شهرستان رامسر

روستاهای شهرستان رامسر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رامسر

اسامی روستاهای رامسر استان مازندران به شرح زیر لازم است :

 • اربه کله
 • اربه‌گله
 • ارمو
 • ازارچال
 • اسالم‌دشت
 • استل‌کنار
 • آسیاب‌سر (رامسر)
 • اشکه‌تچال
 • اغوزکتی (رامسر)
 • افی
 • اکراسر
 • اکنه (رامسر)
 • ایزکی

و

 • واچکلایه
 • ولسیالم
 • ولگام‌لم
 • ولنگان
 • ونه‌کوه
 • ب

  • بالاجلو
  • بالاجیرکوه
  • بامسی
  • بزشی‌محله
  • بصل‌کوه
  • بهارپشته

  پ

  • پایین‌مازو
  • پس‌کرات
  • پلسه
  • پلهم‌جان
  • پیازکش

  ت

  • تازه‌پتک
  • توبن
  • توله‌سر
  • ترمک
  • تلیج‌کوه
  • تنگ‌دره غربی

  ج

  • جواهرده
  • جلو
  • جلمه
  • جنت‌رودبار
  • جواهردشت
  • جیرود (رامسر)
  • جیرچابک

  چ

  • چابک
  • چاک
  • چالک‌رود
  • چوتک
  • چورته
  • چوکاسراپشته

  ح

  • حسن‌سرا

  د

  • داق‌لنگه
  • دال‌خانی
  • دوجه‌گنه
  • دولمه
  • دراززمین
  • درمود
  • دره‌دم
  • دریاپشته
  • دم‌سرا
  • دیسر

  ر

  • راجوب
  • راش‌پشته
  • رشولنگه
  • رنگاپشته

  ز

  • زروسرا
  • زروک

  س

  • سوته (رامسر)
  • سپارده
  • سده (رامسر)
  • سرای‌دشت
  • سرکوسرا
  • سرلیماک
  • سرمشک (رامسر)
  • سفیدتمشک
  • سلمل
  • سنگ‌پشته
  • سیاسان

  ش

  • شادمرادمحله
  • شادمنصورمحله
  • شستا، مازندران

  ط

  • طالش‌سرا
  • طالش‌محله‌فتوک
  • طلارسر غربی
  • طلارسر شرقی

  ع

  • عسل پشته

  ف

  • فیلدم

  ک

  • کانگ‌سر
  • کوی پریان
  • کرات‌کله‌لو
  • کردخیل (رامسر)
  • کرکتک
  • کش‌گرما
  • کلاکولی
  • کلالم
  • کلایه (رامسر)
  • کلایه‌بن
  • کلک (رامسر)
  • کلیج‌کوه
  • کناررود
  • کهنه‌پتک
  • کیت

  گ

  • گاورمک
  • گاولیماک
  • گالش‌محله (رامسر)
  • گوگین
  • گوهرسرا
  • گراسماسر
  • گرکش
  • گریکش
  • گل‌چیگی
  • گلین
  • گهواره‌پشته

  ل

  • لات‌محله
  • لاتدیسر
  • لاتی
  • لوسر
  • لپاسرک
  • لتر
  • لترنسا
  • لج
  • لرسانور
  • لرگ‌دشت
  • لیگاه
  • لیماک
  • لیماک‌لام
  • لیماکده
  • لیماکش

  م

  • مازوباغ‌سر
  • مازولنگه
  • متکوه
  • مدک (رامسر)
  • مهرمیجه
  • میان‌لات
  • میج

  ن

  • نارنه
  • نداک
  • نمک‌دره
  • نیاسته
  • نی‌دشت

  ی

  • یازن

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران