شهرستان خلخال

روستاهای شهرستان خلخال

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان خلخال

اسامی روستاهای خلخال استان اردبیل به شرح زیر است:

ا

 • اوجغاز سفلی
 • اوجغاز علیا
 • احمدآباد (خلخال)
 • اسبو (خلخال)
 • اسکستان
 • اناویز
 • اندبیل (خلخال)
 • ایلوانق

آ

 • آغ‌بلاغ (خلخال)
 • آل‌هاشم سفلی
 • آل‌هاشم علیا

ب

 • برندق
 • بفراجرد
 • بلیل (خلخال)

پ

 • پروج
 • پیرانلو (خلخال)

ت

 • تازه‌کند گلوزان
 • ترزنق
 • تیل (خلخال)

ج

 • جعفرآباد (خلخال)

چ

 • چلمبر
 • چنارلق

ح

 • حاجی‌آباد (خلخال)

خ

 • خانقاه بفراجرد
 • خانقاه سادات
 • خوجین
 • خداقلی‌قشلاق
 • خمس (خلخال)

د

 • داودخانی
 • درو (اردبیل)
 • دلیلر
 • دیز (خلخال)
 • دیلم‌آباد

ز

 • زاویه جعفرآباد
 • زاویه سادات
 • زندرق

س

 • سجهرود
 • سفیدآب (خلخال)

ش

 • شال (خلخال)

ط

 • طولش
 • طویستان

ع

 • علی‌آباد (خلخال)

غ

 • غفورآباد

ق

 • قشلاق دیز
 • قشلاق گیلوان

ک

 • کرنق
 • کرین
 • کزج
 • کلار (خلخال)
 • کلور
 • کلستان سفلی
 • کلستان علیا

گ

 • گورانسراب
 • گرمخانه (خلخال)
 • گهراز
 • گیلوان

ل

 • لرد (خلخال)
 • لمعه‌دشت
 • لنبر

م

 • ماجولان
 • مورستان (خلخال)
 • مجدر (خلخال)
 • مجره
 • محمودآباد، خلخال
 • مزجین
 • مزرعه (خلخال)
 • مصطفی‌لو
 • منامین
 • میان‌رودان (خلخال)
 • میل آغاردان

ن

 • نواشانق
 • نساز
 • نمهیل

ه

 • هروآباد
 • هشجین


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران