (خرم‌آباد)
   • کسمت
   • کل‌آب تی
   • کلنگسر
   • کله‌جوب (خرم‌آباد)
   • کله جوب حاج علی
   • کله نی سفلی
   • کله نی علیا
   • کله‌جو
   • کله‌جوب سفلی (خرم‌آباد)
   • کله‌نی (خرم‌آباد)
   • کمالوند ایمان‌علی
   • کمالوند غلام‌علی
   • کمالوند محمدحسن پروانه
   • کمره (خرم‌آباد)
   • کنگرزرد
   • کهریز (خرم‌آباد)
   • کهریزجدید
   • کی کمدر
   • کیان سفلی
   • کیان علیا
   • کیگه لیشن

   گ

   • گاورزکار
   • گاورسله
   • گاومیر (خرم‌آباد)
   • گاره (خرم‌آباد)
   • گازه
   • گولاب وسطی
   • گولاب سفلی
   • گدپوک
   • گراب (خرم‌آباد)
   • گرونی مهدی فولادوند
   • گرزکل
   • گرمابله سفلی
   • گرمابله علیا
   • گره (خرم‌آباد)
   • گری سراب
   • گریسان
   • گزله
   • گسه‌آباد
   • گل‌دره (خرم‌آباد)
   • گل‌زرد (خرم‌آباد)
   • گلم کبود (خرم‌آباد)
   • گندابه (خرم‌آباد)
   • گیرج گرده
   • گیرچان (خرم‌آباد)
   • گیلاوند
   • گیلوران بالا
   • گیلوران پایین

   ل

   • لات کوهی
   • لارکه
   • لازگیره
   • لجامگیر
   • للری دو
   • للری یک
   • لمدریش

   م

   • ماسور (خرم‌آباد)
   • مالک ماری
   • ماهرخی
   • ماهرخی کله جوب
   • مورازغلام
   • مورازموسی
   • مورازمحمد
   • موسیوند
   • مونک (خرم‌آباد)
   • محمودوند (خرم‌آباد)
   • محمدآباد (خرم‌آباد)
   • محمدکل
   • مختوائی
   • مدبه
   • مرگدسر
   • مریدآباد
   • مشهدی جوزی
   • مکینه حکومتی
   • ملاقربانی
   • ملک‌آباد (خرم‌آباد)
   • مله سرخه
   • ملیم دول
   • مهتر (خرم‌آباد)
   • مهدی‌آباد (خرم‌آباد)
   • مهربان (خرم‌آباد)
   • مهرعلی خانی
   • مهره نارمحمد
   • مهره‌زار
   • میان گران
   • میدان (خرم‌آباد)
   • میراحمدی (خرم‌آباد)
   • میرآباد (خرم‌آباد)
   • میربهاالدین
   • میل میلک

   ن

   • ناوه‌کش
   • ناصروند (خرم‌آباد)
   • نای انگیز
   • نوده (خرم‌آباد)
   • نورآباد (خرم‌آباد)
   • نوش‌آباد (خرم‌آباد)
   • نوماله
   • نوماله سفلی
   • نجف‌آباد (خرم‌آباد)
   • نصیرآباد (خرم‌آباد)
   • نمکلان سفلی
   • نمکلان علیا

   ه

   • هادی‌آباد (خرم‌آباد)
   • هولاندشت
   • هرکوه
   • هسکوهان
   • هفت چشمه (خرم‌آباد)
   • هلاکدر
   • هلاکدر ابوالقاسم
   • هلاکدر خدارحم
   • هلاکدر غلامرضا
   • هلکان
   • هنام
   • هوکی (خرم‌آباد)

   ی

   • یارحسین
   • یارعلی (خرم‌آباد)
   • یالان رز
   • یک برجی (خرم‌آباد)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران