شهرستان دیواندره

روستاهای شهرستان دیواندره

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان دیواندره

اسامی روستاهای دیواندره استان کردستان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (دیواندره)
 • علی‌آباد دوله‌رش
 • علی‌آباد کرفتو
 • علی‌آباد مران

ا

 • ابراهیم‌آباد (دیواندره)
 • ابراهیم‌آباد علیا و سفلی
 • احمدآباد (دیواندره)
 • احمدکر
 • اسلام‌آباد (دیواندره)
 • اصحاب سفلی
 • اصحاب علیا
 • افراسیاب (دیواندره)
 • اکبرآباد (دیواندره)
 • الله‌دره سفلی
 • الله‌دره علیا
 • امین‌آباد (دیواندره)
 • انبار آب

و

 • وزمان (دیواندره)

آ

 • آب‌باره
 • آب‌باریک (دیواندره)
 • آخکند (دیواندره)
 • آق بلاغ (دیواندره)
 • آقاجری (دیواندره)
 • آلیجان (دیواندره)

ب

 • بابارار
 • باش قشلاق (دیواندره)
 • باغچله (دیواندره)
 • باقرآباد (دیواندره)
 • بایزیدآباد (دیواندره)
 • برده سفید (دیواندره)
 • برده‌رش تبریزخاتون
 • برقلعه (دیواندره)
 • برکه (دیواندره)
 • بست (دیواندره)
 • بناوچان
 • بهارستان (دیواندره)

پ

 • پاپاله
 • پنجه سفلی
 • پنجه علیا

ت

 • تازه‌آباد وزیر
 • تازه‌آباد آصف
 • تازه‌آباد بزن قران
 • تازه‌آباد دوله‌رش
 • تازه‌آباد سردالان
 • تازه‌آباد قاضی علی
 • تازه‌آباد گلانه
 • تازه‌آباد مران
 • تازه‌آباد هیجان
 • توکلان
 • تبریزخاتون
 • تفتیله
 • تگرباری

ج

 • جعفرآباد (دیواندره)
 • جقلو
 • جیران منگه

چ

 • چول بلاغ

ح

 • حاجی موسی
 • حسین‌آباد مران
 • حیدر دیده‌بان
 • حیدرآباد (دیواندره)

خ

 • خاکی بیگ
 • خاله‌بازه

د

 • دالان (دیواندره)
 • دوزخ‌دره، دیواندره
 • دباغ (مریوان)
 • درویان
 • درویان فارس
 • درویشان (دیواندره)
 • دربند (دیواندره)
 • دره اسب
 • دره وزان
 • دره سفته
 • دره گاوان
 • دلو آمده

ذ

 • ذکی بیگ سفلی
 • ذکی بیگ علیا
 • ذلکه (دیواندره)

ر

 • رحیم کژیاگ
 • رشیدآباد (دیواندره)

ز

 • زاغه سفلی
 • زاغه علیا
 • زردک (دیواندره)
 • زرینه ورمزیار

س

 • سراب قره خان
 • سراب میرزا
 • سرقلعه (دیواندره)
 • سه تپان (دیواندره)
 • سیر سفلی (دیواندره)
 • سیر علیا (دیواندره)

ش

 • شالی شل
 • شاه ولی (دیواندره)
 • شریف‌آباد (دیواندره)
 • شکربلاغ
 • شیخ حیدر (دیواندره)

ص

 • صادق‌آباد (دیواندره)

ط

 • طیطاق

ظ

 • ظفرآباد (دیواندره)

ع

 • عباس‌آباد (دیواندره)
 • عزیزآباد (دیواندره)

غ

 • غارکرفتو (دیواندره)
 • غیاث‌آباد (دیواندره)
 • غیبی سور

ف

 • فتاح‌آباد (دیواندره)

ق

 • قاچیان
 • قالوجه (دیواندره)
 • قوچاق (دیواندره)
 • قجر
 • قراتوره
 • قراچی قران
 • قراگل (دیواندره)
 • قره دره (دیواندره)
 • قره غیبی
 • قره قایه
 • قزگه
 • قزلبلاغ
 • قشلاق سرخه
 • قشلاق سفید
 • قلاته رشکه
 • قلعه ولیانه
 • قلعه جقه (دیواندره)
 • قلعه جقه سفلی
 • قلعه روتله
 • قلعه ریحانه
 • قلعه‌کهنه (دیواندره)
 • قلعه‌گاه (دیواندره)

ک

 • کاقلی
 • کانی چای (دیواندره)
 • کانی‌سفید (دیواندره)
 • کانی سیدمراد
 • کانی شیرین
 • کانی کبود (دیواندره)
 • کانی کبودمران
 • کوس عنبر
 • کول (دیواندره)
 • کوله
 • کپک (دیواندره)
 • کتک (دیواندره)
 • کس نزان (دیواندره)
 • کلکان (دیواندره)
 • کلکه جار
 • کلهرآباد
 • که کوسان
 • کهریزه (دیواندره)
 • کیله سفید (دیواندره)
 • کیله کبود

گ

 • گاوآهن تو
 • گاوشله (دیواندره)
 • گادمه گتر
 • گورباباعلی
 • گومه‌ای
 • گرجی (دیواندره)
 • گل تپه سفلی
 • گل قباغ
 • گل قلعه
 • گلانه
 • گل‌تپه علیا
 • گله سور
 • گیزمل سفلی
 • گیزمل علیا

م

 • محموده
 • مرادقلی (دیواندره)
 • مران سفلی
 • مران علیا
 • مره دره
 • مسعودآباد (دیواندره)
 • معین‌آباد (دیواندره)
 • میشیاب

ن

 • نوبهار (دیواندره)
 • نرگسله
 • نساره سفلی
 • نساره علیا
 • نعل‌شکن (دیواندره)
 • ه

  • هزارکانیان
  • هیئت‌آباد (دیواندره)

  ی

  • یاپل
  • یوزباشی کندی
  • ینگی ارخ (دیواندره)
  • ینگی کند (دیواندره)

  و

  • وزیر (دیواندره)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران