شهرستان دزفول

روستاهای شهرستان دزفول

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دزفول

اسامی روستاهای دزفول استان خوزستان به شرح زیر است :

 • باباخدا
 • باباصالح
 • دوآب (دزفول)
 • دودرون
 • دول‌جافر
 • دول‌دعوا
 • دول‌زنگی
 • دول‌گپ (دزفول)
 • سهچلون
 • سهکوه
 • سهکنارون

ا

 • اودلو (دزفول)
 • ابوالحسن (دزفول)
 • احمدآباد (دزفول)
 • ازنک علیا
 • ازنک‌کوکیا
 • اسون‌زهله
 • اسلام‌آباد (دزفول)
 • اشگفت خرما
 • اشگفت کاه‌دون
 • اشگفت ممدلی‌خان
 • اکیلی
 • امامزاده سیدپیران
 • انجیرک (دزفول)
 • ایدا (دزفول)
 • ایسپره (روستا)

و

 • وحدت (دزفول)
 • ورزردارپناه

آ

 • آباژ دون
 • آب‌انار سیدنظرحسینی
 • آباناری
 • آب‌بید (دزفول)
 • آبدیفه
 • آب‌سوراخ (دزفول)
 • آبسیلا
 • آبگرمک (دزفول)
 • آبگریو
 • آبهرزهله
 • آبید (دزفول)

ب

 • باپل‌ارپنا
 • باتربو
 • بار یکی‌حسنقلی
 • بار یکی‌محمدقلی
 • بازارگه (دزفول)
 • باغ (دزفول)
 • باغچه‌بان (دزفول)
 • باغ‌قیصر
 • باغ‌گرو یک
 • بوگنده
 • بدیلیان
 • بر دوربه
 • بروی‌امیر
 • برآفتاب (دزفول)
 • برآفتاب سفلی (دزفول)
 • برآفتاب علیا
 • برداژدها
 • بردشمشیر
 • بردقورچون
 • بردگوری (دزفول)
 • بردگپ (دزفول)
 • بردگلا
 • بزآب (دزفول)
 • بق‌بقاب
 • بق‌بقو
 • بلادیه
 • بلو (دزفول)
 • بنوار حاج‌نگهدار
 • بنوارحسین
 • بنوارشامی
 • بنوت بالا
 • بنوت پایین
 • بند چولی
 • بندبال بالا
 • بندبال پایین
 • بنکوه (دزفول)
 • بنه بند
 • بنه حاجات
 • بنه حسین‌کلولی
 • بنه دستی
 • بنه شیخ‌امامقلی
 • بنه عاطی
 • بنه علوان
 • بنه عیسی
 • بنه قیصر
 • بنه میرزا
 • بنی (دزفول)
 • بی دوان‌ارپنا
 • بیشه دولنگ
 • بیشه‌بزان
 • بیشه‌سرخ

پ

 • پاتاور
 • پاتهلا
 • پاچل چلاوز
 • پاره (دزفول)
 • پازن‌آب
 • پاملیچ
 • پایتخت آب‌انبار
 • پایتخت شامحمد
 • پای‌قلعه
 • پایکوه ملاح
 • پولاکاو
 • پرچوک (دزفول)
 • پشت‌پر ترمزار
 • پگاهی
 • پلو (دزفول)
 • پلنگآب
 • پنه‌بدی
 • پهنه‌کرگاو
 • پیبی
 • پیرفزک

ت

 • تاورشه
 • تاسرا
 • تاک سفلی
 • تاک علیا
 • تو دو
 • توت سفلی
 • توت علیا
 • تومرز
 • توه‌مدد
 • ت

  • تخت‌آب (دزفول)
  • تخت‌توک
  • تربه
  • تربه‌شاعلی
  • تله بالا
  • تله‌ملا
  • تلینکوه
  • تمد بازارگه
  • تنباکوکار (دزفول)
  • تنگ‌دز سفلی
  • تنگ‌دز علیا
  • تنه‌بری
  • ته‌تر
  • تیت‌گم
  • تیله‌دار
  • تیمورآباد (دزفول)

  ج

  • جاته
  • جاذبه (دزفول)
  • جازستان‌پاره
  • جازستون
  • جوگندی
  • جلیزاو
  • جنگل‌کوه

  چ

  • چاروف
  • چال رحیم‌علی
  • چال‌برد
  • چال‌تاک بالا
  • چال‌تاک پایین
  • چال‌روگه
  • چال‌قاسم
  • چال‌کره
  • چال‌کنار
  • چال‌گچ
  • چال‌گندم
  • چال‌لال
  • چال‌میرون
  • چوب‌آب
  • چول‌چپی
  • چول‌خشک
  • چول‌زیار
  • چرکو
  • چشمه‌شیرین (دزفول)
  • چشمه‌لیرکی
  • چغادوسر
  • چغاچشمه
  • چغاسرخ
  • چغامیش
  • چگاه
  • چلون
  • چل‌شه
  • چل‌شه‌حیدرآقا
  • چل‌شه‌هاشم
  • چل‌مالگه
  • چم‌بره (دزفول)
  • چم پلبرآفتاب
  • چم تینه
  • چم چولیان
  • چم سوره
  • چم طویله
  • چم کنار (دزفول)
  • چندار (دزفول)
  • چنگاوره
  • چهاررگان
  • چهارمرزون
  • چه‌شیرین

  ح

  • حاج‌سالار
  • حاج‌عبده‌محمد

  خ

  • خواجه‌مرده
  • خوزینه بالا
  • خوزینه‌باقر
  • خرمیزان
  • خسرو (دزفول)
  • خلطه

  د

  • دادا (دزفول)
  • داربر
  • دارچلی
  • دارزرد
  • دارک
  • دارمدی
  • داسمورت
  • درکولدره ونی
  • درگی (دزفول)
  • دره آبینه
  • دره باریکی
  • دره بروک
  • دره بنوار
  • دره بهزاد
  • دره پیر (دزفول)
  • دره تاک‌دارخلک
  • دره جاز
  • دره جافر
  • دره چول‌زیوه
  • دره خشک جافروند
  • دره خشک حاتم‌وند
  • دره درویش‌مرده
  • دره سیلو
  • دره غلامحسین
  • دره قیر (دزفول)
  • دره کتاسزار
  • دره لیرگه
  • دره لیرگه دورک
  • دره هالونی
  • دره‌آب
  • دست‌نی
  • دشت گرگان (دزفول)
  • دله‌چنار
  • دلی‌پادیگوله
  • دم‌بار یک
  • ده سیداحمد
  • ده سیدعلی
  • دهبر
  • ده‌زنون
  • دهگاه (دزفول)
  • دهگاه‌تپی
  • دهگه‌گاهشلون
  • ده‌نو (دزفول)
  • دیونی
  • دیدگاه‌المون
  • دیلم علیا

  ر

  • روستای عدالت
  • رزگه (دزفول)
  • رمیه

  ز

  • زاویه حاجیان
  • زاویه حمودی
  • زاویه خرسان
  • زاویه مرادی
  • زاویه مشعلی
  • زوره‌سالندکوه
  • زولاهر
  • زردفت
  • زیباشهر (دزفول)
  • زیبند
  • زییه

  س

  • سوراخ‌گچی
  • سوری (دزفول)
  • سوز
  • سولاگچی
  • سومیه سفلی
  • سومیه علیا
  • سبزآب
  • سر دول‌نساروند
  • سربردلکلا
  • سربند (دزفول)
  • سربیشه (دزفول)
  • سرتخت (دزفول)
  • سرچات (دزفول)
  • سرچول (دزفول)
  • سرچل
  • سرد (دزفول)
  • سرسردآب سفلی
  • سرسردآب علیا
  • سرمور (دزفول)
  • سرهود خدارحم
  • سزار (دزفول)
  • سگ‌کش دورک
  • سنجر (دزفول)
  • سید علی‌شاه
  • سیدنور
  • سی‌سیاه
  • سیف‌آباد (دزفول)
  • سیلو (دزفول)

  ش

  • شوهان سفلی (دزفول)
  • شوهان علیا (دزفول)
  • شوی (دزفول)
  • شرف‌آباد مستوفی
  • شلگهی
  • شنگر علیا
  • شهرک امیرالمؤمنین
  • شهرک انقلاب (دزفول)
  • شهرک آیت‌الله مطهری
  • شهرک بهروزی
  • شهرک پیروزی
  • شهرک توحید
  • شهرک خیبر
  • شهرک سیدعنایت
  • شهرک شمس‌آباد
  • شهرک شهید محمد منتظری
  • شهرک شهیدبهشتی (دزفول)
  • شهرک عشایری حضرت مهدی
  • شهرک کوثر
  • شهرک محمدبن‌جعفر
  • شهرک مهاجرین
  • شیبیه
  • شیرین‌آب (دزفول)

  ص

  • صوفی احمد

  ط

  • طلا (دزفول)

  ع

  • عباس‌آباد اشرفی
  • عباس‌آباد فخرایی
  • عبدالرضامرده
  • عظیم (دزفول)
  • علی‌عرب (دزفول)
  • عیدی‌مرده بالا
  • عیدی‌مرده پایین

  غ

  • غریب‌دیلم سفلی

  ف

  • فضیلی (دزفول)
  • فیروزآباد (دزفول)
  • فیل‌آب (دزفول)

  ق

  • قلعه خلیل
  • قلعه ربع‌بندبال
  • قلعه سردار (دزفول)
  • ق

   • قلعه طوق
   • قلعه قاضی (دزفول)
   • قلعه‌نو شمس‌آباد

   ک

   • کاوالمون
   • کارنج (دزفول)
   • کوکیا نورآباد
   • کول‌تاک دورک
   • کول‌ترک
   • کول‌سرخ لیراسد
   • کول‌سیرا
   • کول‌کندی
   • کوه‌زیر
   • کوه‌گندم
   • کدمه
   • کر (دزفول)
   • کرجمال نیازعلی
   • کرم‌زرد
   • کرم‌کوه
   • کره (دزفول)
   • کش‌کوک
   • کل‌خونگستان
   • کلنی (دزفول)
   • کنگرستان (دزفول)
   • کنی
   • کهنک (دزفول)
   • کی‌گه
   • کیلنج

   گ

   • گاومیر (دزفول)
   • گاومیش‌آباد (دزفول)
   • گاومیش‌آباد شرقی
   • گامغل بالا
   • گامغل پایین
   • گورشران
   • گورشران اوستا
   • گورکانی‌ارپنا
   • گوشه (دزفول)
   • گچستان (دزفول)
   • گردبیشه (دزفول)
   • گرکندی
   • گلزار (دزفول)
   • گل‌گنجان
   • گله‌سرخ
   • گله‌هر
   • گم‌کوفه
   • گمه‌ترپ
   • گیوه‌دران

   ل

   • لاانار
   • لاگلال نورآباد
   • لودره
   • لوکرا
   • لب‌آب
   • لب‌سفید سفلی
   • لب‌سفید علیا
   • لب‌کدره
   • لطف‌آباد (دزفول)
   • لغی
   • للی یک
   • لیوس
   • لیربزیه
   • لیردا
   • لیزی

   م

   • مازه پاریاب
   • مازه سرو امام‌قلی
   • مازه نجف
   • مازه‌قلا
   • ماشکار (دزفول)
   • ماهوربرنجی سفلی
   • ماهوربرنجی علیا
   • مولی (دزفول)
   • مبارزآباد
   • مدح‌کوهی
   • مست‌پی
   • ملاامیر
   • ملک‌مراد
   • ممیلی
   • مهره دون
   • میان‌کلاهون
   • میچاتون
   • میدان (دزفول)

   ن

   • نودر (دزفول)
   • نورآباد (دزفول)
   • نرگستان علیشاه
   • نمنک
   • نم‌نم‌چه
   • نهضت‌آباد (دزفول)

   ه

   • هوره‌امیر
   • هوشاسرخ
   • هونگه پایین
   • هونی‌سفید
   • هلکیوه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران