شهرستان رابر

روستاهای شهرستان رابر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رابر

اسامی روستاهای رابر استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • ابدر (بافت)
 • ابکوچ
 • ارملک
 • اسکر
 • اسکفتوئیه
 • اشکنوئیه علیا

آ

 • آل غیاثی

ب

 • باب بید علیا
 • بابگلوییه
 • باغ بید سفلی
 • باغ پیرولی
 • باغ شریعتی
 • بختین
 • بنگان
 • بنه رازی
 • بنه سوخته (بافت)
 • بیدلنگ (بافت)
 • بیزنوئیه

پ

 • پای زبر
 • پای طاق
 • پدوم‌آباد
 • پده بلند علیا
 • پشته زنگ

ت

 • تاج‌آباد (بافت)
 • توکل‌آباد (بافت)
 • تذرج (بافت)
 • ترگوئیه
 • تیلی نو ئیه

ج

 • جواران (رابر)
 • جوزعلی
 • جوی بادام
 • جلال‌آباد (بافت)
 • جنگل‌آباد (بافت)

چ

 • چاله (بافت)
 • چراغو

خ

 • خانه رغان
 • خانه گزان
 • خشک‌رود (رابر)

د

 • دارنجان (بافت)
 • داس‌آباد
 • دامنه انجیر
 • دختک
 • دره بافت
 • دره بید (بافت)
 • دزدان (بافت)
 • ده دیوان (بافت)
 • ده ملک (بافت)
 • ده ناییه
 • ده‌نو (بافت)

ر

 • رودبر (بافت)
 • رضنوییه
 • رمودره علیا

ز

 • زارچستان
 • زربران
 • زردالوئیه
 • زمین انجیر

س

 • سرچشمه (بافت)
 • سردمشک
 • سرغشک
 • سرهنگر (بافت)
 • سنگوییه
 • سه دره (بافت)
 • سیدمرتضی
 • سیربنوئیه
 • سیه بنوییه

ش

 • ششتوئیه (بافت)
 • شغال (بافت)
 • شیب تل‌آباد
 • شیخ جلالی

ص

 • صغین
 • صفا (بافت)

ع

 • عشق‌آباد (بافت)

ق

 • قنات ملک (بافت)

ک

 • کاووس‌آباد
 • کارزوئیه
 • کودخشک
 • کوه سفید (بافت)
 • کبیر (بافت)
 • کتک (بافت)
 • کرنگ (بافت)
 • کشکان علیا
 • کل مشک
 • کلانی (بافت)
 • کلومنان
 • کلوییه
 • کلدان (بافت)
 • کلدانوئیه
 • کنگری (بافت)
 • کهنوج (بافت)
 • کهنگ گدار

گ

 • گودگرد
 • گورساروئیه
 • گردوستان
 • گرینوییه
 • گزوییه سفلی
 • گزوییه علیا
 • گزنوییه
 • گلوچار
 • گلوگازر
 • گلینوییه
 • گنجان

ل

 • لنگر (بافت)

م

 • موسی‌آباد (بافت)
 • محمدآباد، رابر
 • مرین
 • مشک آبدان
 • منوکین
 • میدان (بافت)

ن

 • نوش‌آباد (بافت)
 • نرآب (بافت)
 • نصرت‌آباد (بافت)
 • ننوک
 • نینز علیا
 • نهر بادام
 • نیمرودی
 • نینز
 • نینز سفلی

ه

 • هست موییه
 • هلیل‌رود (بافت)
 • هنجان
 • هنزا (رابر)

ی

 • یخمر


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران