شهرستان دالاهو

روستاهای شهرستان دالاهو

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دالاهو

اسامی روستاهای دالاهو استان کرمانشاه به شرح زیر است:

ا

 • ازمه میران
 • امامزاده بابایادگار
 • امامزاده داود (دالاهو)

و

 • ورگنبد
 • ویله (بیونیج)
 • ویله (دالاهو)

آ

 • آسیاب تنوره

ب

 • باباجانی شاهمراد
 • باباجانی عبدالمحمد
 • باباشاه احمد
 • باباکوسه سفلی
 • باباکوسه علیا
 • بان زلان بالا
 • بان مزاران
 • بان نخود
 • بان یاران امیرحق مراد
 • بان یاران تیمور
 • بان یاران عزیزمراد
 • بان یاران میرزاحسین
 • بان‌زلان سفلی
 • بان‌سولاب حاتم
 • بان‌سولاب شیرزاد
 • بان‌سولاب شیرمحمد
 • بان‌سولاب کلب‌علی
 • بان‌سولاب نام‌خاص
 • بان‌شیروان
 • بانی‌بید
 • بویان
 • بروند سفلی
 • بروند علیا
 • بریشاه بیگ‌مراد
 • بریشاه خوبیار
 • بریه‌خانی
 • بیامه (بیونیج)
 • بیامه سفلی
 • بیامه علیا
 • بیراق‌وند
 • بیله‌هو سفلی
 • بیله‌هو علیا
 • بیموش
 • بی‌نهر سفلی
 • بی‌نهر علیا

پ

 • پشت‌تپه

ت

 • تازه‌آباد مولائی
 • تازه‌آباد مجید
 • توت‌شامی
 • توکان (دالاهو)
 • تختگاه جهانبخش
 • تختگاه حسین سلطان
 • تختگاه صورت خانم
 • تختگاه صفیار سلطان
 • ترکه سفلی (دالاهو)

ج

 • جاماسب (دالاهو)

چ

 • چالاب قتکه بارس
 • چشمه سفید (دالاهو)
 • چشمه سیدیعقوب
 • چشمه‌سفید سفلی (دالاهو)
 • چغابور رحمان
 • چغابور کاکی
 • چقابور دارابی
 • چقاچوبین

ح

 • حریر (روستا)
 • حصیل‌قنبره

خ

 • خسروآباد (دالاهو)
 • خله‌کفش سفلی
 • خله‌کفش علیا
 • خلیفه‌ها (دالاهو)
 • خیل‌سبزه

د

 • داراب (دالاهو)
 • دارابی (دالاهو)
 • داره‌رش محمدسلطان
 • دوشمیان
 • درویت
 • درگه (دالاهو)
 • درمران سفلی
 • درمران علیا
 • دره‌نیجه
 • دشت مورت سفلی
 • دشت مورت علیا
 • دنگه خدایار
 • ده جامی
 • ده‌کهنه (دالاهو)

ر

 • روکوان
 • ریسانی

ز

 • زاوله سفلی
 • زاوله علیا
 • زوله (دالاهو)
 • زرده (دالاهو)

ژ

 • ژالکه حسین

س

 • سرآسیاب (دالاهو)
 • سرتختگاه
 • سرتنگ (دالاهو)
 • سرچقا (دالاهو)
 • سرخه‌دیزه
 • سرمیل
 • سلیمان‌آباد (دالاهو)
 • سید باقر (دالاهو)
 • سیدمحمد (دالاهو)

ش

 • شالان
 • شاه‌مار بابامراد
 • شاه‌مار میرزامراد
 • شویل‌صادق‌خان
 • شهرک ریجاب
 • شهرک هلته
 • شیخ‌حسن (دالاهو)
 • شیره‌چقا

ص

 • صفرشاه

ط

 • طلسم (روستا)

ع

 • علی بارانی
 • علی‌آباد کرند
 • علیکه

ق

 • قلعه دومی زر
 • قلعه‌زنجیر سفلی
 • قلعه‌زنجیر علیا
 • قلعه‌قاضی سفلی
 • قلعه‌قاضی علیا
 • قلقله (دالاهو)

ک

 • کامران رحمان
 • کامران‌بیگ رضا
 • کوشکری
 • کچکبل سفلی
 • کچکبل علیا
 • کرند غرب
 • کلینه پایدار
 • کنه رشید باباخان
 • کنه رشید عرب
 • کنه رشید گل‌مراد
 • کنه رشیدالله فقید
 • کنه هر

گ

 • گاودانه خور
 • گاوسور
 • گوراجوب باباکرم
 • گوراجوب زیدعلی
 • گوراجوب قشلاق
 • گوراجوب مرادبیگ
 • گورگاورز
 • گردکان‌کوره
 • گزن
 • گل انجیر
 • گهواره (دالاهو)

م

 • موالی نجف چالاوه
 • مله یعقوب
 • مله‌کبود (بخش گهواره)
 • میان‌تنگ
 • میر هواریاری

ن

 • نرژی
 • ن

  • نیلک (دالاهو)

  ه

  • هوکانی
  • هوکانی سفلی
  • هوکانی علیا
  • هلته
  • هیورود

  ی

  • یاران (دالاهو)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران