شهرستان دوره

روستاهای شهرستان دوره

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دوره

اسامی روستاهای دوره استان لرستان به شرح زیر است :

ا

 • اثرزمین کالیاب
 • اسلام‌آباد (چگنی)
 • امیرآباد چم گز
 • انارستان (خرم‌آباد)

و

 • ولدکش
 • ورپل (دوره)
 • ولی‌آباد شیری

ب

 • باریکه
 • برکه (خرم‌آباد)
 • بزاب (خرم‌آباد)
 • بستان رود شرف
 • بلوط بان
 • بن روتله
 • بن مزرعه
 • بنارکبود دو
 • بنارکبود سه
 • بنارکبود یک
 • بهرام (خرم‌آباد)
 • بیژنوند

پ

 • پانسار تشکن
 • پاهلت
 • پشت تنگچنار
 • پل شوراب
 • پیر صمدین
 • پیری رضا

ت

 • تاف تافینه شمسعلی
 • تایاب
 • توه چاه فلاوند
 • تازه‌آباد (خرم‌آباد)
 • تشکن سیدیا
 • تل امان‌الله
 • تل رفیع
 • تل سالار
 • تل عجم
 • تل محمدمیرزا
 • تل مرادخانی
 • تل نعمت
 • تنگ دوگر
 • تنگ موسی

ج

 • جوان‌آباد
 • جودل دل

چ

 • چاه چراغ (خرم‌آباد)
 • چاه ذوالفقار
 • چاه موری (خرم‌آباد)
 • چشمه برج علی
 • چشمه جومیله
 • چشمه زمزم
 • چم باغ سفلی
 • چم باغ علیا
 • چم پونه
 • چم پلک
 • چم خوشه
 • چم خوشه صفرعلی
 • چم داود
 • چم دیوان
 • چم‌وزیر
 • چم‌چره دو
 • چم‌چره سه
 • چم‌چره یک
 • چنار سفلی (خرم‌آباد)
 • چناران (خرم‌آباد)
 • چنارکالیاب
 • چنارگل ابان
 • چنارمیشاخور
 • چهاراب
 • چهارمله گل سرخه

ح

 • حسیوند
 • حسین‌آباد شاهیوند
 • حیات‌الغیب (خرم‌آباد)

خ

 • خارزار (خرم‌آباد)
 • خاطره (خرم‌آباد)
 • خانه سرخ
 • خیرآباد سفلی (خرم‌آباد)
 • خیرآباد علیا (خرم‌آباد)

د

 • دواب (خرم‌آباد)
 • دربچاه
 • درمره
 • دره بادام
 • دره رحمانه
 • دره محمدقلی
 • دلبررک رک

ر

 • رحیم حاتم دو
 • رحیم حاتم یک
 • رحیم‌آباد دو
 • رحیم‌آباد سه
 • رحیم‌آباد یک
 • ریخان (خرم‌آباد)
 • ریخته‌کوه

ز

 • زوران چم
 • زوراندول
 • زرین مهرآباد
 • زنگی‌بان
 • زهراکار
 • زهراکارنساردله
 • زیرچشمه

ژ

 • ژریژبان

س

 • سبزوار (خرم‌آباد)
 • سرابچگه
 • سرابرفتخان
 • سرانبار کلانتری
 • سراب کی حاتم
 • سراب کی میرزاوند دو
 • سرزمان
 • سرکانه
 • سفیداب (خرم‌آباد)
 • سه کره
 • سیاه چم
 • سیاه‌دره کوسه

ش

 • شوراب محمودوند
 • شوراب نجم سهیلی
 • شترمل (خرم‌آباد)
 • شمس الدین
 • شهبازبک
 • شیخ گل
 • شیران بیشه
 • شورآباد (خرم‌آباد)

ص

 • صیدحسن کلاه فتحعلی

ط

 • طولابی برآفتاب
 • طالقان یک

ع

 • عباس کلپت
 • عباس‌خان
 • عباسی (خرم‌آباد)
 • علی‌حسین (لرستان)

غ

 • غلامان سفلی
 • غلامان علیا

ف

 • فرضالی

ق

 • قالبی سفلی
 • قالبی علیا
 • قاسمعلی برآفتاب
 • قلعه بهادر
 • قلعه ناوه کش
 • قلعه نشین شاهی

ک

 • کادونی وسطی
 • کادونی سفلی
 • کوشکی (خرم‌آباد)
 • کوماس
 • کتل (خرم‌آباد)
 • کچکان
 • کچلوند
 • کرفله لاون
 • کرگز
 • کریه عبدالله شیراوند
 • کریه
 • کله نی (خرم‌آباد)
 • کله‌هو (شاهیوند)
 • کی برآفتاب

گ

 • گاوگیرچمدانه
 • گوران چم شاهیوند
 • گرمورت رمضان‌آباد
 • گرمورت نصرتی
 • گلزار (خرم‌آباد)

ل

 • لره سبزی

م

 • مرادآباد (خرم‌آباد)
 • ملک میرزاچم دشتی
 • ملک‌آباد سماق
 • مله امیری
 • مله بلوط
 • مله شبانان
 • میان کنان
 • میشکر
 • مینه

ن

 • نوشادگل آبان دو
 • ناوه‌کش
 • نرگسه
 • نصرتی سرانبار
 • نقاره ناوه کش

ه

 • هودر (شاهیوند)
 • هرفته (خرم‌آباد)
 • هزارمنی
 • هفت‌چشمه (خرم‌آباد)
 • هله تل

ی

 • یارحسین


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران