شهرستان دنا
 • روستاهای شهرستان دنا
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دنا

اسامی روستاهای دنا استان کهگیلویه و بویر احمد به شرح زیر است :

 • علی‌آباد کوخدان

آ

 • آب سپا
 • آب‌زالو سفلی نقاره‌خانه
 • آب‌زالو علیا نقاره‌خانه
 • آب‌زالو وسطی نقاره‌خانه
 • آبگرمک سفلی نقاره‌خانه
 • آبگرمک علیا نقاره‌خانه
 • آبگرمک وسطی نقاره‌خانه

ا

 • احمدغریب (دنا)
 • اسلام‌آباد دارشاهی
 • اقبال‌آباد سی‌سخت
 • امیرآباد سی سخت
 • اندرسا

ب

 • باباحاجی (دنا)
 • بادنگان سفلی
 • بادنگان علیا
 • بادهوا چنار
 • باغ تیلکو چنار
 • باگ (دنا)
 • باوری
 • برآفتاب جلاله
 • برآفتاب علی کرمی
 • برایی
 • بطاری
 • بکلودون شبلیز
 • بلوطکارون
 • بن‌دره (دنا)
 • بن‌زرد سفلی
 • بن‌زرد علیا
 • بنستان سادات محمودی
 • بنوا
 • بونه ریزک چنار
 • بهرام بیگی علیا سمندی
 • بهزادی نقاره‌خانه
 • بیاره (دنا)
 • بیژگن (دنا)

پ

 • پراشکفت درب کلات
 • پس بایار
 • پس گچ چنار
 • پشت چاه
 • پل ابزا جلاله
 • پی ابزار
 • پی زردبهرام بیگی علیا

ت

 • تمنک سفلی (دنا)
 • تمنک علیا (دنا)
 • تنگ ارزن شبلیز
 • تنگ پوتک
 • تنگ سهته
 • تنگرواق
 • توت نده

ج

 • جوزار (دنا)
 • جونک محمدحسن

چ

 • چاتکوه بهرام بیگی
 • چال بادام کتا
 • چال دال
 • چشمه به مله خمسیر
 • چشمه چنار مردخدا
 • چشمه دزدک سفلی
 • چشمه دزدک علیا
 • چشمه ریزک شبلیز
 • چشمه ریزک موگربلهدان
 • چشمه سیب دلی خمسیر
 • چشمه قنات دلی خمسیر
 • چشمه میرحسنی
 • چشمه نسه‌ای بنستان
 • چشمه وزگ دلی خمسیر
 • چقه سرخ بهرام بیگی
 • چم عربی پاتاوه
 • چم گردل
 • چناربرم علیا

ح

 • حسن‌آباد کریک

خ

 • خرتر
 • خرسان
 • خمینی‌آباد دارشاهی
 • خونگاه (دنا)
 • خهکی چیتاب

د

 • دارشاهی
 • درب کلات امامزاده محمود
 • دروهان نقاره‌خانه
 • دره بنیاب بهرام بیگی
 • دره چلی دارشاهی
 • دره چناری کریک
 • دره خشک (دنا)
 • دره شور (دنا)
 • دره گرم چنار
 • دره گودرزی
 • دره ماری شبلیز
 • دزدک (دنا)
 • دشت بز
 • دشت رز
 • دشتک سی سخت
 • دشتک میمند
 • دم تنگ باوری
 • دم تنگ شهیددلی بجک
 • دم چنار هادی‌آباد
 • دم چنار عزیزی
 • دوراه بهرام بیگی
 • دوراه غماشکه
 • ده امیربهادر
 • ده پایین درب کلات
 • ده شیخ پاتاوه
 • ده شیرین بادنگان
 • ده کهنه حمیدآباد
 • ده میرخدایار
 • دهگاه جلاله
 • دهنو کوخدان
 • دیاشم کره

ر

 • رودشتی
 • رهمالی

ز

 • زنگوای علیا
 • زیرده قنات بهرام بیگی

س

 • ساران (دنا)
 • سالارآباد چنار
 • سرآسیاب کره
 • سرتل دینگو
 • سرتنگ تمنک
 • سرتنگ توتنده
 • سرتنگ ده کهنه حمیدآباد
 • سرتنگ رواق
 • سرچنار (دنا)
 • سرسور
 • سرقنات چیتاب
 • سرقنات قبادچنار
 • سرکوه شهیددلی بجک
 • سرمست (دنا)
 • سرمور کوخدان
 • سمرون
 • سی لارستان جوزار
 • سیرون شبلیز
 • سینه نمک

ش

 • شترخون
 • شولکش زنگوا
 • شهدادلی خمسیر
 • شهید دلروز بیژگن
 • شهیددلی بجک

ص

 • صالحان (دنا)

ع

 • علی کرمی علیا

ق

 • قنات بهرام بیگی

ک

 • کبگیون
 • کت سیاه
 • کتا
 • کتک (دنا)
 • کرکرزار
 • کرکرمرغی دلی بجک
 • روستای کره
 • کره سفلی
 • کره علیا
 • کره کرمی
 • کریک (دنا)
 • کل‌کل عباس‌آباد
 • کلگه جلیل
 • کله گه (دنا)
 • کوخدان
 • کهله حمام
 • کهله شورشبلیز

گ

 • گاوخوس چیتاب
 • گردوه
 • گروزه
 • گزدان (دنا)
 • گل چهرآباد سادات محمودی
 • گل سرخ شبلیز
 • گندم کش چیتاب
 • گندی‌خوری سفلی
 • گندی‌خوری علیا
 • گندی‌خوری وسطی
 • گودلون
 • گورگنجو

ل

 • للی سرخک شبلیز
 • لما سفلی
 • لما علیا
 • لماکون
 • له درازدلی خمسیر
 • له سواره
 • لیروگردوه

م

 • مازه کز
 • ماشک‌کار جلاله
 • ماهورسبز نقاره‌خانه
 • محمدآباد صالحان
 • مردخدا
 • مرغ چنار
 • مظفری (دنا)
 • معصوم‌آباد و علی‌آباد کریک
 • موگر (دنا)
 • مونج (دنا)
 • مهدی‌آباد جلاله
 • میان چنارمذکور
 • میرزابهرام بیگی
 • میرزاعلی بهرام بیگی
 • میرزاقلی بهرام بیگی
 • میرغضب
 • میرمقیمی چیتاب
 • میمند (دنا)

ن

 • نادرآباد نقاره‌خانه
 • نده‌گندی خوری
 • نظرآباد (دنا)
 • نقاره‌خانه (بویراحمد)

و

 • وغمی
 • ولی‌آباد دلی خمسیر


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران