شهرستان دلفان

روستاهای شهرستان دلفان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دلفان

اسامی روستاهای دلفان استان لرستان به شرح زیر است :

 • پایین‌آب علیا
 • شلالوند
 • علی‌آباد (دلفان)
 • علی‌آباد پیردوستی
 • علی‌آباد چراغ
 • علی‌آباد گاوکش

ا

 • احمدوند (دلفان)
 • اسدآباد (دلفان)
 • اسدآباد وسطی
 • اسدآباد چنار
 • اسدآباد سفلی
 • اسدآباد علیا (دلفان)
 • اسلام‌آباد گاماسیاب سفلی
 • اسلام‌آباد گاماسیاب علیا
 • اسماعیل‌آباد (دلفان)
 • اشرف‌آباد (دلفان)
 • اکبرآباد (دلفان)
 • الفت‌آباد (دلفان)
 • الفسانه
 • الماس‌خان
 • امامزاده ابراهیم (دلفان)
 • انبارته سفلی
 • ایرانشاه (دلفان)
 • ایرانشاهی
 • ایمان‌آباد سفلی
 • ایمان‌آباد علیا

و

 • ورکوه (دلفان)
 • ورمله
 • ولی‌آباد خسروخانی
 • وناب (دلفان)
 • آ

  • آزادآباد پیر دوستی
  • آهنگران سفلی
  • آهنگران علیا

  ب

  • باولین
  • باویله شاه علی
  • بابا محمد سنجابی
  • باباجان (دلفان)
  • باباجیلان
  • بادام شیرین (دلفان)
  • باغ کره
  • باقرآباد پیردوستی
  • بوربور وسطی
  • بوربور سفلی
  • بوربور علیا
  • برخوردار (دلفان)
  • برهما (دلفان)
  • بساط‌آباد (دلفان)
  • بشته‌وار
  • بگوردی وسطی
  • بگوردی سفلی
  • بگوردی علیا
  • بلوط بازه
  • بن جوفیضی

  پ

  • پاچال
  • پاروزن
  • پارچه بلوط
  • پایین‌آب سفلی
  • پشت تنگ دروزنه
  • پشت مله سنگر
  • پشتتنگدوستعلی

  ت

  • تاج امیر
  • تاریکه رنگرزان
  • تازه‌آباد (دلفان)
  • تازه‌آباد بهرام
  • تازه‌آباد گلستانه
  • تودار
  • توناب
  • ترک اویز
  • ترک امیر
  • تقی‌آباد کن‌کت
  • تلیه
  • تنگپری علیا
  • تیتان سر
  • تیمورگلام بهری

  ج

  • جاروسان
  • جافربیگی سفلی
  • جافربیگی علیا
  • جای حاتم
  • جوادآباد (دلفان)
  • جشینوند
  • جعفرآباد (دلفان)
  • جعفرآباد سفلی
  • جعفرآباد علیا (دلفان)
  • جعفرخان (دلفان)
  • جمشیدآباد (دلفان)

  چ

  • چال سیل
  • چال صیدعلی
  • چوجار
  • چراغ (دلفان)
  • چراغ‌آباد (دلفان)
  • چراغ‌آباد پیردوستی
  • چراغ‌آباد چم نوس
  • چروش ایتیوند
  • چشمه حاجی محمد
  • چشمه خانی (دلفان)
  • چشمه خانی سفلی
  • چشمه رشنو
  • چشمه زلیخا
  • چشمه سفید سفلی (دلفان)
  • چشمه سفید علیا
  • چشمه کوه حسین‌آباد
  • چشمه کبود (دلفان)
  • چشمه‌کره (دلفان)
  • چشمه کلان
  • چشمه کلان جدید
  • چشمه کمره
  • چشمه گشه
  • چشمه مورینه (دلفان)
  • چشمه‌خانی علیا
  • چفته دره وسطی
  • چفته‌دره سفلی
  • چفته‌دره علیا
  • چقاسلمان سفلی
  • چقاسلمان علیا
  • چم انجیر (دلفان)
  • چم حصار
  • چم ظل شاه‌علی
  • چم قلاته
  • چم کریم
  • چممختار
  • چمن بوله
  • چمن جعفربیگ
  • چنارهیل
  • چهارافشار سفلی
  • چیا ملکه
  • چیه

  ح

  • حاتم‌آباد (دلفان)
  • حاجی مراد (دلفان)
  • حاجی‌آباد (دلفان)
  • حاجی‌آباد جدید
  • حسن بگ مرده
  • حسن‌آباد بی‌بابا
  • حسن‌آباد سنجابی
  • حسین طلایی
  • حسین علی‌آباد (دلفان)
  • حسین‌آباد (دلفان)
  • حسین‌آباد علیا (دلفان)
  • حسین‌خان (دلفان)
  • حیدرآباد (دلفان)
  • حیدرآباد مرالی
  • حیدرآباد نورعلی
  • حیدریک

  خ

  • خاتون‌آباد (دلفان)
  • خاکی (دلفان)
  • خاکی وسطی
  • خاکی برانازار
  • خاکی سفلی
  • خاکی شکرآباد
  • خاکی علیا (دلفان)
  • خان‌آباد (دلفان)
  • خوشنام (دلفان)
  • خداوردی
  • خدارحم دهنو
  • خسروخانی (دلفان)
  • خلیفه‌آباد
  • خلیل‌آباد (دلفان)

  د

  • داربید زنگیوند
  • داربید هفت چشمه سفلی
  • داربیدهفت چشمه علیا
  • دارکولی
  • دارمرو
  • دانه میسی
  • دوآب زالی
  • دول بید
  • درکه نورمراد
  • دره خدامراد
  • دره ده
  • دره ده پهلوان
  • دره یادگار
  • دم باغ یوسف‌آباد
  • ده فروزوند وسطی
  • ده فروزوند بالا
  • ده فروزوند پایین
  • ده کبودچواری
  • ده گرزه
  • ده یوسفان علیا
  • ده‌نو (دلفان)
  • دهنو کرمعلی
  • دیوند
  • دیماندول

  ر

  • رستم‌آباد (دلفان)
  • رضاآباد (دلفان)
  • رضاآباد رضاویس
  • رمضان‌آباد
  • ریسه‌وند

  ز

  • زالی‌آباد
  • زالی‌آباد یارنظر
  • زچ
  • زردآلو سفلی
  • زردآلو علیا
  • زرده سوار (دلفان)
  • زرده سوار سرکشتی
  • زرگران (دلفان)
  • زرله
  • زرین جو (دلفان)
  • زلیوار
  • زمگه زیچ
  • زیرکمره

  س

  • سالاردول
  • سالیانه (دلفان)
  • سبزه خانی
  • سراب احمدوند
  • سراب پیردوستی
  • سراب داود
  • سراب غضنفر
  • سرچال (دلفان)
  • سرچقا سفلی (دلفان)
  • سرخانجوب اسدبیگی
  • سرخانجوب سفلی
  • سرخانجوب علیا
  • سردارآباد (دلفان)
  • سردشت (دلفان)
  • سرزن
  • سرکمره
  • سرگویژه
  • سرمرنگ
  • سرمه (دلفان)
  • سفیدخانی (دلفان)
  • سفیدخانی احمدوند
  • سفیدخانی کوچک
  • سنجدان
  • سنکریک
  • سنگ سیاه (دلفان)
  • سنگ کر (دلفان)
  • سه گر
  • سهراب‌آباد (دلفان)
  • سیالیا
  • سید حشمت
  • سید علی (دلفان)
  • سیرکانه
  • س

   • سیل چشمه سفلی
   • سیل چشمه علیا
   • سیل خانعلی

   ش

   • شاه ولی (دلفان)
   • شاه پرورمرده
   • شاه قلی‌آباد
   • شورزه
   • شترخفت
   • شرف‌آباد بالا
   • شرف‌آباد پایین
   • شریف (دلفان)
   • شش نرم
   • شکرآباد (دلفان)
   • شهرک امام خمینی (دلفان)
   • شهن‌آباد (دلفان)
   • شیخ‌آباد (دلفان)
   • شیخ‌آباد شیخه

   ص

   • صحبت‌آباد (دلفان)
   • صیدعلی

   ط

   • طارم (دلفان)
   • طرح پرواربندی حاج غلامرضا قبادی

   ظ

   • ظفرآباد (دلفان)

   ع

   • عباس‌آباد (دلفان)
   • عباس‌آباد کانی کبود
   • عبدالحسینی
   • عبدل‌آباد (دلفان)
   • عبدل‌آباد کانی کبود
   • عزیز کشته
   • عزیزآباد (دلفان)
   • عزیزآباد بالا
   • عزیزآباد پایین
   • علی میرزایی سفلی
   • علی میرزایی علیا
   • علیرضا (دلفان)
   • علی‌مرادخان

   ف

   • فاضل‌آباد (دلفان)
   • فتاح‌آباد (دلفان)
   • فتحی‌آباد چاله چاله
   • فرخ‌آباد علیا (دلفان)
   • فرهادآباد (دلفان)

   ق

   • قاضی خانی
   • قتل یوم
   • قشلاق پشت قلا
   • قشلاق ته سران
   • قلندر (دلفان)
   • قمش (دلفان)
   • قیصورآباد

   ک

   • کاوه وسطی
   • کاوه سفلی
   • کاوه علیا
   • کاظم‌آباد (دلفان)
   • کاظمی (دلفان)
   • کوزان سفلی
   • کوزان علیا
   • کول بند
   • کول مرز سفلی
   • کول مرز علیا
   • کوله ناب
   • کرکان علیا
   • کرم‌الهی (دلفان)
   • کرم‌آباد (دلفان)
   • کره گه بالا
   • کره گه پایین
   • کریموند
   • کریم‌آباد (دلفان)
   • کریم‌آباد قدیم
   • کریم‌آباد نورعلی
   • کفراج (دلفان)
   • کل کشته داودخان
   • کلاش گران
   • کلوار (دلفان)
   • کله کله علیا
   • کله‌جوب (دلفان)
   • کمانه میرزابگ
   • کمره حشمت‌آباد
   • کن خان معصوم
   • کن خان یعقوب
   • کنوله پایین
   • کنک سرخ داراب پیر
   • کهریزوروشت

   گ

   • گاوبازه (دلفان)
   • گاودانه پا
   • گاوکش وسطی
   • گاوکش سفلی
   • گاوکش علیا
   • گاومر
   • گورمحمد
   • گورمعوالی
   • گوهرگوش
   • گویژه بالا
   • گویژه پایین
   • گردکانه (دلفان)
   • گردکانه سنجابی
   • گرگ‌علی‌آباد
   • گرم‌خانی (دلفان)
   • گرمه خانی (دلفان)
   • گرهیمگه
   • گشور علی‌آباد
   • گشورامیدآباد
   • گشورامیرآباد
   • گشورقلعه محمد
   • گلام بهری
   • گلباغی
   • گلدره (دلفان)
   • گلستانک (دلفان)
   • گلستانه (دلفان)
   • گلگیی
   • گله ویس
   • گنج دره سفلی
   • گنج دره علیا
   • گندم‌بان حبیب‌وند

   ل

   • له بیگی

   م

   • ماسی مرده
   • مومن‌آباد (دلفان)
   • مجشتی
   • محمدآباد (دلفان)
   • محمدجان فلک‌الدین
   • محمدشاه‌آباد
   • محمدمیرزایی
   • مختارآباد (دلفان)
   • مرادآباد (دلفان)
   • مرادآباد پیردوستی
   • مرادآباد کل‌کل
   • مرادآباد میراخور
   • مرادآباد نورعلی
   • مرادجان
   • مرده شور پشت تنگ
   • مزرعه شوکه
   • معصوم‌آباد (دلفان)
   • معموله
   • ملاهاربیگ
   • ملک‌آباد (دلفان)
   • مله خان
   • ملهوعظیم خان
   • مله‌کبود سفلی
   • مله‌کبود علیا
   • مهدی‌آباد (دلفان)
   • مهرآباد توده رود
   • میان تنگ سفلی
   • میان تنگ علیا
   • میان چقا (دلفان)
   • میرزاآباد (دلفان)
   • میرمالگه علیا
   • میشه کشه

   ن

   • نوروزآباد (دلفان)
   • نورمحمدی زمانه
   • نبی وند
   • نصرت‌آباد (دلفان)
   • نصرت‌آباد سفلی
   • نصرت‌آباد علیا
   • نظرآباد (دلفان)
   • نظرخان (دلفان)
   • نعمت‌آباد (دلفان)

   ه

   • هاشم‌آباد (دلفان)
   • هدایت‌الله
   • هزارخانی (دلفان)
   • هفت چشمه زنگیوند
   • هفت‌چشمه غلام‌آباد
   • همت‌آباد (دلفان)

   ی

   • یادگار (دلفان)
   • یاراموشی
   • یارولی‌آباد
   • یارآباد
   • یارآباد (دلفان)
   • یارآباد میربیگ
   • یارحسین‌آباد
   • یارعلی سفلی
   • یارعلی علیا
   • یوسف‌آباد چم چال
   • یوسف‌آباد عبدالمنی
   • یه رزگی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران