شهرستان درگز

روستاهای شهرستان درگز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان درگز

اسامی روستاهای درگز استان خراسان رضوی به شرح زیر است:

ا

 • اوتانلو
 • ارباب (درگز)
 • ارتیان
 • اسدخان (درگز)
 • امان مگان
 • ایلانجیق

آ

 • آق چشمه (درگز)

ب

 • برج قلعه
 • بشارت
 • بشدره (درگز)
 • بهمن‌آباد (درگز)
 • بیات (درگز)

پ

 • پالکانلو سفلی
 • پرکند
 • پل گرد

ت

 • تاج‌الدین
 • توزانلو
 • توقی
 • تگن (درگز)
 • تیرگان (درگز)

ج

 • جبار (درگز)
 • جشن‌آباد
 • جغال
 • جلفان

چ

 • چقر (درگز)
 • چنار (درگز)
 • چهل میرپ

ح

 • حاتم قلعه
 • حسن‌آباد (درگز)
 • حسین‌آباد (درگز)
 • حسین‌آباد صداقت
 • حصار (چاپشلو)
 • حصار (لطف‌آباد)
 • حضرت سلطان (درگز)
 • حق وردی

خ

 • خاخیان
 • خادمانلو
 • خوانچه
 • خنلانلو
 • خیرآباد سفلی (درگز)
 • خیرآباد علیا (درگز)

د

 • داغدار
 • دوابی سفلی
 • دوابی علیا
 • دودانلو
 • دوست‌محمدبیک
 • دولت شانلو
 • دولت‌آباد (درگز)
 • دونشاه
 • دربند گلریز
 • دربندی وسطی
 • دربندی سفلی
 • دربندی علیا
 • دهشت علیا

ر

 • رحمان قلی
 • رستم‌آباد (درگز)
 • رمضان قلعه
 • ریشخوار

ز

 • زابل قلعه
 • زنگلانلو
 • زیندانلو سفلی
 • زیندانلو علیا

س

 • سادات (درگز)
 • سوگلدی
 • سعدآباد (درگز)
 • سنقز وسطی
 • سنقز بالا
 • سنقز پایین
 • سنگ سوراخ (درگز)
 • سنگبر (درگز)
 • سیدها

ش

 • شورکال
 • شوی (درگز)
 • شمس‌خان
 • شهرک زیندانلو
 • شیخ‌ها (درگز)
 • شیخوانلو سفلی
 • شیخوانلو علیا
 • شیلیگان

ص

 • صفرقلعه
 • صیدآباد (درگز)

ع

 • عوض محمدبیک
 • عباس قلعه
 • عرب‌آباد (درگز)
 • عزت‌آباد (درگز)
 • علی‌آباد النچگ

غ

 • غفارآباد (درگز)

ف

 • فضل‌آباد (درگز)
 • فیروزه (درگز)

ق

 • قازان بیک
 • قولجق
 • قروچان
 • قربان‌آباد (درگز)
 • قره آقاچ
 • قره قویونلو (درگز)
 • قزقان‌دره
 • قزلق
 • قشلاق پایین حصار
 • قلعه چه (درگز)
 • قلیچ‌آباد

ک

 • کالو (درگز)
 • کاهو (درگز)
 • کورچشمه (درگز)
 • کپکان
 • کلاته ارباب
 • کلاته الیاس
 • کلاته بهبودی
 • کلاته توت
 • کلاته جوین
 • کلاته خلیل‌آباد
 • کلاته عبدالوهاب
 • کلاته کندی
 • کلاته گورنی
 • کماج خور
 • کهنه‌قلعه (درگز)

گ

 • گپی
 • گچلیک
 • گدوگانلو
 • گلخندان (درگز)
 • گلریز
 • گنداب (درگز)

م

 • مامدانلو
 • محمدولی بیک
 • محمدتقی بیگ
 • مرادآباد (درگز)
 • میاب
 • میرقلعه
 • مینا (درگز)

ن

 • نوآباد اسپیان
 • نجف‌آباد (درگز)
 • نصرت‌آباد (درگز)
 • نظرآباد (درگز)
 • ی

  • یاقول
  • یانبلاق
  • یکه‌باغ
  • ینگی‌قلعه (درگز)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران